Skriv ut Lukk vindu


 

Barnevern - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i barnevern
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:

20. april 2022 kl. 14.00

1. mars for realkompetansesøkere

Søknadskode:186 070

Beskrivelse av studiet

Bachelor i barnevern kvalifiserer til yrkestittelen barnevernspedagog.

Barnevernspedagogutdanningen er basert på barnevernsfaglig forsknings- og praksisbasert kunnskap, og på kunnskap fra barn, unge og deres foresatte. Barnevernsfaglig arbeid tar utgangspunkt i barn og unges livssituasjon og rettigheter, og anerkjenner barn og unges behov for trygghet, omsorg, forståelse og kjærlighet. Barnevernspedagogen skal kunne forebygge og avdekke omsorgssvikt og bidra til forsvarlige tjenester.

Studentene skal ha en forståelse av sammenhenger mellom individuelle problemer, behov og samfunnsforhold, og handlingskompetanse for å kunne gi rett hjelp til rett tid for barn, unge og deres familier i utsatte livssituasjoner.

I studiet vektlegges utvikling av kulturanalytisk kompetanse. 

Barnevernspedagoger arbeider med barn og unge og deres pårørende både i og utenfor institusjoner, hovedsakelig innenfor de kommunale og statlige tjenester.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
BVE-1011 Introduksjon til barnevernspedagogens fagfelt og yrkesrolle 15 stp
BVE-1012 Velferdssamfunnets oppbygging og utfordringer 15 stp
2. sem (vår)
BVE-1021 Barn og unge i et pedagogisk og psykologisk perspektiv 15 stp
BVE-1022 Praksis 1: Samhandling og læring 15 stp
3. sem (høst)
BVE-1031 Aktiviteter og pedagogiske metoder i miljøterapeutisk arbeid /Activities and practical methods 15 stp
BVE-1032 Arbeidsprosessen i kommunal barneverntjeneste 15 stp
4. sem (vår)
BVE-1041 Praksis 2: Tiltak og endringsarbeid 30 stp
5. sem (høst)
BVE-1051 Beslutninger og dilemmaer i barnevernet, 15 stp
BVE-1052 Helsefremmende og forebyggende barne- og ungdomsarbeid, 15 stp
BVE-2161 Mangfold, marginalisering og profesjonell bevisstgjøring, 10 stp
BVE-2162 Vitenskapsteori og forskningsmetode. Bacheloroppgave, 20 stp
6. sem (vår)

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten

Ferdigheter:

Kandidaten kan

Generell kompetanse:

Kandidaten

 

 


Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

 

Undervisningen bygger på relevant forskning, faglig utviklingsarbeid, erfarings- og praksisnær kunnskap, og har studentaktive og prosessrettede læringsformer der teoretiske kunnskaper, yrkesmessige ferdigheter og personlig kompetanse ses i sammenheng. 

Andre undervisningsformer er forelesninger, seminarer, ferdighetstrening, rollespill/simulering, individuelt-, gruppe- og prosjektarbeid, praksis, refleksjon, veiledning, skriftlige og muntlige arbeidskrav og digitalisert undervisning. 

Studiet vektlegger studentaktive, praksisautentiske og prosessrettete læringsformer. Det er påkrevd at studentene arbeider aktivt med egen faglig utvikling, både individuelt og i grupper.

 

 

Eksamen

Eksamen og vurdering er regulert i henhold til Forskrift for studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Hensikten med vurdering er av pedagogisk og kvalitetsmessig karakter, og vurdering vektlegger prøving og sluttresultat. Vurdering er en viktig del av undervisnings- og læreprosessen i løpet av studiet. Vurdering skal også sikre at den enkelte student har utviklet kompetanse i henhold til læringsmålene for studiet, og som er forenlig med god yrkesutøvelse.

Det avholdes eksamener for hvert emne umiddelbart etter at undervisningen i det aktuelle emnet er ferdig. Kravene fremgår av emneplanene. Vi benytter både intern og ekstern sensor. Studentene må selv sette seg inn i forskriftene før eksamen. For å kunne fremstille seg til eksamen, kreves det at studenten har bestått de ulike arbeidskrav som fremgår av emneplanene, krav til tilstedeværelse, forkunnskapskrav/progresjonskrav, samt praksisstudier.

Ved vurdering av muntlige og skriftlige eksamener benyttes karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Vurderingsformen beskrives under hvert emne.


Praksis

Studiet har to praksisperioder. Første praksisperiode gjennomføres i 2. semester og er på 6 uker, inkludert for- og etterarbeid. Andre praksisperiode gjennomføres i 4. semester og er på 17 uker, inkludert for - og etterarbeid.

Gjennom praksisstudiene gis studentene mulighet for å trene på å observere, analysere, forstå samt oppøve ulike yrkesspesifikke ferdigheter på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Praksisperiodene gjennomføres i Troms og Finnmark. Det er Institutt for barnevern og sosialt arbeid som tildeler praksisplass. Det er ikke anledning for studenter å fremskaffe praksisplasser på eget initiativ. Studentene får tildelt praksisplass innenfor Troms og Finnmark, det geografiske området hvor vi har samtlige kommunale praksisavtaler. Dette innebærer at praksisplasser kan tildeles på andre steder enn studiested.

Det vil være anledning til å søke praksisplass i utlandet for praksis i 4. semester.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Institutt for barnevern og sosialt arbeid ønsker å stimulere studentene til faglige utenlandsopphold av 4 - 6 måneders varighet som en del av studieløpet, enten i forbindelse med praksisstudium eller teoribaserte kurs (utveksling).

Praksisstudium:
Etter søknad kan praksis 2 gjennomføres i tilknytning til en av våre samarbeidspartnere i utlandet.

Utveksling:
Etter søknad kan 5. semester tas som utveksling i tilknytning til en av våre samarbeidspartnere i utlandet.

SØKNADFRIST OG INFO:

Søknadsfrist for utveksling i [vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar]

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde

 


Jobbmuligheter

Barnevernspedagoger jobber innen barne- og ungdomspsykiatri, PPT, statlig og kommunalt barnevern, barnehager, skoler, flyktningetjenester, Bufetat, i rusomsorgen og voksenpsykiatrien. De jobber også innen helse- og omsorg, miljøarbeid for psykisk utviklingshemmede, krisesenter, familievernkontor, frivillige organisasjoner og fritidssektoren, forebyggende ungdomsarbeid og psykisk helsevern.

Videre studier

Bachelor i barnevern danner opptaksgrunnlag for sosial- og barnevernsfaglige masterstudier. Vanligvis kreves det minimum gjennomsnittskarakter C for å være kvalifisert til masterstudier. Ved UiT og flere høgskoler/universitet gis det også tilbud om videreutdanninger og masterprogrammer.

Institutt for barnevern og sosialt arbeid tilbyr master i barnevern og master i sosialt arbeid.