Skriv ut Lukk vindu


 

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 660

Beskrivelse av studiet

Grunnskolelærerutdanning 5-10 har fokus på undervisning rettet mot mellom – og ungdomstrinn. Studiet handler både om å tilegne seg faglig dybde, klasseledelse og undervisningsmetodikk.

Fordi studiet har praksis allerede fra første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer. Du vil ha praksis fire til seks uker per år.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) LER-1060 FoU-tema fellesemne - Læreren som kunnskapsarbeider - 5 stp. LER-1661 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp. LER-1012 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid - 10 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst) LER-1062 FoU-tema 5-10 - Grunnleggende ferdigheter - 5 stp. LER-1662 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp.
4. sem. (vår) LER-1013 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring - 10 stp.
5. sem. (høst) LER-2061 FoU-oppgave fellesemne - Utforsking av egen praksis - 15 stp. LER-2660 Praksis 3. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp. LER-2060 FoU-tema 5-10 – Akademiske oversiktsferdigheter/review - 5 stp.
6. sem. (vår)
7. sem. (høst) LER-3660 Praksis 4. studieår. Lærerutdanning 5. - 10. trinn - 0 stp. LER-3010 Pedagogikk og elevkunnskap fellesemne - Skolen som organisasjon og skolen i samfunnet - 15 stp. LER-3011 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7. Kultur, identitet og danning - 15 stp.
8. sem. (vår)
9. sem. (høst) LER-3510 Metode - 15 stp.

Hva lærer du?

Som grunnskolelærer (lektor) for 5.-10. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre.


Undervisning og eksamen

Studietilbudet er samlingsbasert og nettstøttet. De fysiske samlingene foregår på campus Alta, mens noe undervisning foregår digitalt i sanntid. Mellom samlingene jobber du både individuelt og sammen med andre studenter. Det er obligatorisk oppmøte til både fysisk og digital undervisning og obligatoriske arbeidskrav i de ulike fagene. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette forutsetter at du er godt forberedt og har tilegnet deg teoristoffet på forhånd, slik at du kan delta aktivt i undervisningsaktivitetene og bidra i læringsfellesskapet.

Studiet vektlegger ulike undervisningsformer som blant annet seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid, veiledning og forelesninger. I tillegg blir det lagt vekt på at alle får erfaring med arbeidsformer som benyttes i grunnskolen, inkludert drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:

Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og mastergradsoppgave.


Praksis

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen og ungdomsskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle deg og bli trygg som lærer. I løpet av de fire første årene gjennomfører du minst 110 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land

For ytterligere informasjon kan du besøke vår nettside for praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Utveksling

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Master i grunnskolelærerutdanningen tilrettelegger for utvekslingvår - 8. semester (4.studieår).

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter med mer finner du på universitetets sider om utveksling. Mer detaljert informasjon om utveksling/utenlandsopphold vil bli gitt 3. studieår.


Jobbmuligheter

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.