Skriv ut Lukk vindu


 

Psykisk helsearbeid - master

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i psykisk helsearbeid
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:1. mars 2025
Søknadskode:3108

Beskrivelse av studiet

Masterstudiet er et tverrfaglig studium som skal bidra til å høyne kompetansen innenfor fagfeltet. Studiet skal gi kompetanse i å utforme, iverksette og evaluere helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak innenfor feltet psykisk helsearbeid. Sentralt i studiet er kunnskap om hvordan psykiske helse og lidelser kan forstås ut fra forskning, teori og erfaringer og hvordan dette kommer til uttrykk i ulike flerkulturelle kontekster. Studentene skal utvikle kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å kunne utøve god personsentrert behandling og omsorg, samt bidra til bedre livskvalitet for mennesker med psykiske problemer og lidelser og deres pårørende. Sentralt i studiet er også utvikling og gjennomføring av forbedrings- og utviklingsarbeid i nært samarbeid med brukere, pasienter, pårørende, det sosiale nettverket, samt med andre fagpersoner i og utenfor helsevesenet. Bruk av helseteknologi for å optimalisere tjenester vektlegges i studiet.

Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) HEL-3160 Vitenskapsteori for helsefag - 10 stp. HEL-3163 Fagtradisjoner og kunnskapsformer i Psykisk helsearbeid - 10 stp.
2. sem. (vår) HEL-3164 Samarbeidsorienterte helsefremmende tilnærminger i psykisk helsearbeid - 10 stp. HEL-3165 Relasjon, samhandling og nettverk i psykisk helsearbeid - 10 stp.
3. sem. (høst) HEL-3037 Yrkesutøvelse i psykisk helsearbeid - 10 stp. HEL-3121 Forskningsmetoder og metodologi - 10 stp.
4. sem. (vår) HEL-3161 Forskningsprosess og forskningsetikk - 10 stp. HEL-3162 Fagutvikling, kvalitet og nyskaping - 10 stp.
5. sem. (høst) HEL-3965 Mastergradsoppgave i psykisk helsearbeid - 40 stp.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du utvikle dine kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse relatert til følgende:


Undervisning og eksamen

Studiet er organisert som et deltidsstudium over tre år (seks semestre), samlingsbasert med mulighet for desentralisering.

Normen for studentenes arbeidsomfang følger anbefalingene fra Universitets- og høgskolerådet (2010), hvor det er beregnet cirka 260 timers arbeidsinnsats per 10 studiepoeng.

Læringsformene består av forelesninger, gruppearbeid, seminarer, individuell og gruppeveiledning, prosjekt, ferdighetstrening og praksisstudier. Det legges særlig vekt på studentaktive læringsformer. Det vil være avsatt tid til veiledning innen hvert emne i forhold til utvikling av egen kompetanse, faglig og personlig vekst. Studiet tilrettelegges både ved tilstedeværelse på utdanningsinstitusjonens praksissteder, og ved bruk av fleksible, nettbaserte metoder (informasjons- og læringsverktøy) og video/Skype konferanser.

Undervisningen fokuserer på å forstå sammenhengen mellom praktisk utøvelse og teoretiske perspektiver står sentralt. Undervisningen bygger derfor på relevant teori, forskning og erfaringskunnskap innen fagområdet. Studentene kan anvende problemstillinger fra egen praksis i ulike arbeidskrav og eksamener gjennom studiet.

For å nå læringsmålene stilles det krav til at studentene er aktive og tar medansvar for egen og medstudenters faglige utvikling. Det er obligatorisk oppmøte på all timeplanfestet aktivitet. Studenter med fravær har ikke krav på særskilt tilrettelagt opplegg. Studenten kan bli bedt om å dokumentere at vedkommende har tilegnet seg nødvendig læring gjennom skriftlig tekst eller muntlig fremlegg/dialog med lærer(e) i etterkant av fravæet.


Praksis

Praksisstudiet gjennomføres i kommunal helse- og omsorgstjeneste eller i spesialist-helsetjenesten. Praksisstudiene kan også gjennomføres andre steder etter gjeldende avtaler med IHO/UiT.

Målet med praksisstudiene er fordypning i kunnskap og forståelse av fagutøvelsen knyttet til master i psykisk helsearbeid.

Faglig skjønn er et sentralt element i studentenes observasjon, forståelse og tilnærming i yrkesutøvelsen. Praksisstudiene veiledes av praksisveiledere fra praksisstedet i samarbeid med faglærere fra UiT og skal være gjennomført i en gitt tidsperiode.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Jobbmuligheter

Fullført masterutdanning kvalifiserer for og gir spesialisert kompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering i psykisk helsearbeid. Studiet gir kompetanse og kvalifiserer til å initiere, gjennomføre og evaluere faglige utviklingsprosjekter og for deltakelse i forskningsprosjekter. Studiet kvalifiserer for avansert klinisk yrkesutøvelse, faglig ledelse og fagutviklingsstillinger i helsevesenet, undervisningsstillinger ved høgskoler og universitet og for opptak til Ph.d.-programmet i helsevitenskap.