Skriv ut Lukk vindu


 

Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i internasjonal beredskap
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 530

Beskrivelse av studiet

Studiet passer for deg som ønsker kompetanse innen krisehåndtering og beredskap på et internasjonalt nivå. Studiet er tilrettelagt for deg som er i relevant arbeid, men passer også for deg uten arbeidserfaring som ønsker å jobbe innenfor fagfeltet.

Studiet gir et bredt faglig fundament i beredskap både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Du lærer om risikovurdering, politisk situasjon i nordområdene, miljø- og klimaendringer og natur- og menneskeskapte katastrofer. Du får kunnskap om hvordan menneskelige handlinger påvirker samfunnet, og om hvordan man skal planlegge og gjennomføre øvelser.

Du lærer også om krisehåndtering og hvordan man ser kriser i et psykososialt perspektiv. Du får kunnskap om prosjektledelse, risiko og sårbarhetsanalyse.

Dette er et samlingsbasert fulltidsstudium og har normalt 3 samlinger per semester. Samlingene varer i en uke og foregår på campus i Harstad eller ved Norges Brannskole på Fjelldal.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
SIK-2513 Internasjonal humanitær bistad og migrasjon
4. sem (vår)
SIK-25XX Beredskapslogistikk
5. sem (høst)
Valgemne / utveksling
Valgemne / utveksling
Velgemne / utveksling
6. sem (vår)
SIK-25XX Øvelses-planlegging og gjennomføring

Hva lærer du?

Ved gjennomført studium vil du ha kunnskap om hvordan Norges beredskap er organisert, i forbindelse med uønskede hendelser. Du får en forståelse for hvordan samfunnene i nordområdene er organisert og politisk styrt. Du får innsikt og forståelse for spesielle forhold i et arktisk klima, og får kunnskap om hvordan mennesker oppfører seg og reagerer i et ekstremt klima.

Du får kunnskap om geografiske og atmosfæriske forhold, og hvordan dette får følger for beredskapen. Du lærer å vurdere og analysere risikofaktorer og bedømme situasjoner med uønskede hendelser hvor liv, ytre miljø og verdier kan stå på spill. Du vil lære om klimaendringer og hvordan dette påvirker oss, videre hvordan vi skal tilpasse og redusere uheldige konsekvenser.

Du får kunnskap kriseledelse, kommunikasjon og hva det vil si og ha et lederansvar.

Studiet gir kunnskap om samarbeid mellom ulike nødetater og andre beredskapsorganisasjoner. Du lærer om evaluering og forebygging, og om utarbeiding av egnet beredskap for ulike situasjoner.


Undervisning og eksamen

Det er normalt 3 ukessamlinger per semester. I samlingsukene vil undervisningen bestå av forelesninger og gruppearbeid. Det er også praktiske øvelser, demoer og ekskursjoner. I periodene mellom samlingene er det hjemmearbeid og obligatoriske arbeidskrav.

Studiet gjennomføres i samarbeid med Norges Brannskole på Fjelldal, i Tjeldsund kommune. Mange av samlingene foregår ved NBSK.

Eksamensform er skriftlig skoleeksamen eller hjemmeeksamen. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen er på norsk og engelsk.  


Utveksling

Det er tilrettelagt for utvekslingsopphold i femte semester. De som ønsker å dra på utveksling bør starte planleggingen så tidlig som mulig. Emnene en planlegger å ta under utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av studieleder.

Studiet har anbefalte utvekslingsavtaler med blant annet: Laurea University of Applied Sciences, University of Tasmania, Northern (Arctic) Federal University og University of California, Berkeley.


Jobbmuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert til å utarbeide og ivareta beredskapsplaner, utredninger - og rådgivningsoppgaver. Tidligere studenter jobber med blant annet reisesikkerhet, industrivern og helse i ulike bransjer. Dette kan være i sikkerhetsbransjen, veldedige organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt eller i Sivilforsvaret. Sammen med egnet yrkespraksis kvalifiserer studiet også til ledelses- og spesialistoppgaver i fagfeltet.

Eksempler på bedrifter/organisasjoner tidligere studenter jobber i er: Avinor, Equinor, Norges Bank, Utenriksdepartementet, Forsvaret, Kystverket, Oslo Brann og redning, Regjeringskvartalet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Forsvarsbygg.

Videre studier

Med Bachelor i Internasjonal beredskap er du kvalifisert til Master i Samfunnssikkerhet.

Det finnes også flere alternativer på andre universitet og høyskoler i Norge.