Marin ressursforvaltning og næringsutvikling (MARA)

Det er kamp om plass på havet og på kysten. Fiskeri, olje- og gassutvinning, fornybar energiproduksjon, oppdrett, marin turisme og rekreasjon krever alle plass. Dette skaper forvaltningsutfordringer. Klimaendringer, ødeleggelse av biodiversitet og andre miljømessige påvirkninger gjør at det marine miljøet er i endring, med de konsekvenser det kan ha for natur, kultur og samfunn. I forskningsgruppen MARA studerer vi hvordan norsk og internasjonal marin ressurs- og miljøforvaltning påvirkes av og tilpasser seg disse endringene. Vår forskning dreier seg om hvordan forvaltninga organiseres, iverksettes og fungerer og om samspillet mellom politikk, vitenskap, næring og samfunn i Norge og internasjonalt. Forskninga vår bidrar til å utvikle en bedre forståelse av kompleksiteten i marin forvaltning. Denne forståelsen er viktig for å utvikle bærekraftig verdiskaping basert på våre marine ressurser. Vi har for tida fire sentrale tematiske områder.

Hav- og kystforvaltning

Marin ressursforvaltning foregår i dag gjennom et komplekst system som fungerer på flere nivåer, fra detaljregulering av fiskeri og oppdrett, via kommunal kystsoneplanlegging, miljøplanlegging, til utarbeidelse av forvaltningsplaner for fiskebestander og for havområder. I vår forskning studerer vi hvordan slik forvaltning vokser fram og organiseres og hvordan nye tilnærminger og forvaltningsinstrumenter som økosystemforvaltning og marin planlegging utvikles.

Vekst og innovasjon i de marine næringene

Mange av prosjektene våre dreier seg om utviklinga i våre viktigste marine næringer. Vi studerer næringspolitikk og de sosiale, økonomiske og miljømessige effekter som følger av næringsutviklinga. Videre er vi opptatt av økende brukskonflikter som følge av at stadig flere næringer og aktiviteter kjemper om plass på havet.

Organisering av fiskeri- og havbruksnæringa

MARAs forskere studerer organisering og institusjonelle forhold i norsk fiskerinæring. Dette inkluderer også studier av samspillet mellom næringsutøverne og staten, framveksten av det som kalles medforvaltning, forholdet mellom fiskeri- og lokalsamfunn og rekruttering til marine næringer. 

Fiskeriutvikling i nord og sør

Maras forskere har i en årrekke vært engasjert i studier av fiskeriforvaltning og organisering i sør. Et sentralt tema har vært studier av hvordan forvaltning etter norsk modell har blitt forsøkt eksportert til utviklingsland. Vi er også engasjert i studier av småskalafiskets betydning i utviklingsland og hvordan småskalafiskerier og lokal forvaltning påvirkes av endringer.