Skriv ut Lukk vindu


 

Nautikk - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i nautikk
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + NATTEK
Søknadsfrist:15. april.
Søknadskode:186 049

Beskrivelse av studiet

Dette studiet er for deg som ønsker å satse på en karriere innen skipsfart. Etter endt studie vil du være kvalifisert for å starte opplæringsperiode om bord på skip for opparbeidelse av nødvendig fartstid for å løse dekksoffisersertifikat. Etter 12 måneder godkjent fartstid, vil du kunne løse dekksoffisersertifikat Kl. D3, som gir det rett til å være styrmann på skip av ubegrenset størrelse. Med tilstrekkelig operativ erfaring om bord fra skip eller maritime installasjoner vil man kunne løse dekksoffisersertifikat Kl. D1 som gir ubegrensede førerrettigheter og muligheten til å bli sjøkaptein.

Studiet fokuserer på grunnleggende fag knyttet fremføring og drift av skip og maritime installasjoner som navigasjon, nautiske operasjoner, drift og ledelse, sjørett, håndtering av skip og last, hydrostatikk og meteorologi. Studiet gir også grunnleggende innføring i matematikk og fysikk. I løpet av siste del i studiet velger man mellom spesialisering som gir ytterligere fordypning innen ett av følgende fagområder:

UiT sin geografiske plassering gir også en unik mulighet til å lære om problemstillinger knyttet til maritim drift i Arktis, og man vil i løpet av studiet få mulighet å ta spesialkurs for operasjon av skip under arktiske forhold. Andre spesialkurs som gis under studiet er sikkerhetskursene (IMO 50 og IMO 80), maritim kommunikasjon (GMDSS) og dynamisk posisjonering.

Store deler av undervisningen foregår i moderne simulatorer, om bord i vår egen båt eller ved testing av skipsmodeller i basseng.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem. (høst)
2. sem. (vår)
3. sem. (høst)
4. sem. (vår)
Spesialisering eller valgemne
5. sem. (høst)
Spesialisering eller valgemne
Spesialisering eller valgemne
Spesialisering eller valgemne
6. sem. (vår)

Hva lærer du?

Du lærer faglige verktøy og teknikker slik at du kan løse både praktiske og tekniske problemstillinger knyttet til sikker framføring og drift av maritime fartøy og installasjoner. Du lærer også å lede operasjoner om bord i skip, både selvstendig og tverrfaglig med andre. Disse egenskapene får du øvd på gjennom både teoretiske og praktiske øvelser, som seilas og simulator.

Studiet gir deg bred kunnskap innen de nautiske sertifikatgivende emnene i henhold til STCW-konvensjonen. Du lærer å reflektere rundt problemstillinger knyttet til risiko, menneskelige faktorer, ulykker og regelverk opp mot drift og operasjon av sjøgående fartøy.

Du får kunnskap om skipsfartens teknologiske utvikling og dens miljømessige konsekvenser, både lokalt og globalt. Du kan bidra i innovasjonsprosesser som kan bidra til bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger i den maritime næringen. Denne virksomheten har også økonomiske, etiske og sikkerhetsmessige konsekvenser som du får god kjennskap til.

Gjennom din maritime fagkunnskap lærer du å formidle problemstillinger og teorier til ulike målgrupper. Dette kan knyttes til tverrfaglige prosjekter og arbeidsoppgaver sammen med andre eller alene.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave som skal være metode- og problemorientert. Oppgaven skal være forankret i reelle nautiske forsknings- eller vitenskapsrelaterte problemstillinger. Bacheloroppgaven kan utføres i samarbeid med en bedrift eller en offentlig virksomhet.


Praksis

Praksisperioden for Nautikk studentene som ønsker å utløse dekksoffisersertifikat kommer etter endt utdannelse ved UiT. Denne perioden er på 12 måneder og kalles farts- eller kadettid. Dette er en påkrevd systematisk opplæring om bord for å kunne utløse dekksoffiser sertifikat (D3).

Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk. 


Utveksling

Det er tilrettelagt for utvekslingsopphold i femte semester. De som ønsker et utvekslingsopphold bes så tidlig som mulig å starte planleggingen av dette. Emnene som planlegges gjennomført under utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av studieprogramledelsen.

Studiet har anbefalte og kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med Tokyo University of Marine Science and Technology og Antwerp Maritime Academy.

Andre relevante studiesteder som UiT har avtale med, er University of Tasmania, Memorial University of Newfoundland og Chalmers University of Technology.

Se denne nettsiden for mer informasjon om utveksling.


Jobbmuligheter

Studieretning nautikk gir deg muligheten til å ha hele verden som arbeidsplass. Etter oppnådd bachelorgrad og fartstid kan du seile som styrmann, overstyrmann eller kaptein på alle typer skip over hele verden. De vanligste fartøytypene er ferger og hurtigbåter, cruiseskip, tankskip, containerskip, spesialskip, rigger og skip tilknyttet sjøforsvaret.

Nautikere er også godt kvalifisert til å jobbe i landbaserte yrker som: rederier, klasseselskaper, havnemyndigheter, offshoreindustri, konsulentselskaper, utstyrsprodusenter, forsikring og skipsmegling. Offentlige stillinger i Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Sjøkartverket og Losvesenet er også aktuelle for våre studenter.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til masterstudier både i Norge og internasjonalt.

De forskjellige spesialiseringene kvalifiserer for opptak til forskjellige mastergrader ved UiT eller ved andre universiteter. Spesialisering i Sikkerhet og sikkerhetsledelse kvalifiserer til Master i samfunnssikkerhet. Spesialisering innen Teknologi kvalifiserer til Technology and safety in the high north.

Du blir også kvalifisert til å ta mastergradsstudier ved andre steder, for eksempel