Skriv ut Lukk vindu


 

Spansk og latinamerikanske studier - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 924

Beskrivelse av studiet

Studiet kombinerer spansk språk, kultur og litteratur. Du lærer å snakke spansk på en måte som gjør deg i stand til å kommunisere i reelle jobbsituasjoner. Gjennom studiet av kultur og tradisjoner får du kjennskap til kulturelle særtrekk ved den spanskspråklige verden. Gjennom opplæring i analysemetoder, vil du også utvikle dine analytiske ferdigheter, noe som gjør deg bedre rustet til å håndtere utfordringer som du kan møte i arbeidslivet. Med en bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier, kan du søke opptak til mastergrad i spansk og latinamerikanske studier.

Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
eller
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
Fellesemne eller utveksling
Fellesemne eller utveksling
Fellessemne eller utveksling
5. semester (høst)
eller
utveksling
eller
utveksling
eller
utveksling
Språkhospitering kan gjennomføres enten femte eller sjette semester
6. semester (vår)
Språkhospitering kan gjennomføres enten femte eller sjette semester

Hva lærer du?

Etter bestått bachelorgrad i spanske og latinamerikanske studier har du følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Du har kunnskap om:


Ferdigheter

Du kan:


Generell kompetanse

Du kan:

Etter bestått BA-grad har kandidaten nådd C1-nivå ifølge det europeiske rammeprogrammet, både muntlig og skriftlig.


Undervisning og eksamen

Bachelorstudiet i spansk og latinamerikanske studier er et studium som krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studiet. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, gruppeundervisning, øvelser (tekstkommentar og tekstanalyse) og selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

I løpet av hvert av de tre studieårene inngår ulike former for arbeidskrav, som kan bestå av formidlingsprosjekter, opphold- eller oppgaver hos bedrifter, offentlige eller private institusjoner og organisasjoner. Det forventes at studentene arbeider selvstendig med oppgaver utenom undervisningen.

Kvalitetssikring:
Studieprogrammet evalueres hvert år. Programstyret avgjør hvilke metoder som skal brukes og hvordan evalueringen skal dokumenteres. Alle emner som inngår i utdanningen evalueres første gang de tilbys og minimum en gang i løpet av programperioden.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er avhengig av nivå. Undervisningen i de første emnene er på norsk med gradvis overgang til spansk i løpet av det første året. Eksamensspråket er vanligvis spansk. Se emnebeskrivelsene for hvert emne. Deler av undervisningen på spesialiseringsemnene i språkvitenskap og litteraturvitenskap vil bli gitt på engelsk.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Dette studiet legger til rette for utveksling i fjerde og femte semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Andre mulige utvekslingssteder er:

SPA-1014 Praktisk spansk II inneholder et opphold ved Universidad i Cádiz.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, som vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september

Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret 1. februar


Jobbmuligheter

Samfunnet har behov for mennesker med kompetanse innen spansk på mange områder. Næringslivet trenger folk som kan snakke språket til land de samarbeider med, og som også har kjennskap til deres kultur og tradisjoner. Den posisjonen spansk har som verdensspråk gjør denne kompetansen attraktiv innen yrker som innebærer samarbeid mellom kulturer og land og prosjektarbeid i internasjonale organisasjoner. Spansk er også relevant for arbeid innen turisme, journalistikk, kultur og litteratur, for eksempel som oversetter.

Videre studier

Med bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier, er det mulig å søke opptak til mastergrad i spansk og latinamerikanske studier.

Det kreves minimum 80 studiepoengs fordypning i spansk. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C (2,5) eller bedre på alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (bachelorgraden, 180 studiepoeng). Se under opptakskrav på mastergradsprogrammet for mer informasjon.