HelPed

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) er en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet. Vi tilbyr fakultetsledelsen og instituttene støtte og inngår aktivt i samhandling med ledelse, vitenskapelig ansatte og praksisfelt om utdanningskvalitet. HelPed tilbyr fleksible kompetanseutviklingstiltak etter undervisere og praksisveilederes behov.

Vi ønsker å være en synlig aktør lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom formidling av forskningsbasert kunnskap skal vi bidra til utvikling av kvalitetskultur i fagmiljøene ved Det helsevitenskapelige fakultet. I samarbeid med instituttene legger HelPed tilrette for utvikling av studentaktiviserende, digital og tverrprofesjonell læring. Vi initierer og deltar aktivt i ulike aktiviteter og prosjekter ved alle campus og i praksisfeltet.

HelPed ble initiert i 2012 og er organisert som et senter under Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Den fjerde nasjonale forskningskonferansen i medisinsk og helsefaglig pedagogikk

Vi inviterer kollegaer som er engasjert i utdanningsforskning på medisinske og helsefaglige utdanninger til en forskningskonferanse 19.-20. oktober 2023 (lunsj til lunsj). Programmet for konferansen omfatter tema som forskning på egen undervisning, skikkethetsvurdering, utdanningsledelse og bærekraft i utdanning. I tillegg inviteres deltakere til å sende inn abstrakt og presentere egen planlagt eller pågående utdanningsforskning, eller resultater fra nyere utdanningsforskning, på konferansen. Frist for innsending 21. august 2023, se påmelding i nettskjema under for mer informasjon.  

Abstracts sendes til: anita.iversen@uit.no og merkes med Abstract forskningskonferanse innen 21.8.23.

Målgruppen er alle som driver eller er interessert i forskning innen feltet medisinsk og helsefaglig pedagogikk, og utdanningsforskning.   

Praktisk info: Konferansen finner sted i Tromsø, også kjent som Nordens Paris. UiT Norges arktiske universitet v/ Det helsevitenskapelige fakultet er vertskap for konferansen. Konferansen gjennomføres med fysisk oppmøte. Det er ingen deltakeravgift og lunsj dekkes av arrangørene med støtte fra vertsorganisasjonen. Du må selv dekke reise og opphold, og evt. konferansemiddag dersom du ønsker å delta.  

Påmelding: Vi håper mange har lyst til å delta på konferansen i oktober! Videresend gjerne invitasjonen til andre du tenker kan være interessert. Siste frist for påmelding er 25. september 2023 i nettskjema: https://nettskjema.no/a/334976 

Oversikt over høstens aktiviteter


Hvis du ikke mottar nyhetsbrev fra HelPed, meld deg på
Attachments


Veiledningskompetanse

Vi bidrar til å styrke veiledningskompetanse og tilbyr et 10 sp emne på masternivå; Veiledningskompetanse for helse -og sosialvitenskapelige utdanninger og helsetjenestene (HEL-6331). Emnet belyser veiledningens teoretiske grunnlag, prinsipper og forutsetninger samt metoder og verktøy for å kunne veilede i praksis. Gjennom ferdighetstrening og refleksjon rundt egen praksis utvikles veiledningskompetansen og rollen som veileder. 

Emnet består av et digitalt læringsinnhold og studiesamlinger. Samlingene benyttes i stor grad til ferdighetstrening og kritisk refleksjon. Studenten kan, forutsatt et minimum antall deltakere, delta på studiesamlinger i enten Nordland, Troms eller Finnmark. Tromsø er fast studiested hvert semester. Datoer og stedsangivelser vil publiseres etter søknadsfristens utløp, basert på søkernes geografiske tilhørighet. 

Veiledningskompetanse er en generisk kompetanse og kan anvendes i alle veiledningssammenhenger, veiledningen må imidlertid tilpasses person, situasjon og kontekst. 

Prosjektet VeiKomp Nord

Med tildelte prosjektmidler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) skal prosjektet VeiKomp Nord (2023-2028) videreutvikle emnet HEL-6331 og utvikle fire nye fleksible og desentraliserte poenggivende studietilbud i veiledningskompetanse. Prosjektet ledes av Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed). Les mer om dette spennende prosjektet på VeiKomp Nord sin hjemmeside. Siste nyhet om VeiKomp Nord kan du lese her.

Inntil de nye studieemnene om veiledningskompetanse er utviklet, kan du fortsatt søke på emnet HEL-6331.                                         


Søk på emnet HEL-6331

Digital undervisning

Økende behov for digitalisering i høyere utdanning stiller krav om utdanningsfaglig digital kompetanse når teknologi tas i bruk i undervisning, læring og vurdering. Drivkraft i Nord, strategi for UiT mot 2022, sier at UiT skal tilrettelegge for fleksible og nettstøttede undervisningsformer, øke bruken av læringsfremmende teknologi og implementere digitale undervisnings- og vurderingsformer. For å imøtekomme strategien arbeider HelPed strategisk med å bistå fagmiljøene med pedagogisk bruk av digital teknologi i undervisning, læring og vurdering. Nylig vedtatt strategi Eallju Drivkraft i nord: UiTs strategi mot 2030, viderefører satsningen på digitalisering og fleksible utdanninger. Nytt i strategien er blant annet satsning på åpen utdanning. HelPed arbeider med å bygge kultur for åpenhet, gjenbruk og deling av digitale undervisningsressurser. Det er ansatt en Digital Partner ved Helsefak som skal være en brobygger og bidra til samhandling og dialog mellom fagmiljøene, IT-avdelingen og andre enheter ved UiT.  


HEL-0700

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse- og sosialfag er et obligatorisk førsteårsemne for alle studenter ved profesjonsutdanninger i helse- og sosialfag ved UiT. Emnet er profesjonsforberedende ved at studentene tilegner seg grunnleggende kunnskap om samhandling i helsetjenesten og reflekterer over etikk og kommunikasjon i helsearbeid. Studentene lærer også akademiske ferdigheter innen akademisk skriving og tekstforståelse, kritisk kildebruk og kildehenvisning. 

Emnet inngår i utdanningene bioingeniør, ergoterapi, ernæring, farmasi, fysioterapi, paramedisin, radiografi, sykepleie, tannpleie, medisin, odontologi, vernepleie og profesjonsstudiet i psykologi.

I 2021 bestemte styringsgruppa for HEL-0700 at emnet skulle organiseres under HelPed.

Drift og videreutvikling av emnet blir ivaretatt av ei styringsgruppe, ei arbeidsgruppe og en emneansvarlig.


Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)

Tverrprofesjonell samhandlingskompetanse er løftet frem av WHO og politiske beslutningstakere verden over som en løsning på fremtidens utfordringer i helse- og velferdstjenestene. Vi vil oppleve utfordringer med global ulikhet innen helse og utdanning, demografiske endringer og befolkning med økt levealder, komplekse og sammensatte sykdommer og sosiale problemer. Nye og ukjente infekssjonssykdommer som for eksempel COVID-19 vil utfordre helse- og sosialtjenestene. 

Fra og med opptaksåret 2020-2021 skal alle helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger i Norge følge nasjonale retningslinjer som definerer en felles sluttkompetanse for hver profesjonsutdanning- en minstestandard (Forskrift om felles rammeplan for hele- og sosialfagutdanninger). Tverrprofesjonell samhandlingskompetanse må læres, er tydelig forankret i forskriften og skal integreres som en del av profesjonenes sluttkompetanse etter endt grunnutdanning. 

TPS er definert som læringsaktiviteter der to eller flere profesjoner lærer av, med og om hverandre for å bedre kvalitet i tjenesten til det beste for pasient (WHO 2010), bruker og pårørende ​.

Det helsevitenskapelige fakultet har vedtatt en Langsgående plan for tverrprofesjonell samarbeidslæring som har fått navnet Tromsømodellen for TPS. Hovedelementene i modellen er spirallæring, praksisnærhet, pragmatiske løsninger og situert læring i autentiske situasjoner.

Figur. Modell av kompetanseområder, mulige læringsaktiviteter og vurderingsformer for tverrprofesjonell samhandling gjennom et studieforløp. (Trykk på bildet for større versjon) Foto: ____


Utdanningsforskning

HelPed skal bidra til økt utdanningsforsking og pedagogisk utviklingsarbeid ved fakultetet. I tråd med politiske føringer og strategiske målsettinger skal Helsefak bygge kultur for kvalitet ved vitenskapelige ansattes forskende tilnærming i egen undervisning i tråd med SoTL-prinsipper (Scholarship of Teaching and Learning).

Sentralt i SoTL står studentenes læring, at undervisning baseres på eksisterende kunnskap og systematisk refleksjon over egen undervisning, samt at denne kunnskapen og erfaringen deles.

HelPed vil bidra i utvikling av kvalitetskultur, øke kunnskap om hva som fremmer studenters læring og legge til rette for erfaringsdeling og samandling på tvers av fagmiljø. 

Hvis du ønsker å forske på egen undervisningspraksis, formidle resultater fra utviklingsprosjekt på konferanser, eller planlegger utdanningstermin, kan HelPed bistå med støtte. Vi inviterer deg til å dele erfaringer og forskningsresultater lokalt på eksisterende arenaer. Vi kan også bistå med å sette deg i kontakt med andre utdanningsforskningsmiljø og anbefale aktuelle konferanser og tidsskrift. 

HelPed samarbeider med medisinskpedagogiske enheter ved NTNU, UIB og UiO. Sammen arrangerer vi årlige konferanser innen medisinsk og helsefaglig utdanningsforskning. I 2023, 19.-20. oktober, arrangeres konferansen i Tromsø. Dette nettverket sendte vinteren 2021 inn en søknad om forskerskole til NFR med mål om å styrke rekruttering og kvalifisering innen medisinsk pedagogikk og medisinsk og helsefaglig utdanningsforskning. Søknaden oppnådde ikke støtte, men noe av grunnlaget videreføres i en søknad om en forskerskole til Vetenskapsrådet i Sverige høsten 2022. Den svenske søknaden ble innvilget støtte og oppstart på forskerskolen er høsten 2023, trykk her for mer info

Pedagogisk kvalifisering 


Universitetspedagogisk basiskompetanse

Merittering

Prosjekter


TeraVRi
DigSam
Arktisk Samprax

Nyheter


Ansatte


Leder


Logg inn / Login