Skriv ut Lukk vindu


 

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 083

Beskrivelse av studiet

Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn ved UiT:

Med mastergrad fra UiT Norges Arktiske universitet blir du en dyktig faglærer og du får erfaring med utviklingsarbeid i praksis fra første studieår og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring. Lærerutdanning 5.-10. trinn er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barne- og ungdomsskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg god kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste kunnskapen i de fagene du underviser i. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Studiet avsluttes med en masteroppgave der du har fordypet deg i ditt masterfag.

Fagvalg og mastergradsoppgave

Ved studiestart vil de ulike fagene bli presentert, og du velger dine 3 fag etter oppstart på studiet.

Som masterfag (fag1) kan du velge mellom engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Som fag 2 (60 studiepoeng) kan du velge mellom engelsk, matematikk, naturfag, norsk, samfunnsfag, KRLE
(kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og musikk.

Som fag 3 (30 studiepoeng) kan du velge mellom KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag og samfunnsfag.

NB! Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

Kvalitet i utdanningen

UiT kvalitetssikrer utdanninga gjennom kvalitetssystemet for utdanning, der grunnskolelærerutdanninga har et systematisk evalueringsarbeid med programevaluering, emneevaluering og evaluering av praksis. Studentmedvirkning er en viktig del av kvalitetsarbeidet. Studentene har en aktiv rolle i kvalitetsarbeidet gjennom deltakelse i underveisevalueringer og aktiv bruk av tillitsvalgte.

UiT kvalitetssikrer praksis blant annet gjennom Universitetsskoleprosjektet som er et samarbeid med flere kommuner. Prosjektet arbeider med å utvikle praksisopplæringen i utdanningen. Dette medfører at du vil møte skoler som er utviklingsorienterte og som arbeider spesielt med praksisdelen av utdanningen.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) LER-1002 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid - 10 stp. LER-1651 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp. LER-1050 FoU-tema fellesemne - Lærerrollen - 5 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst) LER-1003 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring - 10 stp. LER-1652 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp. LER-1052 FoU-tema 5-10 - Grunnleggende ferdigheter - 5 stp.
4. sem. (vår)
5. sem. (høst) LER-2051 FoU-oppgave fellesemne - Utforsking av egen praksis - 15 stp. LER-2650 Praksis 3. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp. LER-2050 FoU-tema 5-10 - Akademiske oversiktsferdigheter/review - 5 stp.
6. sem. (vår)
7. sem. (høst) LER-3650 Praksis 4. studieår. Lærerutdanning 5. - 10. trinn - 0 stp. LER-3000 Pedagogikk og elevkunnskap fellesemne - Skolen som organisasjon og skolen i samfunnet - 15 stp. LER-3002 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Kultur, identitet og danning - 15 stp.
8. sem. (vår)
9. sem. (høst) LER-3500 Metode - 15 stp.

Hva lærer du?

Som grunnskolelærer (lektor) for 5.-10. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan du kan undervise i dine fag, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Med en master i grunnskolelærerutdanning har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning i det lokale utviklingsarbeidet.


Undervisning og eksamen

Undervisning:

Utdanningen er organisert som et fulltidsstudium, og det må påregnes jevn og høy arbeidsinnsats gjennom hele studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet noe som forutsetter at du stiller særlig godt forberedt til all undervisning. Det stilles krav til oppmøte i undervisning og praksis.

Undervisningen gis som forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:
Eksamensformene vil variere mellom praktisk eksamen, muntlig eksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, skoleeksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og masteroppgave.


Praksis

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen og ungdomsskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet studiet gjennomfører du minst 110 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land.

For ytterligere informasjon kan du besøke vår nettside for praksis: https://uit.no/praksis#kapittel_700711


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Utveksling

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet:

I tillegg til å studere blir du kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser.

Utvekslingsopphold i utlandet (3-6 mnd) gjennomføres i løpet av høstsemesteret, 4. studieår.

Søknadsfrist og informasjon

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.