Skriv ut Lukk vindu


 

Velferdsendring - erfaringsbasert master

Fakta

Varighet:4 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Erfaringsbasert mastergrad i velferdsendring
Opptakskrav:Se fanen Opptakskrav
Søknadsfrist:1. mars
Søknadskode:3103

Beskrivelse av studiet

Erfaringsbasert master i velferdsendring er et tverrfaglig studieprogram som gjør deg i stand til å lede og initiere endringsprosesser i samarbeid med brukere av velferdstjenester. Studiet gir deg kompetanse om samhandling og koordinering av tjenester på tvers av fag- og tjenestenivåer. Studiet har en grunntanke om at brukere av velferdstjenester skal involveres i beslutninger som påvirker deres hverdag. Dette synliggjøres også i studiets fokus på at brukerne av velferdstjenester skal delta i forskning.

Mastergradsprogrammet består av fire fagspesifikke emner (totalt 40 stp.), fire emner innen metode og vitenskapsteori (20 stp.) og en masteroppgave (60 stp.). Alle emnene er obligatoriske. Disse emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. I masteroppgaven velger du selv hvilke type utfordringer innenfor velferdssektoren du ønsker å fordype deg i. Studiet forutsettes gjennomført på 4 år, hvorav 2 år medgår til de fagspesifikke emnene og 2 år medgår til skriving av masteroppgaven. Studiet er samlingsbasert med tre samlinger à tre dager i Harstad per semester.

Alle emnene i masteren kan tas som enkeltemne, bortsett fra masteroppgaven.

Det vil være bruk av nettbaserte læringsaktiviteter, blant annet med faste møtepunkter mellom samlingene. Organisert nettbasert aktiviteter vil være for eksempel være faglige diskusjoner. Du må derfor ha utstyr for å kunne delta i videokonferanse.

Tett studentkontakt i hele studieforløpet, nær kontakt med praksisfeltet, og fokus på masteroppgaven fra studiestart, vil bidra til at studiets progresjon følges. Kunnskapsutviklingen i studiet tar utgangspunkt i din arbeidslivserfaring, og du vil også gjennomføre endringsprosjekt knyttet til egen arbeidsplass.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) SSO-3012 Velferdsarbeid og endringskompetanse - 10 stp. SSO-3111 Vitenskapsteori - 5 stp.
2. sem. (vår) SSO-3110 Mangfold og utsatthet - 10 stp. SSO-3114 Forskningsmetoder - 5 stp.
3. sem. (høst) SSO-3117 Tverrprofesjonelt samarbeid - 10 stp. SSO-3116 Medforskning - 5 stp.
4. sem. (vår) SSO-3115 Perspektiver på deltakelse - 10 stp. SSO-3112 Forskningsdesign - 5 stp.
5. sem. (høst) SSO-3911 Masteroppgave velferdsendring - 60 stp.

Hva lærer du?

Kunnskaper: Kandidaten

Ferdigheter: Kandidaten

Generell kompetanse: Kandidaten


Undervisning og eksamen

Studiet er basert på studentaktive læringsformer som veksler mellom forelesninger, seminar, prosjektarbeid, gruppearbeid og presentasjoner individuelt og i grupper.

Det er i flere av emnene arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent, og det er en forutsetning at arbeidskrav er godkjent for å gå opp til eksamen. Eksamens-/vurderingsformene kan for eksempel være skriftlig og muntlig eksamen og presentasjoner gitt individuelt og i grupper, prosjektarbeid og deltakelse på seminar.

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Globalisering fører til at internasjonale erfaringer blir viktigere. Et studieopphold i utlandet vil kunne utvidet din personlige og faglige horisont.

På masterprogrammet i velferdsendring kan kandidatene gjennomføre et utenlandsopphold i 3. semester. Ta kontakt med Institutt for vernepleie for mer informasjon.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for stillinger med ansvar for faglig ledelse og utvikling innen velferdssektoren, undervisningsstillinger ved høgskoler og universitet og opptak til PhD.

Videre studier

Master i velferdsendring kvalifiserer til videre studier på doktorgradsnivå (PhD).