Skriv ut Lukk vindu


 

Sosialt arbeid - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i sosialt arbeid
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:

15. april

1. mars for realkompetansesøkere

Søknadskode:186 081

Beskrivelse av studiet

Bachelor i sosialt arbeid kvalifiserer til yrkestittelen sosionom.

Sosionomutdanningen er en akademisk og praksisorientert utdanning. Utdanningen gir kunnskap om perspektiver, tilnærminger og arbeidsmåter i sosialt arbeid, og baserer seg på forsknings-, erfarings- og brukerkunnskap. Utdanningens fagområde er sosialt arbeid, og gjennom studiet vektlegges innsikt i sammenhenger mellom sosiale problemer og den samfunnsmessige konteksten de oppstår i.

Utdanningen skal sikre kompetanse som danner grunnlag for likeveldige tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet, deriblant samers status som urfolk og deres rettigheter til språklige og kulturelle tilrettelagte tjenester.


Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har

Ferdigheter:

Kandidaten kan

Generell kompetanse:

Kandidaten


Undervisning og eksamen

Studiet er samlingsbasert og har inntil 6 samlinger pr semester.

Undervisning og læringsformer

Undervisningen bygger på relevant teori, forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap. Undervisningen har studentaktive og prosessrettede læringsformer der teoretiske kunnskaper, yrkesmessige ferdigheter og personlig kompetanse ses i sammenheng. 

Undervisningsaktiviteter vil kunne være forelesninger, seminarer, ferdighetstrening, rollespill/simulering, gruppe- og prosjektarbeid, praksis, refleksjon og veiledning.

Studiet vektlegger studentaktive, praksisautentiske og prosessrettete undervisnings- og læringsformer. Det stilles krav om at studentene arbeider aktivt med egen faglig utvikling, både individuelt og i grupper.

  

Eksamen

Eksamen og vurdering er regulert i henhold til Forskrift for studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Vurderingsform for det enkelte emne fremkommer i emnebeskrivelsene. For å kunne fremstille seg til eksamen, kreves det at studenten har fått godkjent de ulike arbeidskrav som fremgår av emnebeskrivelsene, krav til tilstedeværelse og forkunnskapskrav/progresjonskrav.


Ved vurdering av muntlige og skriftlige eksamener kan det benyttes karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter, eller Bestått/Ikke bestått.


Praksis

Utdanningen har to obligatoriske praksisstudier. Første praksisperiode gjennomføres i 2. semester og er på 8 uker/240 timer. Andre praksisstudiet gjennomføres i 5. semester og er på 16 uker/480 timer. Praksisstudiene har egne retningslinjer, som publiseres i gjeldende læringsplattform.

Gjennom praksisstudiene gis studentene mulighet for å trene på å observere, analysere, forstå og fremme yrkesspesifikk handlingskompetanse på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

UiT Norges arktiske universitet har praksisplasser i hele Troms og Finnmark, samt i Narvik kommune. Studenter vil få tilbud om praksisplass i disse regionene. I forbindelse med praksis må studenter regne med pendling eller flytting fra studiestedet, samt i enkelte tilfeller ekstrautgifter til reise og opphold på praksisplassen.

Det er Institutt for barnevern og sosialt arbeid som tildeler praksisplass. Det er ikke anledning for studenter å fremskaffe praksisplasser på eget initiativ.

Det vil være anledning til å søke praksisplass i utlandet for praksis i 5. semester.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Institutt for barnevern og sosialt arbeid ønsker å stimulere studentene til utenlandsopphold i forbindelse med praksisstudium.

Etter søknad kan praksis 2 i 5. semester gjennomføres i tilknytning til en av våre samarbeidspartnere i utlandet

Søknadsfrist og info:

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde .


Jobbmuligheter

Bachelor i sosialt arbeid kvalifiserer til arbeid i offentlig, privat og frivillig sektor.

Sosionomer jobber med oppgaver knyttet til velferdstjenester, for eksempel forebygging, arbeidsinkludering, likestilling, barnevern, rus, barn og ungdom, kriminalitet og samfunnsarbeid.

Videre studier

Bachelor i sosialt arbeid kvalifiserer til opptak på ulike masterprogram innenfor blandt annet barnevern og sosialt arbeid.

Institutt for barnevern og sosialt arbeid tilbyr master i barnevernsarbeid og master i sosialt arbeid.