Skriv ut Lukk vindu


 

Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor (y-vei)

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - Elkraftteknikk
Opptakskrav:Godkjent og relevant fag- eller svennebrev fra det yrkesfaglige utdanningsprogrammet elektrofag, dvs. bestått Vg1 og Vg2, og minimum 2 års læretid i bedrift. Fag- eller svennebrev som bygger på 'Særløp', 'vekslingsmodellen' eller 'praksiskandidat' kan også godkjennes.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:4522

Beskrivelse av studiet

Elektrisk energi er helt avgjørende for at et moderne samfunn skal fungere, og det blir stadig større fokus på fornybar energi og miljøvennlig transport. Et godt planlagt og intelligent strømnett er helt sentralt for å lykkes med å utnytte samspill mellom fornybare energikilder som vannkraft, solkraft og vindkraft. Det samme er tilfellet for å øke andelen av elektrisk transport ved biler, skip og fly.

Studiet følger opp erkjennelsen av at fossile energikilder skal erstattes med fornybare. I tillegg til vannkraften vil vind- og solenergi omdannet til elektrisitet bli fremtiden. Noe av elektrisiteten skal inn i store elektriske overførings- og distribusjonsnettsystemer. Utviklingen går likevel i retning av at mye av kraftproduksjon vil skje der kraften brukes.

Studiet legger derfor stor vekt på drift og vedlikehold av nettsystemene og vannkraftverkene. Dessuten prosjektering og drift av vind- og solkraftanlegg, der de tradisjonelle forbrukerne også blir kraftprodusenter. Herunder kommer lokale nett (microgrid) med smarthusteknologi som kan kjøres uavhengig av tilkopling til distribusjonsnettet.

Det legges også stor vekt på markedsmekanismer som påvirker produksjon, overføring, fordeling og bruk av kraften til fellesskapets beste, det gjelder både på engros- og sluttbrukernivå.

Studiet baseres i stor grad på et felles europeisk lov- og regelverk med EUs fornybardirektivet og elektrisitetsdirektivet som underliggende. Derav EUs 20-20-20 mål.

Mye av undervisningen i 2. og 3. studieår er casebasert og tar utgangspunkt i erfaringer fra kraftbransjen slik at studentene skal kjenne seg igjen og være en ressurs for utviklingen når de kommer ut som ingeniører.

En bachelorgrad i elkraftsystemer gir spennende jobbmuligheter i flere bransjer som har stort behov for kompetanse.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) TEK-1509 Teknisk realfag - 20 stp. TEK-1508 Teknisk språkføring - 10 stp. ELE-2501 Introduksjon til elektriske kretser - 5 stp. TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 5 stp.
2. sem. (vår) ETE-2501 Elektrisitetslære - 10 stp. TEK-1504 Fysikk - 5 stp. TEK-1505 Kjemi - 5 stp.
3. sem. (høst) ETE-2607 Elektriske anlegg 1 - 10 stp. ETE-2606 Energi og miljø - 10 stp. TEK-1507 Matematikk 1 - 10 stp. ETE-2602 Strømrettere og transformatorer - 5 stp.
4. sem. (vår) ETE-2608 Elektriske anlegg 2 - 10 stp. TEK-1516 Matematikk 2 - 10 stp. ETE-2603 Roterende elektriske maskiner - 5 stp.
5. sem. (høst) ETE-2801 Elektriske installasjoner - 10 stp. ETE-2802 Systemdrift og vern - 10 stp. TEK-1501 Statistikk - 5 stp. TEK-1520 Beregningsorientert programmering - 5 stp.
6. sem. (vår) ETE-2780 Bacheloroppgave i elkraftteknikk - 20 stp. TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon - 10 stp.

Hva lærer du?

Se nærmere beskrivelse av læringsutbytte i siste versjon av studieplanen.

Undervisning og eksamen

Oppstart: Det er obligatorisk oppmøte for Y-veistudenter i uke 29/2021 - dvs. tre uker før ordinær studiestart.

Med relevant yrkesfag som utgangspunkt, y-vei, gir vi ut i fra en formal- og realkompetansevurdering y-vei søkere fritak for til sammen 3 emner/fag (30 studiepoeng) fra fagpakken til a-vei studiet. 20 studiepoeng er fritak for helt grunnleggende programemner, og 10 studiepoeng fra pakken av valgemner. Denne reduserte studiebelastningen fra a-vei programmet, bruker vi til å gi y-vei studentene en innføring i det de mangler av grunnleggende matematikk, fysikk og norsk i form av to spesielle y-vei emner (teknisk realfag og teknisk språkføring) med henholdsvis 20 og 10 studiepoeng fordelt over 1. og 2. semester.

Arbeidsformer
Krav til å kunne starte med arbeidet på den avsluttende Hovedoppgaven (20sp i 6.semester) er at en har har bestått minst 105sp av 120sp etter andre studieår (etter at kontinuasjonsperioden høsten 2.studieår er passert).

Herav må alle grunnleggende emner og emner av spesifikk betydning for gjennomføring av hovedoppgaven være bestått.

Vurderingsformer

Det benyttes ulike vurderingsformer i de ulike emnene, alt etter hva emneansvarlig velger. I de fleste emnene benyttes skriftlig individuell eksamen som hovedvurderingsform. I tillegg til skriftlig individuell eksamen arrangeres ofte obligatoriske øvinger/prosjekter (individuelle eller i gruppe) som en del av den endelig karakteren.

Enkelte emner benytter mappevurdering og enkelte emner er rene prosjekter hvor karakter fastsettes etter sluttrapporten med eventuell presentasjon. Nærmere informasjon om de enkelte emners vurderingsform finnes i emnebeskrivelsene.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Studiestedet har kontakt med flere utenlandske høgskoler og universiteter, og flere av våre tidligere studenter har oppholdt seg i perioder ved slike utdanningsinstitusjoner.

Studiestedet hjelper til med å legge slike opphold til rette for interesserte studenter, slik at disse utenlandsoppholdene kan inngå som en del av utdanningen ved UiT i Narvik.


Jobbmuligheter

Som ingeniør i elkraftteknikk kan du jobbe med planlegging og drift av alle typer elforsyningsanlegg, planlegging og drift av elektriske anlegg i industri på land og sjø, samt offentlige og private bygninger, eller med utvikling, planlegging og oppfølging av produksjon og salg av elektrisk utstyr.

Med sterkt økende fokus på utvikling av bærekraftig og fornybar energiproduksjon vil elektrisk energi vil få en sentral rolle innenfor mange nye energikrevende områder i samfunnet vårt. Vi ser det innenfor transport, på land, sjø og i lufta, som ett spennende utviklingsområde. Elkraftingeniøren vil ha en sentral rolle i framtidens fornybare energisamfunn.

Videre studier

Etter endt bachelorutdanning kan det bygges videre på utdanningen med en toårig masterutdanning, enten ved UiT i Narvik eller ved andre universitet eller høgskoler.

En påbygning innen økonomi og ledelse eller videreutdanning i Datateknikk ved UiT i Narvik er også mulig.