Innovasjonsprosjektet HELT – Helse, læring og trivsel i skolen


Avsluttet 2019.

Prosjektleder: Mirjam Harkestad Olsen, prosjektmedarbeidere: Trond Lekang (tidl. medlem), Fredrik Danielsen (tidl. medl.), ulike masterstudenter.
Fredrik Danielsens stipendiatstilling har vært tilknyttet dette prosjektet.
Internt finansiert av UiT.  

Beskrivelse av HELT:
Et intervensjonsprosjekt som fokuserer på det psykososiale miljøet i skolen

Prosjektets overordnede idé er å gjennomføre en innovasjon som fremmer et godt psykososialt
klassemiljø gjennom en klasseledelse preget av struktur og forutsigbarhet. Innovasjonen skal ta utgangspunkt i det særskilte behovet elever med en nevrobiologisk vanske som ADHD, Tourettes eller lignende har og samtidig være funksjonell som strategi for klassen som helhet.

Prosjektleder er førsteamanusensis Mirjam Harkestad Olsen. Studenter fra master i spesialpedagogikk ved campus Alta deltar med ulike delprosjekter.

Prosjektet er berammet til tre år og gjennomføres ved en barneskole i Finnmark. Høsten 2015 var en innledende kartleggingsfase. I dette bidro masterstudentene Ina Marita Turi og Fredrik Danielsen som undersøkte læreres refleksjoner knyttet til det psykososiale miljøet. De har levert sin masteroppgave med svært godt resultat. I tillegg deltok Eva Marja Hætta Gaup som undersøkte hva elevene sier om sitt psykososiale miljø. Annen datainnsamling i denne fasen er knyttet til trivselsundersøkelser, individuelle intervjuer, fokusgruppeintervjuer og kartlegging av elevenes fysiske miljø.

I prosjektets neste fase ble det igangsatt intervensjoner i tre av de fire klassene ved skolen. Den fjerde klassen ble kontrollklasse. Intervensjonene er fulgt tett med dialogmøter og elev- og lærerintervjuer. Masterstudentene Janne Håkegård Suhr og Elisabeth Håkenrud deltar i denne delen av prosjektet.