SHINE-studien: Effekter av intervensjoner rettet mot å forebygge arbeidsrelatert astma, allergi og annen overfølsomhet hos ansatte i norsk lakseindustri.

Header image

Arbeidshelse i nord er involvert i et prosjekt som har som mål å forebygge astma- og allergisymptomer blant laksearbeidere i Norge. Prosjektet er forankret på Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og har fått tildelt 12 millioner norske kroner fra Norges forskningsråd.

Datainnsamlingen ble nylig avsluttet (mai 2023).

Du kan lese mer om studien her and her. Den detaljerte studieprotokollen er publisert i JMIR research protocols, en oppsummering følger her:

Prosjektet har som mål å undersøke helseeffektene av biologiske stoffer som frigjøres under lakseprosessering og finne effektive måter å redusere eksponeringen for disse stoffene på. Tidligere forskning har vist at arbeidere i lakseindustrien har økt risiko for luftveisplager og hudproblemer på grunn av disse stoffene.

Prosjektet har gjennomført arbeidsplassintervensjoner ved ni lakseforedlingsanlegg i Nord-, Midt- og Vest-Norge. Det er samlet inn luftprøver som skal analyseres, og arbeiderstakerne har besvart spørreskjemaer og gjennomgått helseundersøkelser før og etter at tiltakene er satt i gang. Målet er å finne effektive tiltak for å redusere eksponeringen for bioaerosoler og dermed forebygge negative helseeffekter blant arbeidere i lakseindustrien.

Det å være i arbeid er ofte positiv for menneskenes helse. Derfor er det inkludert en arbeidspakke som ser på helsefremmende faktorer og hvordan dette påvirker arbeidernes helse. Dette er et område som det finnes lite data på i denne typen industri.

Prosjektet er en mulitsenterstudie med ledelsen ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. Samarbeidspartnere er Haukeland universitetssykehus (Bergen), St. Olavs Hospital (Trondheim), Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet, samt flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Forskere fra ulike fagfelt som naturvitenskap, samfunnsvitenskap, medisin, yrkeshygiene og psykologi samarbeider i prosjektet. De har også en tett dialog med arbeidere og ledere i lakseindustrien gjennom hele prosjektet.

Datainnsamlingen ble gjennomført mellom høsten 2021 og mai 2023. For tiden kvalitetssikres data før de brukes til analysene.

Resultatene fra prosjektet vil gi kunnskap om eksponering for bioaktive molekyler og faktorer i lakseindustrien som er assosiert med allergier, luftveis- og dermalsykdommer. Det vil undersøke eksponering for enkeltfaktorer og for kombinasjoner som kan ha betydning for symptomer og sykdomsutvikling, inkludert sykdomsmekanismer. Kunnskap om eksponeringsnivåer og eventuelle relaterte helseeffekter kan tjene som grunnlag for etablering av grenseverdier for eksponering og dermed ha potensial for å forbedre helsen til arbeidere i lakseindustrien.

Prosjektet vil også ha potensial for å redusere ulikheter i helse, da mange av de norske akvakulturansatte er arbeidsinnvandrere. Kunnskap om helsefremmende faktorer kan bidra til et bedre arbeidsmiljø som er kjent for å forbedre arbeiderstakernes velvære, redusere sykefravær og øke produksjonen. Dermed kan det være til nytte for ansatte, arbeidsgivere og samfunnet.

Start: desember 01. 2020
Slutt: desember 31. 2031
Enhet: University Hospital of North Norway

Kategorier: Anvendt forskning / Faglig utviklingsarbeid / Grunnforskning
Disipliner: Lungesykdommer / Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk / Forebyggende medisin / Yrkesmedisin
Nøkkelord: Arbeidsmedisin / Yrkeseksponering / Bioaerosoler
Finansiering:

Norges forskningsråd


Medlemmer:

Berit Elisabeth Bang
Inga Elda
Hans Thore Smedbold
Anje Christina Höper
Øystein Robertsen
Sindre Rabben Svedahl
Siri Slåstad
Even Nerskogen
Marte Renate Thomassen
Ole Jacob Torkildsen Møllerløkken
Erlend Hassel
Thor Eirik Eriksen
Anna Nordhammer
Magne Bråtveit
Liv Bjerke Rodal
Carl-Fredrik Fagernes
Kaja Irgens-Hansen
Jorunn Kirkeleit
Christin Ørbeck Sørheim
Gro Tjalvin
Miriam Grgic
Bjørg Eli Hollund


Resultater:

  1. Informasjonsmøter til bedriftsansatte (Lecture)
  2. Twitter-melding om tildeling av penger til prosjektet SHInE fra Norges Forskningsråd (Website (informational material))
  3. Twitter-melding om aktivitet i prosjektet SHInE (Website (informational material))
  4. Twitter-melding om forberedelse til feltarbeid i prosjektet SHInE (Website (informational material))
  5. Twitter-melding om oppstart av feltarbeid i prosjektet SHInE (Website (informational material))
  6. Effects of Interventions to Prevent Work-Related Asthma, Allergy, and Other Hypersensitivity Reactions in Norwegian Salmon Industry Workers (SHInE): Protocol for a Pragmatic Allocated Intervention Trial and Related Substudies (Academic article)
  7. Co-exposure to allergens and proteases in salmon industry work environments (Poster)