Skriv ut Lukk vindu


 

Ledelse - erfaringsbasert master

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:90
Gradsnavn:Erfaringsbasert master i ledelse
Opptakskrav:

Se nedenfor

Søknadsfrist:1. mars
Søknadskode:6012

Beskrivelse av studiet

Studiet har et omfang på 90 studiepoeng og arrangeres på deltid over tre år. Det har både fungerende og kommende ledere som målgruppe. Hensikten med å organisere studiet på deltid er at det skal kunne kombineres med jobb. Den klassiske forelesninga vil bli supplert med gruppearbeid, systematisert erfaringsutveksling og personlige utfordringer i form av bl.a. muntlige framlegg. Studiet består av seks emner på 10 studiepoeng, samt en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Emnet BED-3085 Å organisere og styre (10 studiepoeng) går over det første semesteret. Hensikten er å oppnå en bred og generell kunnskap om organisering og styring av mennesker og organisasjoner i ulike omgivelser og situasjoner.

Det andre emnet er BED-3089 Personlig lederutvikling (10 studiepoeng), som går over de to første semestrene. Formålet med dette emnet er å gi studentene anledning til å utvikle egen bevissthet og egen atferd med tanke på de utfordringer de vil møte som ledere. Det forventes og forutsettes stor egenaktivitet fra studentene. Kullet blir delt inn i faste grupper, med lærerne som gruppeveiledere. Det er obligatorisk frammøte på minimum 80 % av timene i disse gruppemøtene.

Det tredje emnet har tittelen BED-3086 Å lede (10 studiepoeng), som går over det andre semesteret. Emnet gir en bred og generell kunnskap om ledelse av mennesker og organisasjoner. Den vil også gi inngående kunnskap om sammenhengene mellom ledelse og underordnedes atferd, prestasjoner og resultat. Emnet vil også vektlegge etiske spørsmål og dilemmaer knyttet til ledelse.

Det fjerde emnet, BED-3087 Å kommunisere (10 studiepoeng) går over det tredje semestret. I emnet vektlegges kunnskap om kommunikasjonsteorier som er relevante for ledelse. Emnet er praktisk rettet ved at det legges stor vekt på å utarbeide strategier og planer for kommunikasjonstiltak, formidling og presentasjoner. I tillegg vektlegges hvordan man gjennomfører praktiske kommunikasjonstiltak som møter, muntlige presentasjoner, skriftlige presentasjoner, mediekontakt og bruk av sosiale medier.

Det femte emnet, BED-3088 Ledelse i praksis (10 studiepoeng) går over det fjerde semestret. Emnet fokuserer på hvilke faktorer som begrenser og utvider lederens handlingsrom, og forståelse for eget handlingsrom som leder. Hensikten er å øve opp evnen til å analysere faktorer som former lederes handlingsrom, og bli bedre i stand til å velge virkemidler som passer til den oppgaven som skal løses.

Det sjette emnet, BED-3087 Vitenskapsteori og metode (10 studiepoeng), starter i tredje semester og går over to semestre. Gjennom forelesninger og praktiske øvelser gis studentene kunnskap som er nødvendig for å utvikle en problemstilling og gjennomføre masteroppgaven. Emnet skal også hjelpe og stimulere til å forholde seg kritisk og spørrende til egne og andres grunnleggende antagelser, premisser og kunnskaper.

Den sjuende delen av studiet består i å skrive en Masteroppgave (BED-3906 30 studiepoeng). Her blir det anledning til å fordype seg i et selvvalgt emne og anvende teoretisk innsikt i et selvstendig arbeid. Mesteparten av arbeidet med oppgaven vil foregå i løpet av de to siste semestrene av studiet. Vi forventer at studentene deltar på disse samlingene med bl.a. obligatoriske framlegg.

Studentene oppmuntres og utfordres til å se sammenhenger mellom de ulike emnene. Innenfor det enkelte emne og i studiet som helhet, kan den faglige progresjonen tydeliggjøres på denne måten:


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) BED-3089 Personlig lederutvikling - 10 stp. BED-3085 Å organisere og styre - 10 stp.
2. sem. (vår) BED-3086 Å lede - 10 stp.
3. sem. (høst) BED-3083 Vitenskapsteori og forskningsmetode - 10 stp. BED-3087 Å kommunisere - 10 stp.
4. sem. (vår) BED-3088 Ledelse i praksis - 10 stp.
5. sem. (høst) BED-3906 Masteroppgave i ledelse - 30 stp.

Hva lærer du?

Studiet legger til rette for at studentene skal tilegne seg relevant, oppdatert og faglig solid kunnskap om ledelse, organisering og styring av organisasjoner og mennesker. Gjennom studiet skal studenten stimuleres til egenutvikling og økt selvinnsikt knyttet til egen lederrolle. Når kandidaten har fullført og bestått erfaringsbasert master i ledelse skal han/hun ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap

Kandidaten skal ha tilegnet seg:

Ferdigheter

Kandidaten skal være i stand til å:

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:


Undervisning og eksamen

Master i ledelse er et deltidsstudium over tre år. Alle studentene følger de samme emnene og får gjennom dette innsikt i alle tema som tas opp i løpet av studiet. Dette bidrar til å skape et trygt læringsmiljø der studentene kan lære av hverandres erfaringer under hele studieforløpet, og det gir gode muligheter for nettverksbygging.

Det arrangeres 16 studiesamlinger: tre samlinger pr. semester de to første årene, to samlinger pr. semester det siste året når studentene jobber med masteroppgaven. Samlingenes lengde varierer fra to til tre dager. Totalt legges det opp til 44 dager med organiserte aktiviteter på campus (inkludert forelesninger, gruppearbeid, veiledning, studentpresentasjoner og diskusjoner).

Mellom samlingene vil deltakerne bli pålagt ulike arbeidsoppgaver, for eksempel skriftlige arbeider og forberedelse av muntlige presentasjoner. I tillegg forventes studentene å forberede seg til samlinger ved å lese pensumlitteraturen knyttet til samlingen.

Samlingene og arbeidskravene legges opp slik at studentenes arbeidsbelastning blir noenlunde lik i alle semestrene av studiet. Ved studiestart vil studentene få en oversikt over arbeidsbelastning (obligatoriske arbeidskrav, eksamener, etc.) i de ulike semestrene. Det forutsettes at studentene har tilgang til internett siden kommunikasjonen mellom samlingene vil foregå elektronisk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk