Skriv ut Lukk vindu


 

Russlandsstudier - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i russlandsstudier
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:

1. mars for søkere med realkompetanse.

20. april 2022 kl 14.00 for søkere med generell studiekompetanse.

Søknadskode:186 483

Beskrivelse av studiet

Russlandsstudier kombinerer språkstudier med studier i russisk historie, kultur og politikk. Som student vil du få tilbud om opphold i Baltikum. Du får også tilbud om hospitering i norske bedrifter og organisasjoner som arbeider med Russland. Studiets tverrfaglige tilnærming til Russland, i kombinasjonen med utenlandsopphold og hospitering, vil gi deg klare konkurransefortrinn når du skal ut i jobb.

 

I tillegg til å sette Russland inn i en historisk ramme legger programmet vekt på russiske samfunnsforhold og politikk i våre dager. Studiet gir også innsikt i grenserelasjoner og nordvestrussiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser. De to første studieårene består primært av emner innenfor russisk språk og kultur, mens det siste studieåret inneholder emner fra historie og statsvitenskap med et særlig fokus på nordområdene. I løpet av graden kan du velge å fordype deg enten i russisk språk og kultur, eller i russisk politikk og historie.

 

I det tredje studieåret kan du velge å utveksle til et land med russisktalende befolkning. Det er blant annet mulig å utveksle til Tallinn (Estland) eller Riga (Latvia).

 

 


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester
3. semester
4. semester, emnegruppe historie
4. semester, emnegruppe russisk
5. semester
eller
Utveksling
Valgemne
HIS/RUS/STV
eller
Utveksling
Valgemne
HIS/RUS/STV
eller
Utveksling
6. semester
Valgemne
HIS/RUS/STV
Valgemne
HIS/STV


Hva lærer du?

Etter fullført bachelorgrad i russlandsstudier har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har:

 

Ferdigheter: 

Du har:

 

Generell kompetanse:

Du har:


Undervisning og eksamen

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser og oppgaver (først og fremst i språk) og seminarer med semesteroppgave. Eksamensform er skoleeksamen (skriftlig og/eller muntlig), hjemmeoppgave, mappe-/standpunkt, alt avhengig av emnets art.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Utveksling

Det tilbys et utvekslingsopphold i femte semester/tredje studieår. Vi har per nå avtaler med universitetet i Riga og Tallinn. Der tar du emner innen russisk språk, kultur, historie og politikk.

 

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september og i høstsemesteret 1. februar.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

I kjølvannet av nordområdesatsingen er det et økende behov for kvalifisert kunnskap om russisk samfunn, språk og kultur i både privat og offentlig sektor. Det finnes mange norske bedrifter som kjøper og selger varer og tjenester med Russland, og forholdet mellom Norge og Russland er en svært viktig del av norsk utenrikspolitikk. Det er i tillegg et økende behov i forsvaret med kompetanse innenfor russisk språk.

 

Dette øker behovet for kompetanse om Russland. Studiet kvalifiserer for jobber i offentlig forvaltning, næringsliv, skole, presse og medier. Flere av våre studenter har hospitert ved norske utenriksstasjoner i løpet av sitt studium, og fått arbeid i Utenrikstjenesten etter fullført grad.

Videre studier

Med bachelorgrad i russlandsstudier kan du søke opptak til mastergrad i russlandsstudier, i historie eller russisk litteratur, avhengig av hvilken studieretning som er tatt i bachelorstudiet. Graden er også opptaksgrunnlag til master i visuelle kulturstudier og flere tverrfaglige masterstudier, blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved UiT Norges arktiske universitet.