Arbeidshelse i nord

Occupational Health in the North

Om oss

Arbeid er en stor del av de fleste voksnes liv og kan påvirke vår helse, både positivt og negativt. 

Arbeidshelse i nord er UiTs forskningsgruppe for arbeidshelse. Vårt fokus er helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Vi jobber tverrfaglig og praksisorientert, legger sterk vekt på forebygging og helsefremme, samt brukermedvirkning. Vårt overordnet motto er at GOD ARBEIDSHELSE ER GOD FOLKEHELSE. Du kan lese mer om vår strategi her.

Arbeidshelse har gradvis utviklet seg fra et monofaglig risiko-orientert fag til en tverrfaglig og omfattende tilnærming som tar i betraktning individets fysiske, mentale og sosiale velvære, generell helse og personlig utvikling (WHO). Med sine prosjekter dekker Arbeidshelse i nord et bredt forskningsfelt og fokuserer på arbeidshelse i et folkehelseperspektiv relatert til den nordlige dimensjon. Gruppen har fokus på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og samarbeider med forskjellige fagmiljøer innad UiT, nasjonalt og internasjonalt, den har god kontakt med arbeidsplassene i regionen, samt enkelte industrier nasjonalt. Gruppens forskning skal være relevant for arbeidstakere og –givere. Den har et særlig ansvar for problemstillinger som er spesielle for arbeidslivet i nord, samtidig som den tar hensyn til at de fleste arbeidsplasser ikke avviker fra de i andre regioner.  Den faglige og metodiske forankringen er innenfor ISMs befolkningsundersøkelser og epidemiologisk metodiske tilnærminger, den inkluderer aspekter fra basal- og klinisk forskning, samt integrerer kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Prosjektene våre favner bredt, fra fysiske og biokjemiske påvirkninger på arbeidsplassen til psykososialt arbeidsmiljø og helsefremmende tiltak som kan øke trivselen og forhindre sykmelding eller frafall fra arbeidslivet. Du kan lese mer om prosjektene våre under "prosjekter".

Occupational Health in the North

Work constitutes a big part of most adults' lives and can impact out health both positively and negatively.

Occupational Health in the North is UiT's research group on occupational health. Our focus is health and safety at the workplace. We work interdisciplinary and practice-oriented, have a strong focus on prevention and health promotion, as well as user involvement. Our paramount motto is GOOD HEALTH AT WORK IS GOOD PUBLIC HEALTH.

You can read more about our strategy here.

Occupational health has gradually developed from a mono-disciplinary, risk-oriented activity to a multi-disciplinary and comprehensive approach that considers an individual's physical, mental and social well-being, general health and personal development (WHO). With their projects, Occupational Health in the North covers a wide area of research and focuses on occupational health in the context of public health, related to the Northern dimension.

The groups has a focus on interdisciplinary and inter-sectorial collaboration and works together with different specialist environments, both within UiT, nationally and internationally. It has network connections with workplaces in the regions, as well as certain industries nationally. The group's research is to be relevant for employees and employers alike. It has a special responsibility for challenges specific to working life in the North, while at the same time take into consideration that most workplaces are alike with those in other regions. Our methodological foundation is within the Department of Community medicine's population studies and epidemiological research methods and integrates aspects from basic and clinical research, as well as qualitative and quantitative research methods. 

Our projects cover a wide area, from physical and biochemical exposures at the workplace to psychosocial work environment and health-promoting measures that can increase prosperity at work and prevent sickness absence.

We are working on our websites in English, as for now, you can read about or projects in Norwegian in the section "prosjekter" or contact the research group's leader.

Medlemmer


Kontakt Arbeidshelse i nord 

ved forskningsgruppeleder Anje Höper

Aktuelt
Aktuelle prosjekterSiste 3 publikasjoner


HelseIArbeid – et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltakelse? - Kvalitativ del. Følgeforskning på HelseIArbeid – Bedriftstiltaket. En brukerorientert kvalitativ, etnografisk studie fra to arbeidsplasser (Rapport) ARKIV
Neurosensory and vascular symptoms and clinical findings in the hands of Arctic open-pit miners in Sweden and Norway–a descriptive study (Vitenskapelig artikkel) ARKIV / DOI
Physical activity, residential greenness, and cardiac autonomic function (Vitenskapelig artikkel) DOI

Tidligere prosjekterLogg inn / Login