MARA

Marin ressursforvaltning og næringsutvikling

Om MARA

MARA leverer tverrfaglig forskning og utdanning som tar sikte på å gi en bedre forståelse av kompleksiteten i marin forvaltning, som er avgjørende for utviklingen av integrerte og bærekraftige løsninger for å effektivt administrere bruken av vårt marine miljø.

 

Det er økende interesse for kyst- og havområdene, som antas å ha et stort potensial for innovasjon og økonomisk verdiskaping. Fiskeri, oppdrett, fornybar energiproduksjon, marin bioprospektering og turisme er blant de mange havnæringene som skal bidra til utviklingen av en bærekraftig blå økonomi.

Samtidig skaper klima- og miljøendringene sterk bekymring. Hele det marine miljøet er i dag under stigende press. Dette gir store forvaltningsmessige utfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Det er kamp om plass på havet og på kysten. Ulike brukerinteresser må balanseres, og ønskene om vekst må avveies mot hensynene til vern. Med andre ord foregår det mange endringer i måten man ønsker å benytte seg av hav- og kystområdene.

Vi i MARA studerer disse endringsprosessene; hvordan overlappende interesser og hensyn håndteres, hva som kjennetegner styringssystemer, og effektene av ulike forvaltningsregimer på økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Vi studerer også samspillet mellom vitenskap, politikk, industri og samfunn.

 

Kontakt oss

Forskningsgruppeleder: Keshav Prasad Paudel
Twitter: @MARAresearch
Webansvarlige: Daniel Jensen, Keshav Prasad Paudel og Jahn Petter Johnsen
Institusjon: Norges fiskerihøgskole (UiT Norges arktiske universitet)

Nyheter


Medlemmer


Temaområder

Vi har for tida fire sentrale tematiske områder med tilknyttede prosjekter.

 

Fiskeriutvikling i nord og sør

MARAs forskere har i en årrekke vært engasjert i studier av fiskeriforvaltning og organisering i det globale sør. Et sentralt tema har vært hvordan forvaltning etter norsk modell har blitt forsøkt eksportert til utviklingsland. Vi er også engasjert i studier av småskalafiskets betydning i utviklingsland og hvordan småskalafiskerier og lokal forvaltning påvirkes av nasjonale og internasjonale endringsprosesser.

Fiskemerder i Ghana, 2015. Foto: Jahn Petter Johnsen (CC BY-NC-SA 4.0)
Prosjekter

 

Hav- og kystforvaltning

Marin ressursforvaltning foregår i dag gjennom et komplekst system som fungerer på flere nivåer, fra detaljregulering av fiskeri og oppdrett, via kommunal kystsoneplanlegging, miljøplanlegging, til utarbeidelse av forvaltningsplaner for fiskebestander og for havområder. I vår forskning studerer vi hvordan slik forvaltning vokser fram og organiseres og hvordan nye tilnærminger og forvaltningsinstrumenter som økosystemforvaltning og marin planlegging utvikles.

Fiskehjeller på Røst, 2019. Foto: Jahn Petter Johnsen (CC BY-NC-SA 4.0)
 
 

Organisering av fiskeri- og havbruksnæringa

MARAs forskere studerer organisering og institusjonelle forhold i norsk fiskerinæring. Dette inkluderer også studier av samspillet mellom næringsutøverne og staten, framveksten av det som kalles medforvaltning, forholdet mellom fiskeri- og lokalsamfunn og rekruttering til marine næringer.

Fiskebåt utenfor Røst, 2019. Foto: Jahn Petter Johnsen (CC BY-NC-SA 4.0)
Prosjekter

 

 

Vekst og innovasjon i de marine næringene

Mange av prosjektene våre handler om utviklinga i de viktigste marine næringene. Vi studerer entreprenørskap og innovasjon, næringspolitikk og offentlig tilrettelegging, næringsmessige strukturendringer og de effektene som endringene har for miljø, samfunn og planlegging. I denne forbindelse er vi også opptatt av de økende konfliktene som følge av at stadig flere næringer og aktiviteter kjemper om tilgang til verdifulle områder og ressurser.

Fiskebruk på Røst, 2019. Foto: Jahn Petter Johnsen (CC BY-NC-SA 4.0)
Prosjekter

 

 

 

Andre forskningstema

Noe av vår forskning faller ikke under de fire forskningsområdene. Dette gjelder spesielt forskningen vi gjør på spillbasert læring og utvikling av læringsspill.

Studenter spiller forvaltningsspillet Green Grouper Foto: Jørn Weines
Prosjekter

 

 

 

 

 

Publikasjoner

Et utvalg av våre ferskeste vitenskapelige publiseringer (nåværende eller tidligere MARA-medlemmer i fet skrift)

2023

 1. Daliri et al. 2023. Fishers' Traditional Knowledge: A Primary Requirement for Adaptive Fisheries Management in the Northern Persian Gulf. Thalassas: An international Journal of Marine Sceinces 39: 915-922. https://doi.org/10.1007/s41208-023-00542-9 (Jentoft, S.)
 2. Jentoft, S. 2023. The Image Fallacy. International Journal of the Commons 17: 174-183. 
  https://doi.org/10.5334/ijc.1248
 3. Standal and Hersoug 2023. Illegal fishing: A challenge to fisheries management in Norway. Marine Policy 155.
  https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105750 
 4. Knol-Kauffman et al. 2023. Sustainability conflicts in the blue economy: planning for offshore aquaculture and offshore wind energy development in Norway. Maritime Studies 22. https://doi.org/10.1007/s40152-023-00335-z
  (Knol-Kauffman, M. and Arbo, P.)
 5. Sønvisen, S. A. 2023. Motivation fo learning statistics: An example from fishery and aquaculture science. Teaching Statistics 45(2); 85-99. https://doi.org/10.1111/test.12334 
 6. Hoel, A. H. 2023. Sea, fish and resource management in the High North. In: Norway's Arctic Policy: Geopolitics, Security, and Identity in the High North. Chapter 6, 65-76. https://doi.org/10.4337/9781035306633.00014

2022

 1. Karcher et al. 2022. Lessons from bright-sports for advancing knowledge exchange at the interface of marine science and policy. Journal of Environmental Management 314.  https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114994 (Knol-Kauffman, M.)
 2. Hersoug, B. 2022. "One Country, ten systems"-The use of different licensing systems in Norwegian aquaculture. Marine Policy 137. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104902
 3. Syversen et al. 2022. Oceanic plastic pollution caused by Danish seine fishing in Norway. Marine Pollution Bulletin 179. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113711 (Sønvisen, S. A.)
 4. Jentoft, S. et al. 2022. Blue Justice: Small-Scale Fisheries in a Sustainable Ocean Economy. Mare Publication Series 26. Springer Nature https://doi.org/10.1007/978-3-030-89624-9

ProsjekterAvsluttede prosjekterMasteroppgaver og veiledning

I MARA kan vi veilede masteroppgaver innen følgende tema:

Ta kontakt direkte med aktuelle veiledere for å diskutere oppgaver. Våre forskningsinteresser og kontaktinformasjon kan du finne i medlemmer-fanen og ved å søke etter personkortene våre i NFHs ansattliste.

Logg inn / Login