Ulike samarbeidsprosjekter med deltakelse fra BAPRO


PREPP TIL HELSE

(Prosjektets hjemmeside: https://uit.no/research/asvf/project?pid=815159 )

Prepp til helse er et pilotprosjekt initiert av Menn i helse der KS har prosjektansvar. UiT ved Institutt for vernepleie på Campus Harstad har ansvar for følgeforskning på Prepp til helse frem til sommeren 2023. Det er et tett samarbeid med NAV Troms og Finnmark, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune, og kommunene Sør-Varanger, Alta, Harstad og Tromsø.  Målet med prosjektet er å bidra med kunnskap om hvordan Prepp til helse tilrettelegger for varig arbeidsdeltakelse.

Deltaker fra BAPRO; universitetslektor Tina Hansen

 

HELSEINTRO

(Prosjektets hjemmeside: https://uit.no/project/helseintro)

Målet med prosjektet er å bedre forholdene for flyktninger med helseutfordringer i introduksjonsprogrammet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og UiT Norges arktiske universitet. UiT Norges Arktiske universitet er prosjektleder. NORCE og FAFO er samarbeidende forskningsinstitusjoner.

 Deltaker fra BAPRO; universitetslektor Tina Hansen 

RUS I SKOLEN

Et samarbeid med Kompetansesenter Rus Nord-Norge (Korus), hvor det gjennomføres en kursrekke  på 5 kursdager som er en pilot på et tiltak: «Rusarbeid i skolen» i en kommune i nord. Kurset ble tilbudt  ansatte i skolehelsetjenesten, rådgivningstjenesten, miljøarbeidere og andre med en rolle innen tidlig innsats ovenfor elever med rusrelaterte problem i skolen.

Et aksjonsforskningsprosjekt i regi av Korus Nord følger denne piloteringen. Tema i kursrekken var forebygging og tidlig innsats i skolen, ungdom og rusbruk , rusmidler og planarbeid knyttet til rusarbeid i skolen og Motiverende intervju.

Deltaker/forsker i prosjektet fra BABRO: Førstelektor Turi Enoksen