HelseIArbeid - et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltagelse?


HelseIArbeid er en satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen

Det er et nytt konsept som skal gi grunnlag for mestring og arbeidsdeltakelse. Satsingen omfatter helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen («bedriftstiltak») og rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og avklaring («individtiltak»). Muskel- og skjelettsmerter og lettere psykiske plager er de viktigste årsakene til sykmelding og uføretrygd i Norge. HelseIArbeid ønsker å gjøre en tidlig innsats overfor denne gruppen og forhindre at disse faller utenfor arbeidslivet. Konseptet er basert på erfaringer fra iBedrift, du kan lese mer her.

 

Arbeidshelse i Nord ved UiT Norges arktiske universitet fikk våren 2018 tildelt FoU-midler fra NAV for et forskningsprosjekt angående bedritstiltaket i HelseIArbeid. Hovedmålet med studien er å undersøke virkning, kostnader og effekt av forebyggende kunnskapsformidling og prosessarbeid på arbeidsplassen. I bedriftstiltaket i HelseIArbeid, det nye samarbeidskonseptet mellom NAV og Spesialisthelsetjenesten, gis strukturert helseinformasjon om muskel/-skjelettplager og lettere psykiske plager på arbeidsplass, og det jobbes med arbeidsmiljøet. Kunnskapen om effekt og kostnader og de ansattes opplevelse av konseptet er mangelfull. 

Prosjektet anvender mixed-methods, der data innsamles og integreres gjennom kvalitative og kvantitative metoder. Den kvantitative delen gjennomføres som pragmatisk klynge-randomisert studie der HelseIArbeid-intervensjonen, gitt av personell fra NAV og spesialisthelsetjenesten, sammenlignes med vanlig IA-oppfølging fra NAV arbeidslivsenter. Målet er å undersøke om tverrfaglig intervensjon øker egenmestring av helseplager, reduserer sykefravær og helsetjenesteforbruk og om det er kostnadseffektivt sammenlignet med vanlig monofaglig IA oppfølging. Data innhentes via registerkobling og spørreskjema før og etter intervensjon, samt et år etterpå.  

Den kvalitative delen skal undersøke hvordan intervensjonen oppfattes og håndteres i bedriftene, og gi innspill til implementering gjennom forståelse av hva som virker. Analysene baseres på deltagende observasjon og semi-strukturerte intervju av ansatte i to bedrifter og involverte fra NAV og spesialisthelsetjenesten.  

 Prosjektgruppen ledes av Nils Fleten, overlege ved NAV og Førsteamanuensis ved UiT. Prosjektleder for den kvantitative delen (RCT) er Anje Höper, Forsker ved UiT og lege ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved UNN. Postdoktor Tone Seppola-Edvardsen leder den kvalitative delen. Tilknyttede forskere fra UiT er blant annet PhD-student Christoffer Terjesen , professor i helseøkonomimeog professor i medisinsk antropologi, Mette Bech Risør.Medlemmer:

Nils Fleten (Principal investigator)
Anje Christina Höper (Principal investigator)
Tone Seppola-Edvardsen


Finansiering:

NAV FoU

Helse Nord

UiT