Skriv ut Lukk vindu


 

Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - bærekraftig teknologi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + HING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 002

Beskrivelse av studiet

Det grønne skiftet vil kreve mye av morgendagens ingeniører. I studiet vil du lære om hvordan du kan skape bærekraftig teknologi. Du får jobbe med aktuelle problemstillinger som kan bidra til miljøvennlig og samfunnsnyttige produkter og løsninger.

Nye materialer og verktøy vil være viktig for å kunne gjøre ingeniørbransjen mer bærekraftig. Utbygging av ny fornybar energi vil kreve kunnskap om hvilken påvirkning dette har på miljøet. Både valg av materialer, produksjon og transport vil være avgjørende. På dette studiet lærer du om levetiden til ny teknologi og risiko forbundet med dette.

Sikker, bærekraftig og miljøvennlig drift i industri er sentrale tema i studiet. Du kan være med på å utvikle miljøvennlige løsninger i bygg, fornybar energi, og avfallsbehandling og vannbehandling.

Studiet skal hjelpe deg til å knytte teori til praksis. Du får lære om hvordan du kan tenke nytt innen kjente problemer, som igjen kan føre til innovasjon og entreprenørskap. Du får delta i prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter for å løse aktuelle problemstillinger. Du får også innsikt i samspillet mellom teknologi, miljø, mennesker og samfunn.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører - 10 stp. MAT-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk - 10 stp. TEK-1512 Innføring i ingeniørfag - 10 stp.
2. sem. (vår) FYS-2500 Fysikk for ingeniører - 10 stp. MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører - 10 stp. SIK-2001 Risk analysis of engineering systems - 10 stp.
3. sem. (høst) FYS-1008 Fornybar energi, bærekraft og samfunn - 10 stp. KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp. TEK-2007 Sustainable Design and Life Cycle Assessments - 10 stp.
4. sem. (vår) SIK-1003 HMS (helse, miljø og sikkerhet) - 10 stp. SIK-2011 Miljøforurensning og konsekvensanalyser - 10 stp. TEK-2501 Ingeniørmekanikk - 10 stp.
5. sem. (høst)
6. sem. (vår) SIK-2020 Bacheloroppgave - 20 stp. TEK-2005 Operation, maintenance and business management - 10 stp.

Hva lærer du?

Studiet belyser hvordan vi kan gjøre ingeniørbransjen mer bærekraftig og miljøvennlig.

Du vil få tverrfaglig kunnskap om miljøproblemer skapt av eksisterende teknologi og praksis. Du lærer også om hvordan teknologi og industriproduksjon kan designes og driftes mer bærekraftig og miljøvennlig. Du vil også få kunnskap om ulike typer fornybar energi som kan erstatte fossil energi.

Du vil lære om verktøy, metoder og simuleringsprogramvare for:


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. I prosjektarbeid og i bacheloroppgaven gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Bacheloroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.


Utveksling

Om du ønsker å ta deler av studiet i utlandet tilbys det relevante og kvalitetssikrede ordninger for studentutveksling. Det er lagt til rette for utenlandsopphold i det siste studieåret, og det finnes gode samarbeidsavtaler med flere europeiske land (f.eks. Italia, Sverige og Danmark), USA og Canada. Vi gjør oppmerksom på at interesserte studenter bør starte planlegging av utveksling i god tid, samt kontakte studiekonsulent og studieleder på instituttet. For mer info, se her.

Faglig relevante utvekslingsavtaler som anbefales er Luleå University of Technology og Memorial University of Newfoundland.

Det er også mulig å gjennomføre et studieopphold ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) på høsten tredje studieår. UNIS tilbyr flere relevante fag.


Jobbmuligheter

Miljø, bærekraft og effektiv styring er viktig på flere samfunnsområder, eks. vannforsyning, matproduksjon, bygg, sanering og avfallshåndtering. Også energi, transport, industri og utvinning av naturressurser er aktuelle områder.

Tidligere studenter ved UiT med liknende utdanning har fått jobb som vann- og avløpsingeniør eller innen transportsektoren i firmaer som f.eks. Statens Vegvesen. Andre jobber med bærekraft innen f.eks. Equinor og Aker ASA og som prosjektledere i Consto og Econor.

Stillinger i energiselskap og miljøovervåkning er aktuelle. Jobber som systemdesigner, installatør, miljøingeniør og HMS-konsulent er relevant.

Videre studier

Studiet gir grunnlag for opptak til sivilingeniør- og masterstudier, bl.a. til masterstudiet i Master in Techonology and safety in the high north ved UiT Norges Arktiske Universitet.