Barnevern og profesjonalisert omsorg

Om oss

Forskningsgruppen skal utvikle forskningsbasert kunnskap om barnevernets utfordringer i velferdssamfunnet og om hvordan profesjonsutøvere møter utfordringene og ivaretar sitt samfunnsoppdrag i et samfunn preget av raske endringer og kulturelt mangfold.

Sentrale tema i vår forskning er knyttet til barns og familiers livssituasjon, sosial ulikhet, helse, vold, ettervern, samt barnevernets kompetanse, organisering, ledelse og problemløsning. Gruppen er tverrfaglig sammensatt, noe som bidrar til at ulike perspektiver blir aktualisert.

Medlemmer


ProsjekterAktivitet

Publikasjoner (ikke fullstendig liste)

2023

Bersvendsen, A. (2023). Trygg barndom, sikker fremtid: En NOU for barn og unge om rettssikkerhet i barnevernet (Rapport 2023:7). Barne- og familiedepartementet. Barnevernsutvalget. https://www.regjeringen.no/contentassets/a1eb3f73d3d94fa6b146dbd08f8a4253/no/sved/barne-nou.pdf

Bersvendsen, A. & Saus, M. (2023). Samiske kvinner utsatt for vold og overgrep i oppveksten. Tidsskriftet Norges barnevern, 100(2-3), 184-201. https://doi.org/10.18261/tnb.100.2-3.9

Myrvang, R & Haug, V. (2023): Evidence and risk discourses: Shaping professional practice and families in child protection. Nordic Journal of Social Research. Volume 14, nr 1-2023. S. 1-13. ISSN Online: 1892-2783. DOI: https://doi.org/10.18261/njsr.14.1.3

Hansen, T. (2023): The View of Minority Youth on Cultural Continuity When Developing Their Identity in Majority Foster Homes, Child Care in Practice

Lie, I.N., Hansen, M.S. og Riise, A. (2023): Å lære noe mer. Gruppepraksis i sosialfaglige utdanninger, UNIPED 46/3, s.177-188

2022

Andreassen, Svein-Erik; Tiller, Tom; Tresselt, Margrethe Amalie; Heim, Greta (2022); Når læringslysten lyser opp i skolens rom - dybdelæring i mat og helse? Mat og helse i skolen.

Andreassen, Svein-Erik; Tresselt, Margrethe Amalie; Bjørndal, Kristin Emilie W. (2022); Er LK20 forvirrende? - Noen refleksjoner om de tre tverrfaglige temaene og kjerneelementene. Form - tidsskrift for kunst og design. 

Riise, Anne; Paulsen, Veronika (2022); Facilitating Participation for Youths in Child Welfare Services in Transition to Adulthood: Practice between Formalities and Empowerment. Child Care in Practice. 

Fedreheim, G. E., Hansen, T. & Aure, M. (2022). Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis. Søkelys på arbeidslivet, 39 (2) https://doi.org/10.18261/spa.39.2.1

Olsvik, B.; Saus, M. (2022). Lederskjønnets utfordringer i kommunalt barnevern: Om spenninger mellom faglig skjønn og lederskjønn. Norges barnevern, (4),vol.99, 220-240.

2021

Hansen, T. (2021). Sosial kontroll begrenser minoritetsungdommers identitetsutvikling i majoritetsfosterhjem. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 39 (4) https://doi.org/10.5324/barn.v39i4.3758

Olsvik, B.  (2021). Skjønn i ledelse av kommunalt barnevern. Kompleksitet, motstridende krav og paradoksale spenninger (Avhandling levert for ph.d-graden). UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

Olsvik, B. (2021). Ledelse av profesjonalisert velferd i et paradoksteoretisk perspektiv, I: Kassah, B., Nordahl-Pedersen, H. og Tingvoll, W-A.(red.); Handlingsrom for profesjonalisert velferd: Kommunale tjenester for helse, omsorg og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202706661. s.105-129.

2020

Paulsen, V., Riise, A. & Berg, B. (2020). Enslige mindreåriges vei inn i voksenlivet - behov for anerkjennende praksis. Fontene forskning, 31-43

Paulsen, V., Wendelborg, C., Riise, A., Berg, B., Tøssebro, J. & Caspersen, J. (2020). Ettervern - en god overgang til voksenlivet? Helhetlig oppfølging av ungdom med barnevernerfaring. NTNU Samfunnsforskning og UiT Norges arktiske universitet

Hansen, T. & Flaskerud, I. (2020). Familiens betydning for ungdoms religiøse identitetsutvikling. Ungdom med muslimsk bakgrunn i fosterhjem. Nordisk Tidsskrift for ungdomsforskning (NTU), 1 (1). https://doi.org/10.18261/issn.2535-8162-2020-01-04

Olsvik, B.; Saus, M. (2020). Coping with Paradoxes: Norwegian Child Welfare Leaders Managing Complexity. Child Care in Practice 2020 s. 1-18

2019

Olsvik, B. & Saus, M. (2019). Skjønn i praktisk barnevernledelse. Kollektiv prosess med organisatoriske begrensninger. Norges barnevern, (4), 262-281. https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2019-04-05

Kronikker

2024

Anne Riise, Agnete Bersvendsen, Tina Hansen, Bodil Olsvik, Margrethe Amalie Tresselt, Ingrid Nilsen Lie og Anne-Berit Lorentsen-Dybdal (2024): Barnevernsloven fyller ett år: Fem viktige satsinger for barnevernet i nord. Kronikk i HT og Nordlys. https://www.ht.no/meninger/i/gE8v1q/fem-viktige-satsinger-for-barnevernet-i-nord

Lie, I. N., Eriksen, K., Hanssen, I. N., Pedersen, K. M. & Tresselt, M. A. (2024). Dette er barnevernspedagogens seks bidrag for en bedre skole. HT, Nordlys, Fontene.

2023

Tresselt, Margrethe og Riise, Anne (2023); Kan kultur bidra til å styrke unges nordnorske identitet? Kronikk Harstad Tidende  https://www.ht.no/meninger/i/O8dvwV/kan-kultur-bidra-til-aa-styrke-unges-nordnorske-identitet

2022

Bersvendsen, A. (2022). Er samene mer lukket om seksuelle overgrep? I. Nordnorsk debatt, Nordlys. https://www.nordnorskdebatt.no/er-samene-mer-lukket-om-seksuelle-overgrep/o/5-124-182651

Lorentsen, Anne-Berit (2022); Kjøpesenter som forebyggende arena. Kronikk Harstad Tidende.

Hansen, T., Fedreheim, G. E og Aure, M. (2022). Flyktninger må få slippe å jobbe kun i barnehager og med renhold. Aftenposten.

2020

Riise, A. & Paulsen, V. (2020). Ungdom i ettervern faller mellom stoler. Nordlys.

NB! Du finner oppdatert liste over publikasjoner ved å gå inn på den enkeltes forskningsgruppemedlems personkort og lenke til Cristin. 

Barnevern og profesjonalisert omsorg


Postboks 1063
9480 Harstad

Avsluttede prosjekterLogg inn / Login