Illustrasjonsbilde

Utlånsreglement

Utlånsreglement English flag

(Gjeldende fra 01.12.2016)

UiT Universitetsbiblioteket er et offentlig vitenskapelig bibliotek. Samlingene består av fysisk og digitalt materiale, og rettigheter og plikter gjelder både lån av fysisk bibliotekmateriale og bruk av Bibliotekets elektroniske ressurser. Universitetsbibliotekets visjon er «Først og fremst digitalt!». Dette innebærer at kjøp av digitale dokumentversjoner prioriteres når slike foreligger.

Låner har godtatt reglementet når lånekortet er tatt i bruk. Låntaker har selv ansvar for å gjøre seg kjent med reglementet. Lånekort for studenter er implementert i studentkortet. Andre brukere får utstedt lånekort i biblioteket. 

Tjenester

Det gis ulike lånerettigheter avhengig av tilknytning til UiT. Allmenn lånerett gis til personer over 18 år. Det innebærer at de kan låne fysiske dokumenter ved personlig fremmøte, og bruke Universitetsbibliotekets digitale samlinger i bibliotekets lokaler.

Ansatte og studenter har rett til bruk av alt materiale som eies av Universitetsbiblioteket, og som ikke har spesielle bruksrestriksjoner. De kan bestille dokumenter gjennom bibliotekkatalogen Oria, og de kan få reservert og tilsendt dokumenter fra alle UiTs bibliotek til valgt campus. Disse brukergruppene tilbys også innlånstjenester fra andre bibliotek, utenfor UiT.

Studenter registrert ved UiT, som følger desentraliserte studieopplegg, eller av annen grunn har studiested utenfor en UiT-campus, kan etter avtale få tilsendt litteratur til bosted i Norge, eller studiebibliotek med UiT-avtale. 

Universitetsbiblioteket tilbyr tjenester utover basistjenestene til brukere som tilhører institusjoner med formell avtale med Universitetsbiblioteket. Enkeltpersoner som ikke tilhører en institusjon med formell avtale, må rekvirere tjenester i egen institusjon, eller ved et folkebibliotek.

Lånerens ansvar

Dokumenter som låneren tar ut av Universitetsbiblioteket, skal være registrert som utlånt.

Låner er personlig ansvarlig for alt som er registrert på eget lånekort.  Lånes materiale videre til andre medfører dette personlig ansvar for den som er registrert som låner.

Det skal fremvises fullmakt fra låner første gang en annen person får registrere utlån i en låntakers navn. Fullmaktshaver registreres i Biblioteksystemet.

Skade på Universitetsbibliotekets eiendom kan medføre erstatningsansvar og restriksjoner for fortsatt bruk av bibliotektjenestene, og det kan medføre tap av låneretten.

Lånere plikter å melde om endring av adresse, e-postadresse, telefon, brukertilknytning mv.

Utlån

Garantert lånetid er 2 uker med automatisk fornyelse i maksimalt 6 måneder for studenter og andre lånere, 12 måneder for ansatte. Dette gjelder så lenge det ikke foreligger venteliste på dokumentet. Hvis andre reserverer dokumentet, kalles den inn når garantert lånetid utløper. Hvis låner ønsker fornyelse etter maksimal utlånstid, må dokumentet returneres til Biblioteket og registreres som nytt lån.

Hentefrist på reserverte dokument er 3 virkedager. Etter det tilbys lån til neste person på venteliste, eller dokumentet settes tilbake i samlingen.

Når utlånt materiale ikke er innlevert eller fornyet, vil retten til lån og bestilling falle bort. For å få opphevet lånestopp, må låner levere inn det innkalte materialet eller gjøre opp eventuelle erstatningskrav.

Biblioteket kan sende ut purregebyr eller erstatningskrav. Dette er for tiden minimum kr 500. Låner kan avtale kjøp av erstatningseksemplar.

Deler av samlingen kan bare benyttes i biblioteket. Ulike utlånsmuligheter er markert i Oria.

Innlån

Materiale som Universitetsbiblioteket ikke selv eier, eller som fins utenfor eget campusområde, kan lånes inn fra andre bibliotek. Denne tjenesten tilbys bare studenter og ansatte ved UiT, eller hvis en slik tjeneste er nedskrevet i en samarbeidsavtale med UiT.

Hvis Universitetsbiblioteket har tilgang til elektronisk dokumentversjon, vil ikke korresponderende versjon i papir bli lånt inn, med mindre helt spesielle forhold tilsier et avvik.

For innlånte dokumenter gjelder utlånsregler fastsatt av eierbibliotek. I visse tilfeller tillates ikke hjemlån. Materialet må da brukes på anvist plass i biblioteket.

twitter
chat loading...