Skriv ut Lukk vindu


 

Rettsvitenskap - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i rettsvitenskap
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 724

Beskrivelse av studiet

Masterstudiet i rettsvitenskap er et heltidsstudium med et samlet omfang på 300 studiepoeng, og består av fem avdelinger der hver avdeling varer i ett år. Det arrangeres eksamener på hver avdeling. I tillegg må studentene få godkjent obligatoriske arbeidskrav før eksamen på avdelingen kan tas.

Første avdeling inneholder ex.phil., ex. fac., avtalerett, familierett, arverett, folkerett og statsrett.

Andre avdeling inneholder rettshistorie, erstatningsrett, forvaltningsrett, EU-/EØS-rett og internasjonal privatrett.

Tredje avdeling inneholder juridisk metode og etikk, alminnelig obligasjonsrett, panterett, tingsrett og gjeldsforfølgningsrett.

Fjerde avdeling inneholder strafferett, rettergang, samerett, menneskerettigheter, juridisk metode, etikk og praksisperiode. Studentene må i tillegg velge mellom enten rettssosiologi, komprativ rett eller rettsfilosofi.

På femte avdeling er det større valgbarhet, og avdelingen kan bestå av stor masteroppgave, eller liten masteroppgave kombinert med enkeltemner/spesialfag eller utenlandsopphold. Har du interesse og anlegg for forskning, kan det søkes om å få gjennomføre femte avdeling som en forskerlinjefordypning.

Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) JUR-1003 1. avdeling master. Skoleeksamen - 30 stp. JUR-1004 1. avdeling master. Muntlig prøve - 10 stp. FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. JUR-0500 Examen facultatum jusfaglig variant - 10 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst) JUR-2012 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve - 30 stp. JUR-2013 2. avdeling master. Skoleeksamen - 22 stp. JUR-2011 Rettshistorie - 8 stp.
4. sem. (vår)
5. sem. (høst) JUR-2512 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve - 25 stp. JUR-2513 3. avdeling master. Skoleeksamen - 20 stp. JUR-2511 Juridisk metode og etikk - 15 stp.
6. sem. (vår)
7. sem. (høst) JUR-3012 4. avdeling master hjemmeeksamen med muntlig prøve - 25 stp. JUR-3013 4. avdeling master Skoleeksamen - 15 stp. JUR-3014 4. avdeling master Skoleeksamen - 15 stp. JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis - 0 stp.
8. sem. (vår)
9. sem. (høst)

Hva lærer du?

Det følger av studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap at "kandidatene skal i løpet av det 5 årige studiet oppnå kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse og holdninger som gjør at de kan inneha alle offentlige og private stillinger hvor det er behov for kvalifiserte jurister. Kandidatene skal kunne identifisere og analysere rettslige spørsmål, forholde seg selvstendig og kritisk til rettssystemet og ha et historisk og internasjonalt perspektiv på retten."

For å nå disse mål skal studenten tilegne seg og utvikle følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap

En master i rettsvitenskap har:

Ferdigheter

En master i rettsvitenskap kan:

Generell kompetanse

En master i rettsvitenskap kan:


Undervisning og eksamen

Studentene har stort ansvar for egen læring, jf. studieplanen. Dette forutsetter at studentene enkeltvis og i grupper:


Undervisningen
Hensikten med undervisningen er å legge til rette for at studentene skal oppnå målene med studiet jf. studieplanen. Undervisningen er ment som et supplement og inspirasjon til studentenes egenaktivitet. Den skal i størst mulig grad være forskningsbasert og legge til rette for dialog mellom student og underviser. Undervisningen skal forberede studentene til forskjellige yrkesroller for jurister. Konfliktforebygging og alternative konfliktløsingsformer omhandles i undervisningen.

Undervisningsformene er varierte og tar hensyn til studentenes ulike måter å lære på, fagenes egenart, tilgjengelige lærekrefter og litteratur. Bruk av rettslige informasjonssystem (databaser og lignende), inngår i undervisningen.

Hovedmengden av undervisningen foregår i grupper på ca. 25 studenter og en lærer. En mindre andel av undervisningen foregår som forelesninger for hele kullet. I forbindelse med praksismappe, praksisseminar og masteroppgave gis studenten individuell undervisning i form av veiledning.

Fakultetet tilbyr i tillegg øvingsoppgaver med individuelle tilbakemeldinger samt annen individuell veiledning ved ønske og behov.

Vurdering/Eksamen
Studentene vurderes i løpet av studiet og på slutten av hver avdeling. Vurderingsformene omfatter semesteroppgaver, muntlige presentasjoner, hjemme- og skoleeksamener, muntlig prøving og masteroppgave. I tillegg tilbys øvingsoppgaver som er frivillige oppgaver hvor det gis individuelle og gruppevise tilbakemeldinger.

Oppgaver som gis til eksamener kan inneholde teoretiske og/eller praktiske problemstillinger. Eksamen gjennomføres som skriftlige oppgaver, muntlige oppgaver, eller en kombinasjon. Kandidatene må være forberedt på å få oppgaver som kommer inn på emner som er gjennomgått på tidligere avdelinger, jf. studieplanen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Enkelte spesialfag gjennomføres på engelsk.


Utveksling

Mulighet til å dra på utveksling er lagt til den valgfrie delen av studiet på femte avdeling. Her kan studenten velge mellom å reise et helt eller et halvt år, og Det juridiske fakultet har mange fagspesifikke utvekslingsavtaler med andre universiteter.


Jobbmuligheter

Studiet gir svært varierte yrkesmuligheter.

Masterstudiet i rettsvitenskap kvalifiserer til juriststillinger innen domstolene, forvaltningen, næringslivet, advokatprofesjonen, politi og påtalemyndighet. En master i rettsvitenskap er også kvalifisert for en rekke andre yrker og arbeidsoppgaver både i privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Videre studier

Graden master i rettsvitenskap kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i rettsvitenskap.