Skriv ut Lukk vindu


 

Biologi - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i biologi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALFA
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 327

Beskrivelse av studiet

Bachelor i biologi består av obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fagene undervises fortløpende i de fem første semestrene og gir en grundig innføring i biologi som åpner muligheter for å kunne studere videre innen alle grener av biologi. I det femte semesteret åpnes det opp for ett lokalt valgt valgfag, mens det siste semesteret er viet valgfag alene. Valgfagene gir mulighet for fordypning innenfor et felt man er spesielt interessert i eller man kan kombinere biologi med et annet fag. Studenter kan også velge å ta et utenlandsopphold eller å studere ved Universitetssenteret på Svalbard det siste semesteret. Det er mulig å velge utenlandsopphold hele det siste året under forutsetning av at vertsinstitusjonen tilbyr fag tilsvarende de to obligatoriske fagene som gis i det femte semesteret.

Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
5. sem (høst)
Valgemne
6. sem (vår)
Valgemne/UNIS/Utveksling
Valgemne/UNIS/Utveksling
Valgemne/UNIS/Utveksling

Hva lærer du?

Hva lærer du?

Ved fullført studium skal en kandidat ha tilegnet seg følgende:

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

Som biologistudent i Tromsø får du tett og god oppfølging i de forskjellige emnene. Undervisningen foregår i moderne undervisningssaler og kan bestå av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer/kollokvier kombinert med feltarbeid i nordnorsk natur eller tokt med universitetets forskningsskip.

Eksamen kan bestå av muntlig eller skriftlig eksamen, journaler, rapporter, godkjent deltakelse på laboratorium, på tokt eller i felt. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om de enkelte emner finnes i Emnekatalogen

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Utveksling

Det er lagt til rette for utenlandsopphold ett semester i det siste studieåret. Populære utvekslingssavtaler som anbefales i biologiprogrammet:

James Cook University (Australia)

Alaska Fairbanks (USA)

California State University, Monterey Bay (USA)

University of Tasmania (Australia)

I tillegg har vi gode samarbeidsavtaler med flere europeiske land som feks Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark.

De fleste avtaler er tilknyttet et utvekslingsprogram med stipendordninger.Her finner du mer informasjon om Utveksling ved UiT

Vi gjør oppmerksom på at du bør starte planleggingen i god tid.

I stedet for et opphold i utlandet anbefales også et studieopphold ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Her kan du velge blant flere relevante emner innen biologi som har spennende feltarbeid.


Jobbmuligheter

Som biolog kan du jobbe med klima- og miljørelaterte spørsmål, samt å forstå det økologiske samspill, forvaltning av natur- og naturressurser. Biologer jobber også med å finne og utvikle biologiske og kjemiske stoffer til bruk i medisin, bioenergi og i nærings-middelindustrien. Det er behov for biologer innenfor offentlig forvaltning i kommunene, fylkene og statlig sektor, samt innen forskning ved offentlige institusjoner som f.eks universiteter, høyskoler, Bioforsk, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet.

Videre studier

Bachelorstudiet i biologi kvalifiserer for opptak til 2-årig master i biologi

Karakterkrav for opptak til master er normalt C. Masterstudiet i biologi har flere ulike spesialiseringer.