Livets ark - Fakta om biologisk mangfold

Hva er biologisk mangfold: variasjonen i liv på jorda. Det inkluderer alle organismer, arter og bestander, dessuten den genetiske variasjonen i disse og de komplekse samfunn og økosystemer som de utgjør. Tre nivåer er de viktigste: genetisk mangfold, artsmangfold og mangfold i økosystemer.

Cape Tribulation

PDF-fil for utskrift

Aktuelt fordi: 2010 var FNs (United Nations Environment Program) år for biodiversitet. I 2002 ble mange nasjoner enige om et ambisiøst mål: å stanse tap av biologisk mangfold innen 2010. Dette sluttet også Norge seg til. Vi er ikke i nærheten av å nå dette målet!

Hva er biologisk mangfold: variasjonen i liv på jorda. Det inkluderer alle organismer, arter og bestander, dessuten den genetiske variasjonen i disse og de komplekse samfunn og økosystemer som de utgjør. Tre nivåer er de viktigste: genetisk mangfold, artsmangfold og mangfold i økosystemer.

Hva skjer: livet på jorden er truet på grunn av vår, menneskets, aktivitet, utnyttelse og ødeleggelse. Mer enn 60 % av økosystemene i verden er i ferd med å bli ødelagt; store skogsområder er ødelagt, mange fiskerier har kollapset, elver og våtmarksområder er forurenset.

Hvor fort: arter forsvinner raskere enn noen gang tidligere i jordens historie, mellom 1 000 og 10 000 ganger raskere. I de fleste tilfeller skyldes det menneskelig aktivitet. Beregninger antyder at én art blir utrydda hvert 20. minutt.

Hvor mange arter: vi vet ikke hvor mange arter som finnes på jorda, men tallet kan være så høyt som 100 millioner. I så fall kan mellom 10 000 og 100 000 arter dø ut hvert år. På IUCNs (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) internasjonale rødliste over trua arter fantes 46 677 arter i 2009. Av disse var 17 291 antatt å være alvorlig utsatt.

Hvor stor andel er truet:

22 % av pattedyrene
30 % av amfibiene
12 % av fuglene 
28 % av krypdyrene
37 % av ferskvannsfiskene

70 % av plantene
35 % av virvelløse dyr

Hva er årsakene:

 • Tap og ødeleggelse av levested
 • Endringer i sammensetningen av økosystemet
 • Invasjon av fremmede arter
 • Ikke-bærekraftig utnyttelse
 • Forurensning
 • Klimaendringer

Hvorfor haster det: tida er i ferd med å løpe ut. Tapet er akselererende, vi er i ferd med å gå inn i jordens største katastrofe siden dinosaurene døde ut.

Konvensjonen om biologisk mangfold (Rio de Janeiro 1992) har tre hovedmålsettinger:

 1. Bevare biologisk mangfold
 2. Utnytte biologisk mangfold på en bærekraftig måte
 3. Dele utbyttet av biologisk mangfold likt og rettferdig

Hvorfor er det så viktig: arter som forsvinner kan aldri komme tilbake. Det er vår moralske plikt å ta vare på alt liv på jorden, dessuten er naturen av stor, økonomisk verdi for mennesket. Økosystemer gjør oss mange tjenester.

IUCNs kategorier over trua arter (og habitater):

 • Utdødd (EX): siste kjente individ har dødd
 • Utdødd i naturen (EW): utrydda i naturen, men finnes i fangenskap
 • Kritisk trua (CR): ekstremt høy risiko for å dø ut i naturen
 • Sterkt trua (EN): svært stor risiko for å dø ut i naturen
 • Sårbar (VU): stor risiko for å dø ut i naturen
 • Nær trua (NT): stor sannsynlighet for å havne i en av kategoriene ovenfor i nær framtid
 • Datamangel (DD): mangelfull kunnskap, mer informasjon er nødvendig. Kan bli plassert i en trua-kategori seinere.
 • Ikke vurdert (NE): ingen vurdering av status er enda gjort.
 • Livskraftig bestand (LC): arten er etablert med reproduserende bestand og er vurdert til å ha sikker bestandssituasjon (alle vanlige arter plasseres her).

iyb_logo_txt.jpg (Bredde: 180px)