Skriv ut Lukk vindu


 

Ernæring - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i ernæring
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse + MEROD
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 708

Beskrivelse av studiet

Studentane skal læra korleis kroppen er oppbygd og fungerer, og korleis energi og næringsstoff blir omsett hos friske menneske. Dei lærer om næringsstofftilrådingar og kostråd, og korleis mat og ernæring kan brukast til å førebyggja sjukdom, og får kjennskap til korleis ernæring kan brukast i behandlinga av dei store folkesjukdomane. Vitskapleg kompetanse og profesjonell kompetanse er langsgåande tema, og det blir lagt vekt på forskingsbasert undervisning, og kritisk lesing. Undervisninga i profesjonell kompetanse dreiar seg mykje om kommunikasjon, etikk og førebuing/etterarbeid etter praksis. Studiet er variert, med laboratoriearbeid, tidleg pasientkontakt, folkehelsearbeid og globale og samfunnsmessige perspektiv på mat og eting.

Med bakgrunn som bachelor i ernæring har ein eit godt tverrfagleg grunnlag som kan nyttast i fleire ulike verksemder. Ein kan til dømes få jobb innanfor førebyggjande helsearbeid, helseadministrasjon, i pasientorganisasjonar, opplysningskontor, helse-/trenings-/frisklivssenter, eller i næringsmiddelbedrifter og andre stader i privat sektor. Ein kan også studera vidare og bli master i klinisk ernæring, og etter praksis få autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
15 stp
3. semester (høst)
ERN-2007B Kommunikasjon, psykologi og praksis 5 stp.
4. semester (vår)
ERN-2004A Makronæringsstoff
Valgfritt emne
5. semester (høst)
ERN-2003B Farmakologi, immunologi, epigenetikk og embryologi 7 stp.
ERN-2004B Mikronæringsstoff
6. semester (vår)
Bacheloroppgåve

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgande læringsutbytte:

Kunnskapar

Ferdigheiter

Generelle kvalifikasjonar


Undervisning og eksamen

Bachelorstudiet er eit fulltidsstudium på campus Tromsø. Studiet er bygd opp av mindre emne av ulik storleik. Studiet startar med ein introduksjon til ernæring. I dei første tre semestera er ein del av undervisninga felles med studentar i biomedisin og noko av undervisninga felles med studentar i medisin og odontologi.

Programmet har varierte undervisnings-, lærings- og arbeidsformer, og legg vekt på at studentane både skal kunna jobba godt i grupper og sjølvstendig, og studentaktive læringsformer.

To tema går igjen gjennom heile studiet, profesjonell kompetanse i ernæring (PROFERN) og vitskapleg kompetanse i ernæring (VITERN). Dette er ikkje sjølvstendige emne, men dei er innvevde i dei andre emna, og dei fleste ERN-emna har eigne læringsutbytte for PROFERN og VITERN. Undervisninga i VITERN skal frå første stund øva studentane i å ha systematisk, kunnskapsbasert tankegang, driva kritisk analyse av informasjon, og venna seg til livslang læring. PROFERN skal gi ein tidleg smak på praksis, og vera eit forum for å diskutera og reflektera over kliniske og etiske programstillingar som dukkar opp i løpet av utdanninga og praksisen. Delar av undervisninga i profesjonell kompetanseutvikling går føre seg i mentorgrupper.

Eksamens- og vurderingsmetodane er utdjupa under kvart emne. Der finn ein også oversyn over arbeidskrava for dei ulike emna. Arbeidskrava må vera oppfylte (godkjende) før studenten kan gå opp til eksamen. Til vanleg er sluttevalueringa ein skriftleg eksamen, med vurderingsuttrykket A-F, der F er stryk. Nokre emne har bestått/ikkje bestått som vurderingsuttrykk. Skriftleg eksamen blir til vanleg avvikla digitalt. Til bacheloreksamen må studentane i tillegg til ei skriftleg oppgåve også gi ein munnleg presentasjon, med diskusjon etterpå.


Praksis

Hovuddelen av praksis er ei veke i tredje semester og to veker i siste semesteret. Studiet er lagt opp med case-basert undervisning, slik at kontakt med kvardagen i praksis blir sikra. I tillegg til praksis utanfor UiT vil det bli praktiske oppgåver på lab, kjøkkenlab og ferdighetstrening.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Fjerde semester er utvekslingssemester, og femte semester er "innvekslingssemester". Våre studentar kan reisa ut i fjerde semester, og utenlandske studentar kan kome til UiT i femte semester. Undervisninga vil gå føre seg på engelsk i femte semester.

Med ujamne mellomrom vil det vera internasjonale gjesteførelesarar på besøk.


Jobbmuligheter

Bachelor i ernæring gir eit godt tverrfagleg grunnlag som kan nyttast i fleire ulike verksemder. Ein kan til dømes få jobb innanfor:

Videre studier

Etter fullført bachelorstudium i ernæring er studentane kvalifiserte for å søkja til videre studium, til dømes på mastergradsprogrammet i klinisk ernæring som gir autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog, men også andre mastergradsprogram ved UiT eller andre stader, til dømes master i folkehelse ved UiT, master i samfunnsernæring eller master i generell ernæring.