Skriv ut Lukk vindu


 

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 660

Beskrivelse av studiet

Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn ved UiT:

Utdanningen er et fulltidsstudium, men undervisningen er samlingsbasert. Det forventes jevn arbeidsinnsats gjennom hele studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette innebærer undervisningsaktiviteter som forutsetter at du har tilegnet deg teoristoffet på forhånd. Du må derfor forplikte deg til omfattende arbeidsinnsats mellom samlingene, både individuelt og i grupper.

Læring gjennom praksis i skole er en viktig del i en lærerutdanning. Du vil ha praksis til sammen ca seks uker per år. Praksis kan foregå i Alta, Hammerfest, Sør-Varanger eller Storslett.

Med en mastergrad fra UiT Norges Arktiske universitet blir du en dyktig faglærer og du får erfaring med utviklingsarbeid i praksis fra første studieår og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring. Lærerutdanning 5.-10. trinn er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barne- og ungdomsskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen i de fagene du underviser i. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave der du har fordypet deg i ditt masterfag.

I Alta kan du ta samisk 60 studiepoeng som en del av lærerutdanningen.Samisk fagvalg forutsetter kompetanse i samisk tilsvarende samisk som første- /andrespråk i videregående opplæring.

Fagvalg og mastergradsoppgave

Du kan velge et av følgende masterfag; matematikk eller norsk(fag 1).

I tillegg til pedagogikk- og elevkunnskap (samt praksis og FoU-oppgave) velger du tre fag i første studieår som du fortsetter med i andre studieår. Du kan velge mellom engelsk, naturfag, samisk, matematikk eller norsk som fag 2. Som fag 3 kan du velge mellom mat og helse eller samfunnsfag. To av de tre fagene du velger, fortsetter du med i tredje studieår. Norsk eller matematikk fortsetter du med i fjerde og femte studieår som ditt masterfag så fremt du ønsker å ta hele studiet ved campus i Alta.

Dersom du ønsker masterfordypning i samfunnsfag, naturfag eller engelsk kan du ta denne ved campus Tromsø fra og med tredje (samfunnsfag) og fjerde studieår (naturfag/engelsk).

NB! Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

Kvalitet i utdanningen

UiT kvalitetssikrer utdanninga gjennom kvalitetssystemet for utdanning, der grunnskolelærerutdanninga har et systematisk evalueringsarbeid med programevaluering, emneevaluering og evaluering av praksis. Studentmedvirkning er en viktig del av kvalitetsarbeidet. Studentene har en aktiv rolle i kvalitetsarbeidet gjennom deltakelse i underveisevalueringer og aktiv bruk av tillitsvalgte.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) LER-1012 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid - 10 stp. LER-1661 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp. LER-1060 FoU-tema fellesemne - Læreren som kunnskapsarbeider - 5 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst) LER-1013 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring - 10 stp. LER-1662 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp. LER-1062 FoU-tema 5-10 - Grunnleggende ferdigheter - 5 stp.
4. sem. (vår)
5. sem. (høst) LER-2061 FoU-oppgave fellesemne - Utforsking av egen praksis - 15 stp. LER-2660 Praksis 3. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp. LER-2060 FoU-tema 5-10 – Akademiske oversiktsferdigheter/review - 5 stp.
6. sem. (vår)
7. sem. (høst) LER-3660 Praksis 4. studieår. Lærerutdanning 5. - 10. trinn - 0 stp. LER-3010 Pedagogikk og elevkunnskap fellesemne - Skolen som organisasjon og skolen i samfunnet - 15 stp. LER-3012 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Kultur, identitet og danning - 15 stp.
8. sem. (vår)
9. sem. (høst) LER-3510 Metode - 15 stp.

Hva lærer du?

Som grunnskolelærer (lektor) for 5.-10. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Som grunnskolelærer har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning.


Undervisning og eksamen

Utdanningen er et fulltidsstudium, men undervisningen er samlingsbasert. Det forventes jevn arbeidsinnsats gjennom studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette innebærer undervisningsaktiviteter som forutsetter at du har tilegnet deg teoristoffet på forhånd. Du må derfor forplikte deg til omfattende arbeidsinnsats mellom samlingene, både individuelt og i grupper.

Arbeidet mellom samlingene kan være deltakelse i grupper, nettdiskusjoner, framlegg i Canvas og i andre sosiale medier, kollegaveiledning (av medstudenter) og forberedelser av studentbidrag på samlingene, og knyttes også til obligatoriske arbeidskrav. Arbeidet vil involvere bruk av digitale verktøy

Studiet vektlegger ulike undervisningsformer som blant annet, forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:
Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og mastergradsoppgave.


Praksis

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen og ungdomsskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet av de fire første årene gjennomfører du 115 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land

For ytterligere informasjon kan du besøke vår nettside for praksis: https://uit.no/praksis#kapittel_700711


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Utveksling

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Master i grunnskolelærerutdanningen tilrettelegger for utvekslingvår - 8. semester (4.studieår).

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversiteteter.

SØKNADFRIST OG INFO:

Søknadsfrist for utveksling i [vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar]

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.