Skriv ut Lukk vindu


 

Nautikk - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i nautikk
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + NATTEK
Søknadsfrist:15. april.
Søknadskode:186 049

Beskrivelse av studiet

Studiet fokuserer på grunnleggende fag knyttet til føring og drift av skip og maritime installasjoner. Du lærer blant annet navigasjon, drift og ledelse, sjørett, håndtering av skip og last og meteorologi. Studiet gir også grunnleggende innføring i matematikk og fysikk. I løpet av siste del i studiet velger man en spesialisering innen ett av følgende fagområder:

Etter endt studie vil du være kvalifisert for å starte opplæring om bord på skip for opparbeidelse til dekksoffisersertifikat. Etter 12 måneder godkjent fartstid, vil du kunne løse dekksoffisersertifikat Kl. D3, som gir det rett til å være styrmann på skip av ubegrenset størrelse. Med tilstrekkelig operativ erfaring om bord fra skip eller maritime installasjoner vil man kunne løse dekksoffisersertifikat Kl. D1 som gir ubegrensede førerrettigheter og muligheten til å bli sjøkaptein.

UiT sin geografiske plassering gir også en unik mulighet til å lære om problemstillinger knyttet til maritim drift i Arktis, og man vil i løpet av studiet få mulighet å ta spesialkurs for operasjon av skip under arktiske forhold. Andre spesialkurs som gis under studiet er sikkerhetskursene (IMO 50 og IMO 80), maritim kommunikasjon (GMDSS) og dynamisk posisjonering.

Store deler av undervisningen foregår i moderne simulatorer, om bord i vår egen båt eller ved testing av skipsmodeller i basseng.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. FYS-0001 Brukerkurs i fysikk - 10 stp. MFA-1009 Nautikk intro - 10 stp.
2. sem. (vår) MAT-0001 Brukerkurs i matematikk - 10 stp. MFA-1010 Nautikk 1 - 10 stp. MFA-2010 Skipshydrostatikk og Skrogkonstruksjoner - 10 stp.
3. sem. (høst) MFA-1011 Nautikk 2 - 10 stp. MFA-2014 Lastehåndtering - 10 stp. MFA-2016 Marine systemer og maskineri - 10 stp.
4. sem. (vår) MFA-2006 Nautikk 3 - 10 stp. MFA-2017 Operasjon og drift av skip (maritime installasjoner) - 10 stp.
5. sem. (høst)
6. sem. (vår) MFA-2020 Bacheloroppgave - 20 stp. MFA-2018 Maritim administrasjon og ledelse - 10 stp.

Hva lærer du?

Du lærer å bruke faglige verktøy og teknikker slik at du kan løse både praktiske og tekniske problemer knyttet til sikker føring og drift av maritime fartøy og installasjoner. Du lærer også å lede operasjoner om bord i skip, både selvstendig og tverrfaglig med andre. Disse egenskapene får du øvd på gjennom både teoretiske og praktiske øvelser, som seilas og simulator.

Studiet lærer deg om fagene knyttet til sertifikater i henhold til STCW-konvensjonen. Du får se hvordan du skal tenke angående risiko, menneskelige faktorer, ulykker og regelverk når det kommer til drift og operasjon av sjøgående fartøy.

Du lærer om skipsfartens teknologiske utvikling og de miljømessige konsekvensene, både lokalt og globalt. Du kan bidra i innovasjonsprosesser som kan bidra til bærekraftige og samfunnsnyttige produkter og løsninger i den maritime næringen. Denne virksomheten har også økonomiske, etiske og sikkerhetsmessige konsekvenser som du får god kjennskap til.

Studiet lærer deg hvordan du skal snakke med personer med ulike bakgrunner for å informere eller løse problemer. Dette kan gjøres gjennom prosjekter eller arbeidsoppgaver i grupper eller alene.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave som skal være metode- og problemorientert. Oppgaven skal være forankret i reelle nautiske forsknings- eller vitenskapsrelaterte problemstillinger. Bacheloroppgaven kan utføres i samarbeid med en bedrift eller en offentlig virksomhet.


Praksis

Praksisperioden for Nautikk studentene som ønsker å utløse dekksoffisersertifikat kommer etter endt utdannelse ved UiT. Denne perioden er på 12 måneder og kalles farts- eller kadettid. Dette er en påkrevd systematisk opplæring om bord for å kunne utløse dekksoffiser sertifikat (D3).

De som blir tatt inn på studieprogrammet i nautikk, bør forsikre seg om at de vil kunne få en godkjent helseerklæring fra autorisert sjømannslege. Dette er ikke et krav for å bli tatt opp på studiet, men er et krav når man ansettes for tjeneste om bord på skip.

Mer informasjon om dette kan du finne her:

https://www.sdir.no/sjofart/sjofolk/helse-for-sjofolk/sjofolks-helse/helseundersokelse/


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.


Utveksling

Det er tilrettelagt for utvekslingsopphold i femte semester. De som ønsker et utvekslingsopphold bes så tidlig som mulig å starte planleggingen av dette. Emnene som planlegges gjennomført under utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av studieprogramledelsen.

Studiet har anbefalte og kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med Tokyo University of Marine Science and Technology og Antwerp Maritime Academy.

Andre relevante studiesteder som UiT har avtale med, er University of Tasmania, Memorial University of Newfoundland og Chalmers University of Technology.

Se denne nettsiden for mer informasjon om utveksling.


Jobbmuligheter

Studieretning nautikk gir deg muligheten til å ha hele verden som arbeidsplass. Etter oppnådd bachelorgrad og fartstid kan du seile som styrmann, overstyrmann eller kaptein på alle typer skip over hele verden. De vanligste fartøytypene er ferger og hurtigbåter, cruiseskip, tankskip, containerskip, spesialskip, rigger og skip tilknyttet sjøforsvaret.

Nautikere er også godt kvalifisert til å jobbe i landbaserte yrker som: rederier, klasseselskaper, havnemyndigheter, offshoreindustri, konsulentselskaper, utstyrsprodusenter, forsikring og skipsmegling. Offentlige stillinger i Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Sjøkartverket og Losvesenet er også aktuelle for våre studenter.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til masterstudier både i Norge og internasjonalt.

De forskjellige spesialiseringene kvalifiserer for opptak til forskjellige mastergrader ved UiT eller ved andre universiteter. Spesialisering i Sikkerhet og sikkerhetsledelse kvalifiserer til Master i samfunnssikkerhet. Spesialisering innen Teknologi kvalifiserer til Technology and safety in the high north.

Du blir også kvalifisert til å ta mastergradsstudier ved andre steder, for eksempel