Lyset som lager lyd

Nordlyset har i all tid påvirket oss her i nord. Elevene får en visuell og interaktiv opplevelse i møte med nordlyset i forskning, mytologi og kunsten.

Undervisning omringet av nordlyset

Tenk deg å få oppleve nattemørket og nordlyset mitt på lyse dagen, i den nye moderne nordlysutstillingen. Mens nordlyset beveger seg over deg, blir du fortalt om myter og historier knyttet opp mot nordlyset. Du blir tatt gjennom tiden fra gamle forestillinger til ny forskning. Det gamle samiske ordet for nordlys «Guovssahasat» betyr «lys som lager lyd». I dag prøver forskere å finne ut om nordlyset virkelig lager lyd, og hvordan lyd fra nordlys høres ut. På den måten vil utstillingen også gi en auditiv opplevelse av ulike lyder, nesten som musikk. Elevene vil også bli utfordret i kritisk samfunnstenkning ved å knytte nordlys og nordlysforskning opp mot moderne kunst.

Undervisnigstilbudene i regi av universitetsmuseet er tverrfaglig og inneholder ofte et mangfold av kompetansemål. De viktigste kompetansemålene i dette undervisningsopplegget er i:

Naturfag (NAT01‑04) etter 4. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
 • utforske observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi
 • samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder

Naturfag (NAT01‑04) etter 7. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
 • gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til naturvitenskapelig kunnskap
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
 • utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem
 • bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser
 • utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om hvordan vi utnytter elektrisk energi i dagliglivet

 

Naturfag (NAT01‑04) etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
 • ​analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger
 • bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
 • Bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener
 • utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner
 • gi eksempler på samers tradisjonelle kunnskap om naturen og diskutere hvordan denne kunnskapen kan bidra til bærekraftig forvaltning av naturen