PhD-prosjekt "Arbeidsrettet rehabilitering sett fra innsiden"


Forskningsprosjektet «Arbeidsrehabilitering sett fra innsiden» har som mål å skape bedre forståelse av arbeidsrettet rehabilitering som et tiltak. Det rettes fokus på prosessen sett fra både deltakerens perspektiv og de ansattes perspektiv, samt interaksjonene mellom dem.

 

Muskel og skjelettsmerter og/eller lettere psykiske helseutfordringer er de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. Arbeidsrettet rehabilitering er et av tiltakene for å hjelpe mennesker med disse utfordringene å øke arbeidskapasiteten. Kunnskapen om hvordan arbeidsrettet rehabilitering oppleves fra deltakernes side, samt hvordan de ansatte arbeider for å hjelpe deltakerne tilbake i jobb er mangelfull. Gjennom etnografisk metode, inkludert observasjon, fokusgruppediskusjoner og dybdeintervjuer er målet å få økt kunnskap om opplevelsen av arbeidsrettet rehabilitering fra deltakerens perspektiv sett i sammenheng med hvordan de ansatte strategisk arbeider for å oppnå økt arbeidskapasitet.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Friskgården som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering som en del av spesialisthelsetjenesten Midt-Norge. Friskgården som selskap har mer enn 25 års erfaring med arbeidsrettet rehabilitering og er godt etablert i Trøndelag. Feltarbeidet vil foregå på Friskgården, Stod, og utføres avPhD student Kristine Næss. Hun har en bachelorgrad i psykologi og en mastergrad i rådgivningsvitenskap, samt god kjennskap til kvalitative forskningsmetoder.

Prosjektgruppen er satt sammen av Kristine Næss, Anje Höper, Tone Seppola-Edvardsen, Mette Bech Risør og Trond Iversen. Gruppen er tverrfaglig og dekker fagfeltene medisinsk antropologi, arbeidshelse og rehabilitering og er et samarbeid mellom allmennmedisinsk forskningsgruppe ved UiT og Arbeidshelse i nord.