Illustrasjonsbilde

Databaser

Databaser English flag

Fagdatabaser

 Når du skal gå i dybden på et fagområde, kan det være lurt å søke etter litteratur i relevante fagdatabaser. En fagdatabase dekker ett eller flere fagområder grundig. Den kan inneholde referanser til publisert forskning eller fulltekstartikler fra forskjellige tidsskrift. En fagdatabase tillater presise, grundige, systematiske og mer kompliserte søk.

Bruk fagdatabaser når du:

  • Har en relativt spisset problemstilling som krever et litt komplisert søk.
  • Det er viktig for deg å være grundig og/eller presis når du søker.
  • Du skal gjøre søk til en (noenlunde) systematisk litteraturgjennomgang.
  • Vil kunne dokumentere og bruke søket ditt på nytt.

Universitetsbiblioteket tilbyr tilgang til mange ulike databaser for de fleste fagområder. Gå til fagsidene for å se hvilke databaser som anbefales for ditt fag.

For en oversikt over alle databasene vi har tilgang til, se vår databaseoversikt.

Tverrfaglige databaser

I tillegg til de fagområdespesifikke databasene, tilbyr UB også tilgang til den tverrfaglige databasen Web of Science. Denne egner seg godt til problemstillinger som spenner over ulike disipliner og fagområder, og som et supplement til fagområdespesifikke databaser. Databasen har også sin styrke i at den har rikt med henvisningsdata; informasjon om hvilke dokumenter som henviser til andre dokumenter.

Andre verktøy med overlappende bruksområder er Google Scholar og BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – som er spesielt sterk på faglitteratur som er åpent tilgjengelig og gratis for alle, såkalt Open Access.

Bruk tverrfaglige referansedatabaser når du:

  • Vil danne deg et inntrykk av hvilke dokumenter som er mye lest og henvist til.
  • Vil gjøre ryddige og reproduserbare litteratursøk til problemstillinger som spenner flere disipliner.
  • Vil supplere systematiske søk fra fagområdespesifikke databaser.
  • Først og fremst vil ha tak i litteratur som er åpent tilgjengelig for alle (BASE)

Søketeknikk

Søkevokabular og Boolske operatorer

Mange av fagdatabasene er mindre intuitive enn enkle søkeverktøy som Oria og Google Scholar. En del av dem krever kjennskap til hvordan kontrollerte søkevokabular og Boolske operatorer fungerer. Nedenfor har vi lenket til to videoer som forklarer disse begrepene:

Søkeeksempler

Nedenfor finner du fire videoer som demonstrerer bruk av kontrollerte søkevokabular, operatorer og søkehistorier.

Ulike databaser har ulikt grensesnitt. Databasene som ligger på samme plattform, ser imidlertid ganske like ut, og søketeknikkene er derfor overførbare til andre baser på samme plattform.

På Ovid-plattformen finner man blant annet baser som PsycINFO, MEDLINE og Embase:

På EBSCO-plattformen finner man baser som CINAHL og ERIC:

Henvisningssøk

Henvisningssøk bruker du hvis du har en aktuell artikkel, og du ønsker deg nyere artikler som omhandler samme tema.
Se videosnutt der du raskt lærer deg henvisningssøk (citation search). Eksempelet her bruker Scopus databasen, men vi anbefaler bruk av Web of Science

Søkeprosessen

Å gjøre gode søk handler ikke bare om søketeknikk, men også hvordan du planlegger og bygger opp søket ditt slik at den litteraturen du finner fram til er relevant for problemstillingen din.
Her har vi samlet noen nyttige lenker og videoer som kan hjelpe deg i søkeprosessen.
Flere tips om søkeprosessen og oppgaveskriving finne du på siden Studere, skrive og referere

Helsebiblioteket

Helsebibliotekets sider om kunnskapsbasert praksis kan være nyttige for hele søkeprosessen. Eksemplene er innen helsefag, men beskrivelsen av prosessen kan være nyttig innen flere fag. Her snakkes det blant annet også om å finne gode søkeord, PICO-skjema blir forklart (for dem som bruker det) med mere. 

Søk & Skriv

Søk & Skriv er et nettbasert kurs som har som mål å hjelpe deg som student i oppgaveskriving. Kurset er utarbeidet av Universitetet i Bergen, NHH og Høgskolen i Bergen. Delen som handler om søking gir deg mange gode tips om hvordan du søker etter litteratur når du skal skrive en oppgave. 

VIKO

VIKO (Veien til informasjonskompetanse) er et interaktivt kurs i informasjonskompetanse for studenter, utviklet ved NTNU Universitetsbiblioteket. Her får du bl.a. hjelp til å lage problemformulering, finne relevant litteratur og hva som er viktig å tenke på når du skal skrive en oppgave. Kapittelet «Finne kilder» gir mange gode tips til hvordan du søker etter litteratur når du skal skrive en oppgave.

Systematiske søk

Ved systematiske søk bruker du et bredt spekter at søkeverktøy og søketeknikker. Det aller viktigste er da å ha en systematisk og gjennomtenkt tilnærming til utviklingen av søket, godt forankret i en god forståelse for hele review-prosessen. Ovid WoltersKluwer har en tredelt forklaring om systematiske litteraturgjennomganger som vil være nyttig for de fleste.

Take control of your PhD journey

Flere tips om systematiske søk kan du finne i presentasjonene fra kurset Take control of your PhD journey. Kurset er beregnet på ph.d.-studenter, men inneholder nyttige tips også for andre.

chat loading...