Skriv ut Lukk vindu


 

Russisk - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i russisk
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april (1. mars for søkere med realkompetans)
Søknadskode:186 886

Beskrivelse av studiet

Russiskstudiet ved UiT passer for deg som er glad i språk og interessert i å lære russisk. I begynnelsen fokuserer vi på de fire praktiske ferdighetene i russisk: snakke, skrive, lese og lytte. Etter hvert begynner vi å jobbe med vanskeligere tekster, og fra tredje semester leses kortere originaltekster på russisk.

For å bli flink i russisk er det viktig å reise til Russland og bruke språket i praksis. Derfor inneholder studiet et studieopphold i tredje semester. Det er også mulighet for utvekslingsopphold i Russland i fjerde eller femte semester.

Russisk språk er nært knyttet sammen med russisk kultur. Av den grunn inneholder studiet innføringsemner i russisk litteraturhistorie, russisk historie, samt russisk politikk, kultur og samfunn i dag. 

Mot slutten av studiet videreutvikles de praktiske språkferdighetene, samtidig som studiet inneholder fordypningsemner i språk, litteratur og kultur, bl.a. et emne om media og mediespråk i dagens Russland. I tillegg til de russiskfaglige emnene inngår to spesialiseringsemner som gir teoretiske og metodiske verktøy for å analysere språk og litterære tekster.

Undervisningen foregår i små grupper med tett kontakt mellom forelesere og studenter og gode muligheter til å bruke språket i praksis. Det arrangeres filmvisninger med russiske filmer, og det studentdrevene "russkij stol" er et tilbud om å bruke språket i uformelle omgivelser for studenter på alle nivåer.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester
3. semester
Syv-ukers emne i Petrozavodsk ELLER
4. semester
Spesialisering eller utveksling
Spesialisering eller utveksling
5. semester
Utveksling eller
Utveksling eller
Utveksling eller
Språkhospitering kan gjøres enten femte eller sjette semester
6. semester
Språkhospitering kan gjøres enten femte eller sjette semester

Hva lærer du?

Etter bestått bachelorprogram i russisk har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har:

Ferdigheter:

Du kan:

Generell kompetanse:

Du:


Undervisning og eksamen

Bachelorstudiet i russisk er et fulltidsstudium som krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studiet. Det legges vekt på trening av praktiske språkferdigheter (rettskriving) og framstillingsevne. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

Studiet er organisert som forelesninger, seminarer og praktiske øvelser der teori og praksis kombineres. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitale læringsformer.

Eksamensformene er skoleeksamen, muntlig eksamen og semesteroppgave, avhengig av emnenes utforming. Nærmere informasjon om eksamensform og vurderingsuttrykk finnes i emnebeskrivelser på nett.

 

I alle emner vil det være arbeidskrav som må godkjennes før du kan framstille deg til eksamen. Arbeidskravene vil være dels skriftlige og dels muntlige, og dette vil variere fra emne til emne.

Se de enkelte emnebeskrivelsene for nærmere beskrivelser av eksamensordning og mulighet for å ta eksamen på nytt ved stryk eller fravær på grunn av sykdom.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og russisk. Noe av pensumlitteraturen kan være på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Deler av undervisningen på spesialiseringsemnene i språkvitenskap og litteraturvitenskap vil bli gitt på engelsk.


Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!

Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i fjerde og femte semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september og i høstsemsteret 1. februar.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

 


Jobbmuligheter

Studiet er et godt utgangspunkt for arbeid i organisasjoner og bedrifter som arbeider med Russland og russiske forhold lokalt og internasjonalt. De som har studert russisk ved UiT, har jobber innenfor mange ulike sektorer, bl.a. diplomati, Forsvaret, Barentssekretariatet, journalistikk, næringsliv og skoleverk.

Videre studier

For å bli tatt opp på masterprogrammet i russisk må man ha bachelorgrad eller tilsvarende gradsutdanning i russisk eller russlandsstudier (studieretning i russisk). Det kreves 80 studiepoengs fordypning i russisk med 60 studiepoeng på 1000-nivå og 20 studiepoeng på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene i russisk. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i russisk.