Skriv ut Lukk vindu


 

Russisk - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i russisk
Opptakskrav:Bachelorgrad i russisk eller russlandsstudier (studieretning i russisk)
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5143

Beskrivelse av studiet

Mastergradsprogrammet i russisk omfatter russiskstudier på høyere nivå i forlengelsen av bachelorprogrammet og gir inngående kunnskaper i russisk språk, litteratur og kultur. Studiet skal gi kunnskap om vitenskapelig teori og erfaring med bruk av vitenskapelig metode, og være egnet til å utvikle forståelse, refleksjon og modning.

Programmet består av 20 studiepoeng (stp) språkvitenskap, 20 stp litteraturvitenskap/kulturkunnskap og 20 stp praktisk russisk, samt en masteroppgave på 60 stp.

De språkvitenskapelige emnene gir et grundig studium i russisk språkhistorie og en oversikt over nyere perspektiver på moderne russisk med utgangspunkt i forskningen til CLEAR-gruppen (Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to Russian).

Emnene i litteratur og kultur behandler hovedverk i russisk litteratur med spesielt fokus på tilpasning til film, fjernsyn og andre medier. Videre behandles endringene i russisk kulturliv etter Sovjetunionens sammenbrudd utførlig. Emnene er knyttet opp mot forskningen til forskningsgruppen Russian Space: Concepts, Practices, Representations (RSCPR).

Emnene i praktisk russisk videreutvikler studentenes praktiske språkkunnskaper fra bachelorstudiet – skriftlig og muntlig.

Mastergradsoppgaven er et kortere vitenskapelig arbeid på 60 studiepoeng. Arbeidet med masteroppgaven går gjennom alle fire semestrene med tyngdepunkt i de to siste semestrene. Tema for oppgaven velges i samråd med en vitenskapelig ansatt og kan med fordel knyttes opp mot pågående prosjekter i forskningsgruppene CLEAR og Russian Space.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) RUS-3010 Language and Literature of Medieval Russia - 10 stp. RUS-3114 Russisk litteratur på film og fjernsyn - 10 stp. RUS-3041 Practical Russian 1 - 5 stp.
2. sem. (vår) RUS-3030 Concepts and Categories: Contemporary Russian Cognitive Linguistics - 10 stp. RUS-3115 Russisk samtidskultur - 10 stp. RUS-3042 Practical Russian 2 - 5 stp.
3. sem. (høst) RUS-3043 Praktisk russisk 3 - 5 stp.
4. sem. (vår) RUS-3044 Praktisk russisk 4 - 5 stp.

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten

Ferdigheter:

Kandidaten

Generell kompetanse:

Kandidaten


Undervisning og eksamen

Læringsaktivitetene omfatter forelesning og seminar, praktiske øvelser skriftlig og muntlig, samt selvstendig arbeid med masteroppgaven i samarbeid med veileder og andre forskere i en forskningsgruppe.

Vurderingsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må godkjennes før man kan framstille seg for avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempel på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én eller to uker, semesteroppgave og/eller muntlig eksamen.
Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og vurderingsuttrykk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg gi økt læringsutbytte, bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Masterprogram i russisk har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet, hvor studenten skal ta emner som skal godkjennes som del av studiet etterpå. I dette studiet anbefales det å reise på utveksling i 2. og/eller 3. semester. Da kan studentene ta litt praktisk russisk og ellers jobbe med masteroppgaven, for eksempel samle materiale.

Blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt universitetet i Tallin og universitetet i Latvia som gode alternativer.

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For oppdatert oversikt over hvilke universitet dette gjelder, vises det til UiTs nettside om internasjonalisering, eller ta kontakt med internasjonal koordinator.

Søknadsfrist for utveksling er 1. september for utveksling i vårsemesteret og 1. februar. for utveksling i høstsemesteret.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Studiet gir kunnskaper og ferdigheter på høyt nivå innenfor russisk og kvalifiserer for yrker som krever solide praktiske og teoretiske språkkunnskaper, for eksempel innenfor journalistikk, diplomati, forsvaret, internasjonale organisasjoner, offentlig administrasjon og næringsliv.

Gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir studiet erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet.

Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere.

Videre studier

Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke om opptak til ph.d.-utdanning.