SAMPRO

Forskningsgruppe for samproduksjon og samarbeid innen barnevern og sosialt arbeid

Forskningsgruppa Sampro (samproduksjon og samarbeid innen barnevern og sosialt arbeid) har et tverrfaglig fokus. Vi studerer offentlig innovasjon på ulike nivåer, og fokuserer spesielt på utfordringer knyttet til teknologi, fleksibilisering, organisering, arbeidspraksiser og brukersentrerte prosesser. Sampro er interessert i å forstå samproduksjon og samarbeid, der vi som forskningsgruppe skal bringe alle ressurser i spill for å skape en ønsket forandring gjennom empiriske analyser og forskningsformidling. Forskningsgruppens tverrfaglige tilnærming, studerer det innovative potensiale til å fornye strukturene og studere kvalitet og innhold i følgende tema: fleksibilisering med utvikling av metoder og bruk av ulik teknologi i endring- og læringsarbeid. organisering og praksis knyttet til velferdstjenester og velferdsteknologi. Her inngår tema som læring, fornyelse, bedre og mer effektive tjenester ved bruk av teknologi. brukersentrerte tjenester og grønn omsorg. Vi fokuserer på studier i samproduksjon av nye løsninger mellom ulike aktører på ulike nivå i velferdsmodellen i sentrale, rurale og multikulturelle samfunn. Tema knyttet til kvensk og samisk kultur vektlegges spesielt.

Nyheter

TBA

Lab 1

Sampro har forskningsfokus på organisering og praksis knyttet til velferdstjenester og velferdsteknologi. Her inngår tema som læring, fornyelse, bedre og mer effektive tjenester ved bruk av teknologi. Vi samarbeider med Smarthus i Alta kommune, og bruker denne visningsarenaen i vår forskning. Smarthus er i dag lokalisert ved UiT, campus Alta. Hjem (jegborsmart.no)

Lab 2

Sampro har samarbeid med ingeniørutdanningen i Alta, og bruker Visualiseringssenteret i Arktis (ViA) som arena i vår forskning. Visualiseringssenteret i Arktis (uit.no)

Møteplan Sampro 2022

27.januar

24.februar

7.april

21.april - Konferanse: Utdanningskavlitet og digital omstilling 2022

19.mai

Høst 2022 - møtedatoer kunngjøres senere 

Møtene er på Teams med fast klokkeslett 09:00-11:00, men og mulighet for felles møte der flere medlemmer kobler seg opp på teams på felles møterom. Informasjon om møterom sendes ut på epost i forkant.

ProsjekterMedlemmer


Masteroppgaver:

Arnesen, Hilde Kathrin Larsen: Digitalisering i NAV - henger alle brukergrupper med? En studie av NAV-veilederes erfaringer med digital kommunikasjon rettet mot rusmiddelavhengige brukere under arbeidsavklaring, UiT Norges arktiske universitet, 2019.

Lyngmo, Hanne Soleng: Har innføring av digitale verktøy ført til mer brukermedvirkning? En kvalitativ intervjuundersøkelse blant veiledere i NAV, UiT Norges arktiske universitet, 2020.

Vitenskapelige publikasjoner:

Zhu, Hong og Andersen, Synnøve Thomassen: ICT-mediated social work practice and innovation: professionals' experiences in the Norwegian Labour And Welfare Administration, Nordic Social Work Research, 2020.

SAMPRO – Forskningsgruppe for samproduksjon og samarbeid innen barnevern og sosialt arbeid


Follumsvei 37
9510 Alta


synnove.t.andersen@uit.no

Next event


Ingen arrangementer for øyeblikket

Our projectsLogg inn / Login