Skriv ut Lukk vindu


 

Psykologi - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i psykologi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 876

Beskrivelse av studiet

I løpet av studiet vil du lære om biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi. Studiet gir en bred innføring i sentrale perspektiver på forståelsen av mentale prosesser og atferd, men også mulighet for å fordype seg i spesifikke psykologiske tema. I tillegg gis det langsgående undervisning i generelle vitenskapelige og akademiske ferdigheter som vitenskapelig metode, kritisk tenkning og innhenting og formidling av faglig informasjon. Du får innsikt i hvordan du undersøker og tester psykologiske problemstillinger og studiet gir også grundig kjennskap til de viktigste teoriene og funnene i faget. Bachelorstudiet i psykologi er utformet med tanke på å gi studentene mulighet til å oppnå læringsutbytte innen to overordnede kategorier: i) Kunnskaper, ferdigheter og kompetanser knyttet til psykologifaget som vitenskapelig disiplin og som grunnlag for å forstå mentale prosesser og atferd. ii) Kunnskaper, ferdigheter og kompetanser knyttet til akademisk virksomhet og livslang læring, slik som informasjonskompetanse, effektiv og ansvarlig kommunikasjon og kritisk tenkning.


Bachelorstudiet i psykologi er på 180 studiepoeng og er satt sammen av emner i to ulike kategorier. Den første kategorien er obligatoriske emner. Disse utgjør 140 studiepoeng, og omfatter studieforberedende emner, innføringsemner, emner som dekker psykologiens kjernedisipliner og emner i metode og statistikk. Den andre kategorien er valgfrie emner som gir mulighet for spesialisering i psykologiske valgemner (for eksempel Pedagogisk psykologi, Krysskulturell psykologi, Helsepsykologi eller emner fra andre institutter/fakultet. Opptil 40 studiepoeng av kandidatens grad kan bestå av valgfrie emner. Herunder kan også emner fra andre universiteter og høyskoler (også fra utlandet) innpasses. Dersom man får innpasset Exphil og Exfac fra andre lærersteder må man påse at kravet om 180 studiepoeng for fullført bachelorgrad er oppfylt.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) PSY-1001 Innføring i generell psykologi - 20 stp. FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp.
2. sem. (vår) PSY-0700 Tenkning, læring og skriving i høyere utdanning - 10 stp. PSY-1010 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi - 10 stp. PSY-1012 Psykologisk metodologi - 10 stp.
3. sem. (høst) PSY-1004 Biological psychology - 10 stp. PSY-1005 Social psychology - 10 stp. PSY-1521 Statistics and method I - 5 stp. PSY-2503 Developmental Psychology - 5 stp.
4. sem. (vår) PSY-2554 Cognitive Psychology and dissemination of science - 10 stp. PSY-1013 Personlighetspsykologi - 5 stp. PSY-1522 Statistikk og metode II - 5 stp.
5. sem. (høst) PSY-1523 Statistikk og metode III - 10 stp.
6. sem. (vår) PSY-2002 Bacheloroppgave - 20 stp.

Undervisning og eksamen

Studiets emnemoduler bruker mange ulike undervisningsformer:


Hvert enkelt emne vurderes ut fra egne eksamener. Den enkelte emneplan definerer hva slags vurdering som er gjeldende. Som hovedregel vil det bli fastsatt karakter etter skala A-E (F). Det vises for øvrig til Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

Eksamen kan for eksempel være skriftlig eksamen, flervalgsprøver, hjemmeeksamen, semesteroppgave etc. I tillegg til eksamen kan et emne også inneholde arbeidskrav. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent kan konsekvensen være at eksamensmeldingen blir annullert. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Den enkelte emneplan definerer innholdet i arbeidskravene. Arbeidskrav kan være for eksempel obligatorisk tilstedeværelse på undervisning, innleveringer etc. Evaluering gjennomføres av emneansvarlig.


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak vil undervisningsspråket på bachelorprogrammet være norsk, men enkelte emner vil gå på engelsk. Det vil ligge informasjon om dette på det enkelte emnet det gjelder.

Utveksling

Et utenlandsopphold i bachelorstudiet i psykologi kan vare fra ett til to semester, og det anbefales lagt til andre studieår. Studiet i utlandet må være forhåndsgodkjent som en del av fordypningsfagene i studieprogrammet. Instituttet har utvekslingsavtale med universiteter i en rekke land.

Jobbmuligheter

Med en bachelor i psykologi er mulighetene mange. Fullført studie åpner for arbeid innenfor et bredt spekter av yrkesretninger i samfunnet, blant annet innen offentlig forvaltning, helseforetak og skoleverk, så vel som i privat sektor. Dine interesser, det du spesialiserer deg i, og kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene, er med på å forme karriereveien din.

Eksempler på hva du kan jobbe med er:

Psykologi kombinert med andre fag kan gi deg enda flere muligheter. Se fanen for videre studier for inspirasjon.

Videre studier

Etter fullført bachelor i psykologi er mulighetene og valg av retninger mange. Du kan søke opptak til ulike master- og videreutdanninger både i Norge og utlandet.

Ønsker du en jobb som forsker kan du etter bachelor i psykologi kan du ved UiT søke opptak til master i psykologi og forskerlinje i psykologi. Etter master kan du søke opptak til et doktorgradsprogram, blant annet UiTs Ph.d.-utdanning i helsevitenskap.

UiT tilbyr en rekke andre relevante masterutdanninger, blant annet:

Du kan og kombinere graden din med en administrativ master:

En bachelorgrad i psykologi kan brukes til å bygge på allerede oppnådd kompetanse i yrkesfelt som: