Skriv ut Lukk vindu


 

Velferdsendring - erfaringsbasert master

Fakta

Varighet:4 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Erfaringsbasert mastergrad i velferdsendring
Opptakskrav:Se fanen Opptakskrav
Søknadsfrist:1.mars
Søknadskode:3103

Beskrivelse av studiet

Erfaringsbasert master i velferdsendring er et tverrfaglig studieprogram som gjør deg i stand til å lede og initiere endringsprosesser i samarbeid med brukere av velferdstjenester. Studiet gir deg kompetanse om samhandling og koordinering av tjenester på tvers av fag- og tjenestenivåer. Studiet har en grunntanke om at brukere av velferdstjenester skal involveres i beslutninger som påvirker deres hverdag. Dette synliggjøres også i studiets fokus på at brukerne av velferdstjenester skal delta i forskning. Medforskning er et relativt nytt begrep, men betyr i denne sammenheng hvordan forskning kan bidra til å redusere skillet mellom «oss» og «de andre».

Mastergradsprogrammet består av fire fagspesifikke emner (totalt 40 stp.), fire emner innen metode og vitenskapsteori (20 stp.) og en masteroppgave (60 stp.). Alle emnene er obligatoriske. Disse emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. I masteroppgaven får du muligheten til å fordype deg i noen av de utfordringer man møter i velferdssektoren. Studiet forutsettes gjennomført på 4 år, hvorav 2 år medgår til de fagspesifikke emnene og 2 år medgår til skriving av masteroppgaven. Det er arbeidskrav og eksamen i hvert emne. Studiet er samlingsbasert med gjennomsnittlig to samlinger i Harstad per semester.  

Det være utstrakt bruk av nettbaserte læringsaktiviteter, samt video-/Skypekonferanser, blant annet med faste møtepunkter mellom samlingene. Organisert nettbasert aktiviteter vil være for eksempel video møter i Canvas som vil brukes til faglige diskusjoner. Du må derfor ha utstyr for å kunne delta i videokonferanse. 

Tett studentoppfølging i hele studieforløpet, nær kontakt med praksisfeltet, og fokus på masteroppgaven fra studiestart, vil bidra til at studiets progresjon følges. Kunnskapsutviklingen i studiet tar utgangspunkt i din arbeidslivserfaring, og du vil også gjennomføre endringsprosjekt i arbeidslivet.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
5. sem (høst)
SSO-3911 Masteroppgave
6. sem (vår)
SSO-3911 Masteroppgave
7. sem (høst)
SSO-3911 Masteroppgave
8. sem (vår)
SSO-3911 Masteroppgave (60 stp)

Hva lærer du?

Kunnskaper: Kandidaten

Ferdigheter: Kandidaten

Generell kompetanse: Kandidaten


Undervisning og eksamen

Studiet er basert på studentaktive læringsformer som veksler mellom forelesninger, seminar, prosjektarbeid, gruppearbeid og presentasjoner individuelt og i grupper.

Det er i alle emnene arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent, og alle emnene må være godkjent for å gå opp til eksamen i emnet. Eksamens-/vurderingsformene kan for eksempel være skriftlig og muntlig eksamen og presentasjoner gitt individuelt og i grupper, prosjektarbeid og deltakelse på seminar.

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk, og emnet Understanding interprofessional education, learning and practice vil undervises på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Globalisering fører til at internasjonale erfaringer blir viktigere. Et studieopphold i utlandet vil kunne utvidet din personlige og faglige horisont.

På masterprogrammet i velferdsendring kan kandidatene gjennomføre et utenlandsopphold i 3. semester. Instituttet har per dags dato samarbeidsavtaler tilknyttet masterstudiet med Northern Arctic Federeal University i Russland, Augsburg University i USA og University of Ghana i Ghana. Ta kontakt med Institutt for vernepleie for mer informasjon.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for stillinger med ansvar for faglig ledelse og utvikling innen velferdssektoren, undervisningsstillinger ved høgskoler og universitet og opptak til PhD.

Videre studier

Master i velferdsendring kvalifiserer til videre studier på doktorgradsnivå (PhD).