Skriv ut Lukk vindu


 

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:

15.april 2023

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:186 474

Beskrivelse av studiet

Studiet gir grunnlagskunnskap for å utvikle morgendagens bærekraftige by- og kommunesamfunn. Nye miljøløsninger, tilrettelegging for nyskaping i by og bygd, gode oppvekstmiljøer og flerkulturelle utfordringer står sentralt i dette studiet. Over hele landet er det et stort behov for fagfolk som kan lede planleggings- og utviklingsarbeid. Samfunnsplanlegging og kulturforståelse er et tverrfaglig studium som gir deg innsikt i hvordan samfunn utvikles og endres. Samtidig får du innføring i «verktøy» for å planlegge og styre utviklingen i en bærekraftig retning. Studiet gir både en viktig breddekompetanse og gir mulighet til fordypning på områder som er særegne for mindre lokalsamfunn, for storbyer, og i internasjonalt utviklingsarbeid. I dette studiet inngår et feltkurs, og i 3. studieår får studentene tilbud om å gjennomføre praksissemester på en relevant arbeidsplass. I siste semester gis det innføring i GIS (geografiske informasjonssystemer) og studentene skriver en bacheloroppgave basert på egen datainnsamling.

Studiet er tverrfaglig oppbygd, med fokus på planteori og kulturteori, og med viktige bidrag fra fag som samfunnsgeografi, statsvitenskap, sosiologi og sosialantropologi.

Studiet retter spesiell oppmerksomhet mot samfunnsplanlegging som virksomhet. Studentene får et innblikk i det teoretiske grunnlaget for planlegging, lovgrunnlaget (plan- og bygningsloven) og ulike metoder som brukes for å sikre medvirkning og en bærekraftig samfunnsutvikling. Samtidig legges det vekt på å vise hvordan innsikt i kultur, kulturmøter og sosiale endringsprosesser er nødvendig for å kunne handle i spenningsfelter mellom det lokale nivå og nasjonale og globale prosesser. Studiet er relevant både for byplanlegging og planlegging i mindre kommuner. Undervisningen er knyttet tett opp til aktuell forskning, og til virksomhet i pågående plan- og utviklingsarbeid.

Studieprogrammet består av obligatoriske emner, samt 30 studiepoeng valgfrie emner. Emnet SPL-2004 Praksissemester/Internship (30 stp.) er en valgfri mulighet for studenter som tar dette studieprogrammet. Praksissemesteret anbefales for å gjøre studenten mer fortrolig med arbeidsoppgaver og problemstillinger innen planlegging og prosjektledelse.

For øvrig krever emner på 2000-nivå (fordypningsnivå) at emner på 1000-nivå er gjennomført. Det anbefales at valgfrie emner tas innen relevante fag, evt. som utenlandsstudier. Lærerutdanning kan inngå i bachelorgraden ved at 60 (valgfrie) studiepoeng avlegges i et annet undervisningsfag (utenom samfunnsvitenskap) og praktisk-pedagogisk utdannelse.

I bachelorgradsoppgaven 6. semester vil det være mulig å anvende et tverrfaglig perspektiv eller fordype seg innen ett av de fire disiplinfagene, men da forutsettes det at studentene har tatt emner fra det aktuelle faget innen den valgfrie delen.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) EXF-0714 Examen facultatum ved HSL-fakultetet - 10 stp. FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. SPL-1001 Plan, kultur og næring - 10 stp.
2. sem. (vår) SPL-1002 Geografi og samfunn - 10 stp. SPL-1003 Kulturforståelse og lokale prosesser - 10 stp. SPL-2010 Plan- og nettverksstyring - 10 stp.
3. sem. (høst) SPL-2001 Regional analyse med feltkurs - 20 stp. SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode - 10 stp.
4. sem. (vår) SOS-2001 Sosiologiske analysemåter - 10 stp. SPL-2009 Plan, medvirkning og prosess - 10 stp. SPL-2011 Bærekraftige samfunn - 10 stp.
5. sem. (høst)
6. sem. (vår) SPL-2003 Bachelorgradsoppgave i samfunnsplanlegging og kulturforståelse - 20 stp. SPL-2012 GIS i samfunns- og arealplanlegging - 10 stp.

Hva lærer du?

Etter fullført grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:
- grunnleggende forståelse av det metodiske og teoretiske grunnlaget for samfunnsanalyse
- innsikt i bidrag fra og samspillet mellom ulike fagdisipliner
- kunnskap om planlegging som virksomhet og de kulturelle, sosiale, økonomiske og geografiske sammenhengene som planlegging utføres innenfor
- grunnleggende forståelse for verdien av demokratisk deltakelse i plan- og utviklingsprosesser.

Ferdigheter:
- skal kunne anvende og oppøve en kritisk holdning til grunnleggende metoder og teknikker i samfunnsplanlegging
- skal kunne gjennomføre gruppearbeid med prosjektkarakter

- skal kunne gjennomføre et selvstendig faglig arbeid basert på egen datainnsamling.

Kompetanse:

- Skal kunne jobbe selvstendig med gitte problemstillinger

- Skal kunne betrakte problemstillinger fra ulike faglige perspektiver

- Skal kunne delta i plan- og prosjektarbeid, og tilrettelegge for deltakelse, samarbeid og konflikthandtering.


Undervisning og eksamen

I tillegg til ordinære seminarer og forelesninger benyttes gruppearbeid og prosjektarbeid, under veiledning. Prosjektorienterte arbeidsformer vil bli vektlagt, blant annet i forbindelse med feltkurs og (valgfritt) praksissemester. Eksamensformer vil være både hjemmeeksamener og skoleeksamener. Karakterskala A-F og bestått / ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer veldig viktig. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont. Utvekslingsoppholdet er anbefalt lagt inn i 5.semester.

UiT Norges arktiske universitet har avtaler med en rekke andre universiteter i hele verden gjennom ulike nettverk (feks. Erasmus, North2North, Barentsplus og Nordpluss) som du som student kan benytte deg av dersom du ønsker å ta deler av ditt studium ved et universitet i utlandet.

Utvekslingsoppholdet kan være på ett eller et halvt år. Vi anbefaler et utvekslingsopphold i 5. semester.

Søknadsfrister:
1. februar (høstsemester)
1. september (vårsemester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt utvekslingskoordinator ved instituttet.


Jobbmuligheter

Kompetanse innenfor samfunnsplanlegging og kulturforståelse åpner for spennende yrkesmuligheter både innen forskning, offentlig sektor og i privat næringsliv. I kommunene er det stor etterspørsel etter planleggere med samfunnsinnsikt, særlig når det gjelder ledelse av overordnet strategiarbeid, men også innen arealplanlegging, bolig- og næringsplanlegging. Mange av våre tidligere studenter arbeider med å utvikle trygge oppvekstmiljøer, bærekraftige bydeler og lokalsamfunn der alle kan delta i styring av egen hverdag. Plankompetanse og kulturforståelse er etterspurt også i det private næringslivet og i landsomfattende og internasjonale organisasjoner. Hvorvidt du får drømmejobben umiddelbart etter bachelorprogrammet, avhenger av hvor godt du selv planlegger din egen karriere, og ikke minst gjennom kontakter du knytter underveis i studiene.

Videre studier

Bachelorgraden kvalifiserer for opptak til toårig masterstudium i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, og i samfunnsgeografi. Graden kvalifiserer også for opptak til Master's of Philosophy in Indigenous Studies og Master's of Philosophy in Peace and Conflict Transformation ved UiT Norges arktiske universitet.