Skriv ut Lukk vindu


 

Samfunnsøkonomi med datavitenskap - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i samfunnsøkonomi med datavitenskap.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:

15. april

1.mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:186 898

Beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi med datavitenskap ved Handelshøgskolen - UiT er et treårig studium som leder frem til graden bachelor i samfunnsøkonomi med datavitenskap. Totalt teller studiet 180 studiepoeng.

Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi med datavitenskap gir en innføring i samfunnsøkonomiske metoder og datavitenskapelige verktøy til å analysere både teoretiske og praktiske samfunnsøkonomiske problemstillinger. For å utføre analyser vil kandidatene lære å kode i programmeringsspråkene Python og R. Kandidater vil anvende digitale verktøy for å utføre egne analyser som presenteres i forskjellige formater, rettet mot ulike målgrupper. I løpet av bachelorprogrammet samler kandidatene en portefølje av arbeid som lagres som en digital dokumentasjon av de ferdighetene som de har tilegnet seg.

Eksempler på hva du kan lære på programmet finnes her


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) SOK-1004 Økonomiske emner og programmering - 15 stp. B-SAMFOK Mentoremne - 0 stp. BED-1007 Matematikk for økonomer - 10 stp. SOK-1003 Python-lab - 5 stp.
2. sem. (vår) SOK-1005 Datavitenskap for økonomer - 10 stp. SOK-1006 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser - 10 stp. SOK-1016 Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk - 10 stp.
3. sem. (høst) SOK-2008 Den nordiske modellen - 20 stp. SOK-2009 Økonomi, statistikk og programmering - 10 stp.
4. sem. (vår) SOK-2011 Bærekraftig økonomisk vekst - 10 stp. SOK-2012 Økonomiske insentiver - 10 stp. SOK-2030 Næringsøkonomi og konkurransestrategi - 10 stp.
5. sem. (høst) BED-2020 Investering og finansiering - 10 stp. SOK-2013 Økonomisk globalisering - 10 stp. SOK-2014 Nytte-kostnadsanalyse i teori og praksis - 10 stp.
6. sem. (vår) SOK-2209 Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi - 20 stp. FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp.

Hva lærer du?

Studieprogrammet i samfunnsøkonomi med datavitenskap er rettet inn mot studenter som vil forstå mer om hvordan samfunnet fungerer, og vil samtidig lære om programmering og koding. Studiet bruker samfunnsøkonomisk teori til å utvikle, og datavitenskap til å teste, ulike hypoteser knyttet til analysen av samfunnsøkonomiske problemstillinger. Studenter lærer å presentere sine funn på ulike måter - både skriftlig og muntlig - og for forskjellige brukergrupper. Alle analyser gjennomført i løpet av studiet lagres i en digital mappe som utgjør studentens akademisk CV ved endt studie.

Kunnskap

Ferdigheter

Kandidaten:

Generell kompetanse

Kandidaten:


Undervisning og eksamen

Undervisningen er variert og består av en kombinasjon av forelesninger, seminar, øvinger, essayskriving, veiledning og arbeid med prosjektoppgaver.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er hovedsakelig norsk. Litteratur i form av lærebøker, artikler og online media vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen

For arbeids- og undervisningsform, se hver enkelt emnebeskrivelse. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til pc, kan bruke teknologi og har internettilgang med god netthastighet.

Arbeidskrav og eksamen
Se hver enkelt emnebeskrivelse for informasjon om arbeidskrav og eksamen.

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og mappevurdering. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig presentasjon. De fleste emnene har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra A-E, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte emnebeskrivelser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk. Litteratur i form av lærebøker, artikler og digitale medier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner kan undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen.


Utveksling

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Det er tilrettelagt for utenlandsopphold ved at studentene kan velge å ta ett semester ved utenlandsk institusjon. Det anbefales at dette finner sted i 5. semester. Det er mulig å få innpass for emner fra andre institusjoner som del av de obligatoriske emnene i bachelorgraden.

Det anbefales at et utenlandsopphold gjennomføres gjennom eksisterende avtaler med instituttets samarbeidspartnere, men andre alternativer kan godkjennes etter vurdering av instituttet. Utenlandsstudier må være forhåndsgodkjent som del av studentenes utdanningsplan. For mer informasjon om dette kan du ta kontakt med en av studiekonsulentene ved Handelshøgskolen.

Se denne nettsiden for mer informasjon om utveksling.


Jobbmuligheter

Med bachelor i samfunnsøkonomi med datavitenskap kan du jobbe både i det private næringsliv og innen offentlig forvaltning. Arbeidsmarkedet for samfunnsøkonomer har tradisjonelt vært godt. Her til lands jobber samfunnsøkonomer gjerne i konsulentfirma, finans, eller banker og i Skatteetaten, Finansdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank.

Videre studier

Studenter med fullført bachelorgrad kan søke opptak til mastergraden i samfunnsøkonomi ved UiT.