Skriv ut Lukk vindu


 

Aldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i aldring og geriatrisk helsearbeid
Opptakskrav:

Søkere må dokumentere:

  • Bachelorgrad innen helse- og sosialfag fra høgskole eller universitet, for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi og vernepleie.
  • Minimum ett års relevant praksis.

Søknadsfrist:1. mars 2025
Søknadskode:3110

Beskrivelse av studiet

Master i aldring og geriatrisk helsearbeid er et samlingsbasert deltidsstudium ved UiT Norges arktiske universitet. Studiet gir 120 studiepoeng over tre år.

Studieprogrammet bygger på vitenskapelig kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerens preferanser og verdier.

Gjennom studiet oppøver du kompetanse på å kritisk analysere egen fagtradisjon og fagutøvelse, forholde deg aktivt til fremtidens utfordringer, tenke nytt og drive forbedringsprosesser. Master i aldring og geriatrisk helsearbeid fremmer dine analytiske evner og kompetanse på håndtering av sammensatte problemstillinger. Du vil gjennomføre avgrensede, etisk forsvarlige forskningsprosjekter, og vil kunne inngå i forskningsgrupper. Masterstudiet gir grunnleggende kompetanse i helsefaglig forskning, og gir mulighet til videre doktorgradsstudier (PhD).


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) HEL-3071 Perspektiver på aldring - 10 stp. HEL-3160 Vitenskapsteori for helsefag - 10 stp.
2. sem. (vår) HEL-3072 Sykdommer og legemiddelbruk i alderdommen - 10 stp.
3. sem. (høst) HEL-3073 Demens og psykisk sykdom i alderdommen - 10 stp. HEL-3121 Forskningsmetoder og metodologi - 10 stp.
4. sem. (vår) HEL-3161 Forskningsprosess og forskningsetikk - 10 stp. HEL-3162 Fagutvikling, kvalitet og nyskaping - 10 stp.
5. sem. (høst) HEL-3963 Mastergradsoppgave i aldring og geriatrisk helsearbeid - 40 stp.
6. sem. (vår)

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført dette masterprogrammet skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

Undervisning og læring skjer individuelt og i grupper gjennom forelesning, veiledning, seminar, skriving, praktiske øvelser, litteraturstudier og praksisstudier. Undervisningen er studentaktiv og kan foregå både digitalt og fysisk. Ved studiestart blir det etablert langsgående studiegrupper.

Det kreves obligatorisk oppmøte til timeplanfestet undervisning i fellesemnene. Krav om obligatorisk oppmøte på mastergradsseminarer i femte og sjette semester framgår av emnebeskrivelsen for HEL-3963.

Hvert emne avsluttes med eksamen.

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium som strekker seg over tre år. Arbeidsomfanget som må legges til grunn for å nå læringsmålene for ett studieår er 1000 – 1200 timer. For å nå læringsutbyttebeskrivelsene må studentene forvente å arbeide cirka 25 timer i uken med studiene, inkl. forelesninger, seminarer, selvstudium og praksisstudier.


Praksis

Emnene HEL-3072 og HEL-3074 inkluderer praksisstudier. Praksisstudiene gjennomføres i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten, på praksissted tildelt av UiT Norges arktiske universitet.

Praksisstudiene er veiledet av lærere ved UiT Norges arktiske universitet i nært samarbeid med det kliniske felt.

Målet med praksisstudiene er fordypning i kunnskap og forståelse av fagutøvelse knyttet til utvalgte temaer i emnene


Avtaler om praksis er regulert i Det helsevitenskapelige fakultets overordnede avtaler med spesialist- og kommunehelsetjenester.


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk.


Jobbmuligheter

Fullført masterutdanning gir spesialisert helsefaglig klinisk kompetanse innen fagfeltet aldring, geriatri, alderspsykiatri og eldreomsorg. Utdanningen kvalifiserer for å gjennomføre faglig utviklingsarbeid og for deltakelse i forskningsprosjekter.

Studiet kvalifiserer for faglig ledelse og fagutviklingsstillinger i helsevesenet, undervisningsstillinger ved høgskoler og universitet og for opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap.