IDDEAS- Individualised Digital Decision Assist System (ny)

Header image Illustrationphoto: Suriyo Munkaew/ Mostphotos

IDDEAS (Individualised Digital Decision Assist System) utvikler og tester beslutningsstøttesystem som skal støtte klinikere og tilrettelegge implementering av pakkeforløp for barn og unge med ADHD og andre psykiske lidelser. Prosjektet ledes av RKBU Midt-Norge.

Bakteppet for prosjektet

Nesten halvparten av alle psykiske lidelser utvikles før 14-årsalderen. I Norge har 10-20 % av barn og ungdom en svekkende psykisk lidelse. Disse tilfellene kan være enkeltepisoder, men de kan fort bli kroniske og livsvarige. Tidlig utredning, diagnose og behandling er avgjørende for å forhindre innleggelser, redusere samsykelighet og langvarig nedsatt funksjon. Barn og ungdom er spesielt sårbare, og en ubehandlet psykisk lidelse kan gi varige men og funksjonsnedsettelse. Det er derfor svært viktig at barn og unge og deres familier får tilgang til forebyggende tiltak, og at helsevesenet raskt setter i gang intervensjoner dersom sykdom er til stede. 

I Norge er det stor etterspørsel etter psykisk helsehjelp, men dessverre et fåtall spesialister. Garantien som sier at en person ikke skal vente mer enn 65 dager før hen møter en lege, må følges opp med økt støtte til spesialister og ekspandering av arbeidsstokken for at dette skal kunne gjennomføres. En løsning på denne utfordringen kan være å ta i bruk informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT).

IKT tar i bruk digitale verktøy for å skape lettere tilgang til helsetjenester -og for å effektivisere behandling. For eksempel er bruk av apper som intervensjon populært. Eksempelvis, ved rehabilitering etter ryggskader vil en helseintervensjon i form av en app komme med informasjon og oppfølgning som er tilpasset enkeltpersonen.  

Hva er et beslutningsstøttesystem?

Allerede eksisterende IKT-intervensjoner strekker seg fra terapeutisk behandling over internett, til kliniske beslutningsstøttesystemer (KBSS). KBSS er for behandlere, og fungerer på den måten at man gjennom et dataprogram kan få trinnvis veiledning innen utredning, diagnose og behandling. Et KBSS vil prosessere informasjon fra store datasett og standardiserte retningslinjer. Datasettene er generert fra helsestatistikk og basert på kliniske erfaringer om både enkeltindivider og grupper. Vi snakker altså om helseforskning fra flere tiår som systematiseres og som kan mates ut igjen ut ifra hva helsearbeideren måtte lure på.

Med andre ord er denne typen IKT-intervensjon et evidensbasert støttesystem. I motsetning til å spørre en kollega eller faggruppe om råd i en komplisert sak, vil et KBSS gi tilgang til data som klinikere ikke ville hatt tilgang til uten å lese et utall fagartikler. KBSS vil være et usedvanlig hjelpemiddel for klinikere innen blant annet psykisk helse. Fordi det er basert på kliniske retningslinjer og store datasett generert gjennom mange års forskning og praksis, vil resultatene gi meget nøyaktig og effektiv kartlegging og forslag til behandling av pasientene.

Hva er IDDEAS og hvordan vil IDDEAS se ut i praksis?

IDDEAS står for «Individualised Digital Decision Assist System», som kan oversettes til individualisert digitalt beslutningsstøttesystem på norsk. IDDEAS er et KBSS under utvikling, som første omgang retter seg mot barn og ungdom med oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD). ADHD utgjør 29% av psykiske lidelser blant ungdom i Norge, og forstyrrelsen kan vedvare inn i voksen alder. Uten riktig behandling kan ADHD medføre dramatiske sosiale og medisinske utfordringer som påvirker både enkeltpersonen, familien og samfunnet.

IDDEAS-prosjektet vil gi evidensbasert støtte til norsk helsepersonell. Formålet er å bedre de tilgjengelige spesialisthelsetjenestene for barn og unge. IDDEAS fokuserer på forebygging, tidlig diagnose og tidlig intervensjon, samt behandling og oppfølgning av pasienter med ADHD. Systemet vil tilpasse tilgjengelige data med pasientens behov og gi pasienten en optimalisert og evidensbasert kartlegging og oppfølging. IDDEAS utformes altså for å forbedre kliniske utfall.

Til tross for at IKT er integrert i andre områder innenfor medisin, har ikke helsetjenestene for barn og ungdom til nå benyttet seg av denne teknologien. IDDEAS er det første systemet som utvikles spesielt for psykisk helsehjelp til barn og unge. Å ta i bruk IKT kan gi store forbedringer i hvordan vi ivaretar barn og ungdoms behov for psykisk helsehjelp i Norge.

Hvorfor utvikler vi IDDEAS?

«IDDEAS er det første systemet som utvikles spesielt for psykisk helsehjelp til barn og unge.»

For det første kan IDDEAS berike helsetjenestene ved å forbedre kostnadseffektiviteten ved å eliminere unødvendig testing og utredning. For det andre vil dette systemet bedre ivareta enkeltindividet gjennom en mer spesialtilpasset og kvalitetssikret omsorg. Gjennom systematiseringen av oppdaterte kliniske retningslinjer og norske helsedatasett vil klinikerne kunne få sanntidig støtte til sine vurderinger. På lang sikt vil endringene som et slikt system gir kunne forebygge uønskede utfall som innleggelser, samsykelighet og/eller langvarig nedsatt funksjon. IDDEAS deidentifiserer alle data fra de store datasettene, og gjør det umulig å spore dataene tilbake til enkeltindivider.

Fordi systemet gir trinnvis veiledning innen utredning, diagnose og behandling, kan det også fungere som en viktig læringsteknologi for helsearbeidere, og gi økt forståelse for psykiske lidelser blant barn og unge. Denne pasientgruppens sårbarhet og samfunnets stigmatisering av psykisk syke skaper stadig utfordringer for utøvelsen av god psykisk helsehjelp. Det er avgjørende for denne gruppens helse å utvikle og implementere verktøy som kan støtte og utvide nåværende helsetjenester.

IDDEAS-prosjektet har et godt integrert brukerperspektiv. Klinikere, det vil si de framtidige brukerne, deltar aktivt i prosjektet med tilbakemeldinger om brukervennligheten. Målet med IDDEAS er å utvikle en systemmodell som kan implementeres i helsevesenet.

IDDEAS samarbeidspartnere

IDDEAS-teamet samarbeider tett med brukerorganisasjoner.

Våre samarbeidspartnere er:  

 • RKBU Midt NTNU
 • RKBU Nord, UiT
 • Department of Computer Science, NTNU
 • N-BUP, Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse (LPP)
 • ADHD Norge
 • Bikuben – regionalt brukerstyrt senter Nord-Norge
 • Vårres regionalt brukerstyrt senter, Midt Norge; Helse Midt-Norge IT
 • VIVIT AS Norge; University of California San Francisco, USA
 • North Rhine-Westphalia Technical University of Aachen, Germany

Lenke til beskrivelse på Norges forskningsråds prosjektbank

Start: January 01. 2019
Slutt: December 31. 2024
Enhet: Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare

Kategorier: Shared Cost Project / Ph.D. Project
Disipliner: Computer technology / Psychiatry, child psychiatry
Finansiering:

Research Council of Norway (RCN)


Medlemmer:

Norbertas Skokauskas
Thomas Frodl
Bennett Leventhal
Dipendra Pant
Ulrika Line Stien
Odd Sverre Westbye
Kaban Koochakpour
Thomas Brox Røst
Carolyn Elizabeth Clausen
Øystein Nytrø
Roman Alexandriovich Koposov


Resultater:

 1. Clinical decision support systems in child and adolescent psychiatry: a systematic review (Academic article)
 2. Identifying catheter-related events through sentence classification (Academic article)
 3. Individualized Digital DEcision Assist System (IDDEAS) for the diagnosis and management of mental and behavior disorders in children and adolescent (Lecture)
 4. Clinical Decision Support Systems: An Innovative Approach to Enhancing Child and Adolescent Mental Health Services (Academic article)
 5. Testing an individualized digital decision assist system for the diagnosis and management of mental and behavior disorders in children and adolescents (Article in business/trade/industry journal)
 6. Local, Early, and Precise: Designing a Clinical Decision Support System for Child and Adolescent Mental Health Services (Academic literature review)
 7. IDDEAS - Hva får BUP (Og du) igjen? (Lecture)
 8. Et bedre BUP med datadrevet kunnskapsstøtte? (Feature article)
 9. Attitudes of Mental Health Service Users Toward Storage and Use of Electronic Health Records (Academic article)
 10. Clinical Decision Support Systems for Child Neuropsychiatric Disorders: The Time Has Come? (Academic article)
 11. Hidden in Plain Sight: Users of Mental Health Services Want to Participate in Research (Poster)
 12. Clinical Decision Support Systems, IDDEAS: What are they & why are they important? (Lecture)
 13. Individualized Digital DEcision Assist System Supporting Decision-Making in Real-Time (Lecture)
 14. Individualized Digital Decision Assist System: Hvordan vil IDDEAS se ut i praksis? (Poster)
 15. Clinical decision support system for child and adolescent mental health services (Article in business/trade/industry journal)
 16. Individualized Digital DEcision Assist System Supporting Decision-Making in Real-Time (Lecture)
 17. Success factors of an early EHR system for child and adolescent mental health: Lessons learned for future practice data-driven decision aids (Academic chapter/article/Conference paper)
 18. Hidden in Plain Sight: Users of Mental Health Services Want to Participate in Research (Abstract)
 19. Usability of the IDDEAS prototype in child and adolescent mental health services: A qualitative study for clinical decision support system development (Academic article)