Inkludering og tilpasset opplæring

Om oss

Forskningsgruppen Inkludering og tilpasset opplæring (ITPO) har som formål å styrke kvalitet og omfang på forskning, utviklingsarbeid og utdanning knyttet til inkludering og tilpasset opplæring i barnehage og skole. Gruppen har sitt fokus på praksisnær forskning og har en tverrfaglig profil, ved å være et tilbud for forskere og rekrutter fra ulike fagtradisjoner innenfor ILP. Uavhengig av fagtilhørighet, retter gruppen seg mot de fagpersoner som er opptatt av spørsmål knyttet til hovedtema "Inkludering og tilpasset opplæring" og som forsker/ønsker å forske på tema som kan bidra til å utvikle barnehager og skole til en arena hvor alle barn, unge og voksne kan finne en plass.

NyheterAktivitetsplan

Skrivetreff: Hver 2. måned for gruppens medlemmer.

Faglige samtaler: Ca. en gang/semester, med ekstern innleder. Kollegaer utenfor gruppen inviteres.

Delingsdager: Ca. en gang/semester, faglige innlegg om egen forskning av/for gruppens medlemmer.

Fagdag, høst: Forskningsformidling til praksisfeltet, med ekstern foreleser og innlegg fra gruppens medlemmer. Aktører i praksisfeltet og kollegaer utenfor gruppen inviteres.

Semestermiddag: 1 g/semester.

Pågående prosjekter

KOSIP - Kompetansekartlegging av spesialpedagogikk og inkluderende praksis (Olsen og Lie). Forventet avsluttet 2026. Datamaterialet baserer seg på en digital kartleggingsundersøkelse som er gått til ansatt i barnehage, skole, PPT, kommunehelsetjeneste og barnevern i hele landet. 

Publisering:
- Olsen, M.H. & Haug, P. 2022. Tverretatlig samarbeid. Cappelen Damm Akademisk. 

Jenter og Matematikk (Olsen og Simensen). Forventet avsluttet 2026. Masterstudent i matematikkdidaktikk inngår i prosjektgruppen. 

orskningsprosjektet ROM – realfagstalenter og motivasjon (Olsen og Simensen). Forventet avsluttet 2022. Flere publiseringer i arbeid. Finansiert av Vitenforeningen. 

I tillegg deltar Olsen i et prosjekt finansiert og ledet av Statped: Gjennomstrømming i videregående opplæring for elever med læringsutfordringer. Forventet avsluttet i 2022. Flere publiseringer pågår.  

 

Avsluttede prosjekter (fra 2019 til i dag)

Følgende prosjekter har vært gjennomført av en eller flere av gruppens nåværende og tidligere medlemmer og er nå avsluttet. Av bokprosjekter har vi kun tatt med perioden 2019-2021: 

Bokprosjektet Arr i hjertet, monografi avsluttet 2021 (Aas og Buli-Holmberg) 

Bokserien Inkluderende læringsmiljø, seks bøker utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Olsen er hovedredaktør for serien. 

Bokprosjektet Teknologi og læringsmiljø, avsluttet 2019 (Redaktører: Lekang (tidl. medlem) og Olsen, Bidragsytere fra gruppen: Lekang (tidl. medlem), Olsen, Danielsen (tidl. medl.), Rist). Prosjekt i samarbeid med Nord universitet. 

Innovasjonsprosjektet HELT – Helse, læring og trivsel i skolen. Avsluttet 2019. Prosjektleder: Olsen, prosjektmedarbeidere: Lekang (tidl. medlem), Danielsen (tidl. medl.), ulike masterstudenter. Danielsens stipendiatstilling har vært tilknyttet dette prosjektet. Internt finansiert av UiT.  

Forskningsprosjektet Motivert for master. Samarbeid med Universitetet i Akureyri (Island). Avsluttet 2017. Prosjektleder Kristín Aðalsteinsdóttir, prosjektmedarbeidere: Olsen og Hermína Gunnþórsdóttir. Finansiering: Arctic Studies. 

Ph.D om Matematiske læringsmuligheter for alle (Simensen) 

Publikasjoner (2019-2021)

Nedenfor følger en liste over publiseringer gruppens medlemmer har vært involvert i gjennom 2019-2021. Det kan mangle publikasjoner. 

Bjøru, A-M. (Bokkapittel antatt, kommer i 2022.) Multi-grade teaching in a small rural school in Northern Norway.  data:text/mce-internal,p_textform_274418,%29

Bjøru, A-M. (2021). Birgejupmi - Life skills, the Sámi Approach to Inclusion and Adapted Education. The Morning Watch: Educational and Social Change, 47(1), 16-25.  

Bjøru, A-M. (2019). Upper secondary school in Norway: Discourses about dropout in white papers. Studia Paedagogica, 24(2), 137-150. 

Bjøru, A-M. (2019). Lærerens relasjonsledelse i videregående skole – med fokus på elev-elev-relasjonen. I Olsen, M.H. & Mikkelsen, R. (Red.), Relasjonsledelse (s. 90-110). Cappelen Damm Akademisk. 

Buli-Holmberg, J. & Engebretsen, C.B. (2019). Elevers sosiale selvoppfatning og lærerens arbeid med psykososialt læringsmiljø. I Olsen, M.H. & Buli-Holmberg, J. (Red.) Psykososialt læringsmiljø (s. 34-58). Cappelen Damm Akademisk. 

Buli-Holmberg, J. & Moen, L.H. (2019). Lærers kommunikasjonsferdigheter i utvikling av positive relasjoner med elevene. I Olsen, M.H. & Mikkelsen, R. (Red.), Relasjonsledelse (s. 31-50). Cappelen Damm Akademisk. 

Buli-Holmberg, J. & Olsen, M.H. (2020). Læringsledelse. I Olsen, M.H. & Buli-Holmberg, J. (Red.), Læringsledelse (s. 13-43). Cappelen Damm Akademisk. 

Buli-Holmberg, J. & Unneland, A.K.R. (2020). Læringsledelse i klassen som inkluderende læringslandskap. I Olsen, M.H. & Buli-Holmberg, J. (Red.), Læringsledelse (s. 69-100). Cappelen Damm Akademisk. 

Danielsen, F. (2019). Teknologien og dens påvirkning på læringsmiljøet – en litteraturgjennomgang. I Lekang, T. & Olsen, M.H. (Red.), Teknologi og læringsmiljø (s. 31-48). Universitetsforlaget. 

Danielsen, F. & Olsen, M.H. (2020). Samarbeidende læringsledelse i integrert spesialundervisning. I Olsen, M.H. & Buli-Holmberg, J. (Red.), Læringsledelse (s. 44-68). Cappelen Damm Akademisk. 

Dicks, J., Culligan, K., Huru, H.L. & Simensen, A.M. (2019). Mathematics and language in New Brunswick and the High North. Antistatis, 9(1), 131-142. 

Golishnikova, E. & Simensen, A.M. (2020). The role of mathematical education in the formation of a modern personality in the context of socio-cultural transformation in the arctic. I Barysheva, T.D., Tuzovna, O.N. & Egorova, N.V. (Red.), АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ (s. 176-181). Murmansk Arctic State University. 

Jacobsen, Y., Johansen T. B. & Olsen, M. H. (2021). Erfaringer fra elever med synsnedsettelser med tilrettelegging i videregående opplæring. I: G. Petterson, O. Knutsen, E. Silfer & K. Ström (red.), Praktiknära pedagogisk forskning i det lärande nordiska nätverket gemensamma vägar: En antologi (s. 11-29). Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen Umeå universitet 2021, Nr 100 

Mikkelsen, R. (2019). Relasjonsledelse i et dannelsesperspektiv. I Olsen, M.H. og Mikkelsen, R.  (Red.), Relasjonsledelse (s. 13-30). Cappelen Damm Akademisk. 

Nykmark, R.H. & Olsen, M.H. (2020). Kunnskapsutvikling og endring av praksis gjennom gode og konstruktive dialoger og refleksjoner i lærende nettverk. Psykologi i kommunen. https://psykisk-kommune.no/fagartikkel/kunnskapsutvikling-og-endring-av-praksis-gjennom-gode-og-konstruktive-dialoger-og-refleksjoner-i-larende-nettverk/19.134 

Olsen, M.H. (2021). A practical-theoretical perspective on the inclusive school in Norway. I Hanssen, N.B., Hansen, S. & Ström, K. (Red.), Dialogues between Northern and Eastern Europe on the Development of Inclusion Theoretical and Practical Perspectives (s. 99-114). Routledge. 

Olsen, M.H. (2020). Tilpasset opplæring når elever har stort læringspotensial. I Olsen, M.H. & Haug, P. (Red.), Tilpasset opplæring (s. 65-92). Cappelen Damm Akademisk. 

Olsen, M.H. (2020). Læringsledelse gjennom strukturering av tid. I Olsen, M.H. & Haug, P. (Red.), Tilpasset opplæring (s. 101-121). Cappelen Damm Akademisk. 

Olsen, M.H. (2019). Utdanningspolitiske føringer for et psykososialt miljø. I Olsen, M.H. & Buli-Holmberg, J. (Red.), Psykososialt læringsmiljø (s. 11-33). Cappelen Damm Akademisk. 

Simensen, A.M. & Olsen, M.H. (2019). Tasks that enhance creative reasoning: supporting gifted pupils in inclusive education systems. I Nolte, M. (Red.) Including the Highly Gifted and Creative Students – Current Ideas and Future Directions. Proceedings of the 11th international conference on mathematical creativity and giftedness (s. 202-208). WTM Verlag. 

Rist, M.V.P. (2019). Læringsmiljø og teknologi i en fleksibel lærerutdanning. I Lekang, T. & Olsen, M.H. (Red.), Teknologi og læringsmiljø (s. 195-212). Universitetsforlaget. 

Rist, M.V.P. (2019). Minoritetselevers tilhørighet i skolen. I Olsen, M.H. & Buli-Holmberg, J. (Red.), Psykososialt læringsmiljø (s. 59-86). Cappelen Damm Akademisk. 

Rønbeck, A.E. (2019). Ledelse av relasjons- og samhandlingsprosesser. I Olsen, M.H. & Mikkelsen, R. (Red.), Relasjonsledelse (s. 51-72). Cappelen Damm Akademisk. 

Unhjem, A. & Olsen, M.H. (2021). Tidlig innsats og begynneropplæring. I Olsen, M.H. & Fasting, R.B. (Red.), Tidlig innsats (s. 37-59). Cappelen Damm Akademisk. 

Unhjem, A., Fasting, R.B & Olsen, M.H. (2021). Tidlig innsats – et pedagogisk spenningsfelt. I Olsen, M.H. & Fasting, R.B. (Red.), Tidlig innsats (s. 11-36). Cappelen Damm Akademisk.  

Unneland, A.K.R. og Buli-Holmberg, J. (2020). Ledelse av tilpasset opplæring. I Olsen, M.H. & Haug, P. (Red.), Tilpasset opplæring (s. 121-148). Cappelen Damm Akademisk. 

Aas, G. (2019). Lærerens støtte til elever som har vært utsatt for mobbing. I Olsen, M.H. og Buli-Holmberg, J. (Red.), Psykososialt læringsmiljø (s. 87-114). Cappelen Damm Akademisk. 

Aas, G. & Buli-Holmberg, J. (2021). Arr i Hjertet. Lærerstøtte til elever som har vært utsatt for mobbing. Cappelen Damm Akademisk.  

Medlemmer


Logg inn / Login