Skriv ut Lukk vindu


 

Medie- og dokumentasjonsvitenskap - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:

15. april

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:186 846

Beskrivelse av studiet

Bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) ved UiT Norges arktiske universitet er et studium med høy aktualitet og samfunns- og arbeidslivsrelevans. Tar du bacheloren hos oss, vil du jobbe i et tverrfaglig miljø som består av forskere innen humaniora, samfunnsfag og teknologi. Du vil fra begynnelsen kunne vektlegge egne interesser innenfor studiets vide rammer. Vil du skrive oppgave om bibliotekets rolle som møtested og arena for debatt, eller hvordan bibliotekarer skiller mellom falske nyheter og troverdige kilder? Vil du utforske fotografi, film og dataspill, eller fordype deg i overvåkning, kunstig intelligens eller informasjonskrig? Du vil få profesjonell veiledning innenfor slike og mange andre forskningsområder.

Kanskje viktigst i en usikker verden: Tar du bachelor hos oss, er du kvalifisert for stillinger som bibliotekar og biblioteksjef. Du vil også kunne jobbe i medie-, arkiv- og museumssektoren og med dokumentbehandling i det offentlige og i privat næringsliv. Praksisperiodene i andre og sjette semester gir deg relevant arbeidserfaring og gjør deg kjent med sektoren. Du vil kunne skrive bacheloroppgave om et prosjekt du har gjennomført i praksisperioden, men kan også skrive en mer teoretisk oppgave der begreper gjøres relevant for å forstå og undersøke ulike deler av medie- og dokumentinstitusjoners virksomhet. I studiet kan du presentere dine ideer, og vårt brede faglige grunnlag sørger for at du alltid vil finne noen som kan hjelpe deg.

Kunnskaper om digitalisering, lokalsamfunn, organisasjon og ledelse og formidling er etterspurt av bibliotek, arkiv og museum, offentlig forvaltning og medieorganisasjoner som for eksempel Nasjonalbiblioteket. Det samme gjelder for organisering og gjenfinning av dokumenter. De første to semestrene gir en grunnleggende innføring i disse temaene.

Bibliotek, arkiv og museum (ABM) er institusjoner som tar vare på og formidler kulturarven. Medie- og dokumentasjonsvitenskapelige begreper og verktøy vil gi deg grunnlag for å analysere og vurdere medieutviklingen og skiftende teknologiske forutsetningene for dokumentasjon, lagring, gjenfinning og formidling. Etter examen philosophicum, examen facultatum og innføringsemnet i MDV i tredje semester, vil fjerde og femte semester i bachelorgraden utvide forståelsen av hvordan mediale grensesnitt og nettverk former måtene vi ser, tenker, og lever på.

De fleste emnene i bachelorgraden er obligatoriske, men i fjerde semester kan du velge emner fritt fra studiekatalogen ved lærestedet, eller dra på utveksling.

For en mer detaljert beskrivelse av studiets innhold, se vedlagt studieplan nederst på siden.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) MDV-1203 Bibliotek og formidling - 10 stp. MDV-1204 Bibliotek, samfunn og ledelse - 10 stp. MDV-1210 Dokumentinstitusjoner i en digital tid - 10 stp.
2. sem. (vår) MDV-1206 Prosjektoppgave i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - 20 stp. MDV-1201 Dokumentorganisering og gjenfinning - 10 stp.
3. sem. (høst) MDV-1000 Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap - 10 stp.
4. sem. (vår)
5. sem. (høst) MDV-1013 Medieteknologi, arkiv og samfunn - 20 stp. MDV-1004 Databaser, søkemotorer og datamodellering - 10 stp.
6. sem. (vår) MDV-2035 Bacheloroppgave i Medie- og dokumentasjonsvitenskap - 20 stp. MDV-1005 Medie- og dokumentasjonsvitenskapelig metode - 10 stp.

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har

Ferdigheter:

Du kan

Generell kompetanse:

Du kan


Undervisning og eksamen

Undervisninga er variert med forelesninger, seminarer og kollokvier. Noen emner legger opp til felles ekskursjoner, blant annet til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

Vurderingsformer:

Emnene har ulike vurderingsformer ut i fra innhold og oppbygging. Dine kunnskaper blir vurdert i form av skoleeksamen, semesteroppgaver og eksamensprosjekt. Du kan også levere inn prosjektoppgaver som bruker andre medier enn skrift, som for eksempel bilder, lyd og video. Du får veiledning når du skal skrive hjemmeeksamener og prosjektoppgaver. Eksamen vurderes ut fra karakterskalaen A-F, hvor F er "ikke bestått".

Arbeidskrav:
I de fleste emnene inngår arbeidskrav som må være bestått før du kan avlegge eksamen. Arbeidskravene er i form av muntlig presentasjon, tur til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, dokumentanalyse, bildebehandling i Photoshop, datamodellering, digitalisering, praksisopphold og refleksjonsnotat m.fl. Arbeidskravene evalueres med godkjent/ ikke godkjent.

Se ellers den enkelte emnebeskrivelse i studiekatalogen på nett for nærmere informasjon om undervisning, arbeidskrav og eksamensformer.


Praksis

I sjette (siste) semester gjennomføres et praksisopphold i 6-8 uker i en mediebedrift eller dokumentinstitusjon (arkiv, bibliotek, museum).

Avsluttende bacheloroppgave med praksis
I dette semesteret leverer du bachelorprosjektet ditt. Bachelorprosjektet (20 studiepoeng) inkluderer et yrkes- og profesjonsrettet praksisopphold på 6-8 uker i en mediebedrift eller dokumentinstitusjon og praksis danner grunnlaget for din avsluttende oppgave i bachelorprosjektet.

Du velger praksisplass i samråd med veileder og du fungerer som vanlig arbeidstaker. En seminarrekke i forkant av praksis forbereder deg på praksisoppholdet, hvor du blant annet får oppnevnt en mentor. Hver praksisbedrift oppnevner altså en mentor for å støtte deg som praksisstudent og mentor koordinerer samarbeidet med faggruppa ved universitetet. Du får altså veiledning både på arbeidsplassen (mentor) og ved universitetet (veileder). Under praksisoppholdet får du praktisert ferdigheter og kunnskaper du har skaffet deg underveis i studiet. Samtidig samler du inn data til bacheloroppgaven din. Etter endt praksis jobber du med bacheloroppgaven som kan bestå av multimediale dokumenter (for eksempel film, spill, musikk, animasjon) - forholdet mellom de ulike delene avgjøres i samråd med faglærer. Du skal i utgangspunktet finne praksisplass selv. Om du ikke finner praksisplass selv, vil instituttet finne praksisplass til deg.

Bachelorprosjektet består av tre hoveddeler:
1) Praksisforberedende seminarer, utarbeiding av prosjektskisse og en innføring i relevant forskningsmetode
2) Praksis
3) Skriving av prosjektoppgave med selvvalgt tema knytta til praksis

I praksis skal det brede teoretiske og metodiske grunnlaget du har tilegna deg underveis i studiet brukes i en reell arbeidssituasjon. Samtidig kan praksisoppholdet gi deg viktige erfaringer og kontakter for en videre karriere i arbeidslivet. Du velger selv tema for bacheloroppgaven i samarbeid med veileder.Tema skal være relevant for praksisstedets virksomhet og avtales med praksisinstitusjonen. Bacheloroppgaven kan skrives alene eller i gruppe på to eller tre studenter. Mer info om praksis finner du i emnebeskrivelsen MDV-2035 Bacheloroppgave i medie- og dokumentforvaltning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk, engelsk

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil ogsså utvide din personlige og faglige horisont.

Dette studiet har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet, hvor du tar emner som skal godkjennes som del av studiet etterpå. I dette studiet anbefales det å reise på utveksling i tredje og fjerde semester. Emner fra et utenlandsopphold kan inngå som valgemner i graden. Innen Medievitenskap kan emner fra et utenlandsopphold inngå som valgemner i graden (60 studiepoeng). Velger du fordypning i bibliotekfag kan også emner tas ved utenlandske partnerinstitusjoner. Dette gjelder valgemner (20 studiepoeng) og emner som tilsvarer de bibliotekfaglige emnene (40 studiepoeng). Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Blant UiTs mange utvekslingsavtaler har Medie- og dokumentasjonsvitenskap egne avtaler med disse:

Vi arbeider med å få på plass ytterligere avtaler. Det vil være mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september/høstsemesteret: 1. februar. Se denne nettsiden for mer informasjon om utveksling.


Jobbmuligheter

En bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap er en bred og allsidig utdanning. I en tid der media og informasjonsflommen er større enn noen gang, er evnen til kritisk refleksjon om media og systematisk informasjonsinnhenting og - håndtering viktig.

I tredje og fjerde semester i dette studiet kan du spesialisere deg i retning av et bestemt yrke eller karriere, og i praksisperioden skaffer du deg praktiske erfaringer i tillegg til at du knytter kontakter for videre arbeid. Dersom du tar fordypninga i tredje og fjerde semester i bibliotekfaglige emner, og har praksis ved et bibliotek eller andre organisasjoner som organiserer, gjenfinner og formidler dokumenter, gir studiet godkjent bibliotekarutdanning.

Videre studier

Med bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap kan du søke opptak til masterstudiet i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Bachelorgraden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. Du bør beherske engelsk godt. Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre.

Studiet kvalifiserer også for opptak til master i medievitenskap og tilsvarende studier i inn- og utland.