MARA

Marin ressursforvaltning og næringsutvikling

Om oss

Det er økende interesse for kyst- og havområdene, som antas å ha et stort potensial for innovasjon og økonomisk verdiskaping. Fiskeri, oppdrett, fornybar energiproduksjon, marin bioprospektering og turisme er blant de mange havnæringene som skal gi «blå vekst».

Samtidig skaper klima- og miljøendringene sterk bekymring. Hele det marine miljøet er i dag under stigende press. Dette gir store forvaltningsmessige utfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Det er kamp om plass på havet og på kysten. Ulike brukerinteresser må balanseres, og ønskene om vekst må avveies mot hensynene til vern.

I forskningsgruppa «Marin ressursforvaltning og næringsutvikling» på Norges fiskerihøgskole studerer vi disse endringsprosessene. Vi ser nærmere på hvordan kryssende interesser og hensyn blir håndtert, hva som kjennetegner forvaltningssystemene, og hvilke effekter ulike regimer har med tanke på økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Vi tar også for oss samspillet mellom vitenskap, politikk, næring og samfunn. Forskninga vår bidrar dermed til å utvikle en bedre forståelse av kompleksiteten i marin forvaltning, noe som er viktig for å kunne utforme helhetlige og bærekraftige løsninger.

 

Kontakt oss

Forskningsgruppeleder: Peter Arbo
Twitter: @MARAresearch
Webansvarlige: Kari Elida Eriksen og Jahn Petter Johnsen
Institusjon: Norges fiskerihøgskole (UiT Norges arktiske universitet)

Medlemmer


Temaområder

Vi har for tida fire sentrale tematiske områder med tilknyttede prosjekter.

 

Fiskeriutvikling i nord og sør

MARAs forskere har i en årrekke vært engasjert i studier av fiskeriforvaltning og organisering i det globale sør. Et sentralt tema har vært hvordan forvaltning etter norsk modell har blitt forsøkt eksportert til utviklingsland. Vi er også engasjert i studier av småskalafiskets betydning i utviklingsland og hvordan småskalafiskerier og lokal forvaltning påvirkes av nasjonale og internasjonale endringsprosesser.

Fiskemerder i Ghana, 2015. Foto: Jahn Petter Johnsen (CC BY-NC-SA 4.0)
Prosjekter

 

Hav- og kystforvaltning

Marin ressursforvaltning foregår i dag gjennom et komplekst system som fungerer på flere nivåer, fra detaljregulering av fiskeri og oppdrett, via kommunal kystsoneplanlegging, miljøplanlegging, til utarbeidelse av forvaltningsplaner for fiskebestander og for havområder. I vår forskning studerer vi hvordan slik forvaltning vokser fram og organiseres og hvordan nye tilnærminger og forvaltningsinstrumenter som økosystemforvaltning og marin planlegging utvikles.

Fiskehjeller på Røst, 2019. Foto: Jahn Petter Johnsen (CC BY-NC-SA 4.0)
 
 

Organisering av fiskeri- og havbruksnæringa

MARAs forskere studerer organisering og institusjonelle forhold i norsk fiskerinæring. Dette inkluderer også studier av samspillet mellom næringsutøverne og staten, framveksten av det som kalles medforvaltning, forholdet mellom fiskeri- og lokalsamfunn og rekruttering til marine næringer.

Fiskebåt utenfor Røst, 2019. Foto: Jahn Petter Johnsen (CC BY-NC-SA 4.0)
Prosjekter

 

 

Vekst og innovasjon i de marine næringene

Mange av prosjektene våre handler om utviklinga i de viktigste marine næringene. Vi studerer entreprenørskap og innovasjon, næringspolitikk og offentlig tilrettelegging, næringsmessige strukturendringer og de effektene som endringene har for miljø, samfunn og planlegging. I denne forbindelse er vi også opptatt av de økende konfliktene som følge av at stadig flere næringer og aktiviteter kjemper om tilgang til verdifulle områder og ressurser.

Fiskebruk på Røst, 2019. Foto: Jahn Petter Johnsen (CC BY-NC-SA 4.0)
Prosjekter

 

 

 

Andre forskningstema

Noe av vår forskning faller ikke under de fire forskningsområdene. Dette gjelder spesielt forskningen vi gjør på spillbasert læring og utvikling av læringsspill.

Studenter spiller forvaltningsspillet Green Grouper Foto: Jørn Weines
Prosjekter

 

 

 

 

 

ProsjekterAvsluttede prosjekterMasteroppgaver og veiledning

I MARA kan vi veilede masteroppgaver om temaer innen forvaltning, planlegging, GIS, næringsutvikling og innovasjon. Her vil du finne forslag til masteroppgaver som går inn i større forskningsprosjekter, men vi veileder også på helt andre temaer.

Ta kontakt direkte med aktuelle veiledere for å diskutere oppgaver. Våre forskningsinteresser og kontaktinformasjon kan du finne i medlemmer-fanen og ved å søke etter personkortene våre i NFHs ansattliste.

 

Socio-ecological coastal transformation in Norway

Media

2021


Nyheter


Siste blogginnleggPublikasjoner

2021


Click here for the English website.

 

 

Kontakt oss

Forskningsgruppeleder: Peter Arbo
Twitter: @MARAresearch
Webansvarlige: Kari Elida Eriksen og Jahn Petter Johnsen
Institusjon: Norges fiskerihøgskole (UiT Norges arktiske universitet)

Logg inn / Login