Skriv ut Lukk vindu


 

Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller ">realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 331

Beskrivelse av studiet

Studiet omfatter totalt 180 studiepoeng fordelt på 6 semestre, og normert studieprogresjon er 30 studiepoeng per semester. Studieprogrammet er variert og tverrfaglige og inneholder både biologiske, samfunnsvitenskapelige, økonomiske og teknologiske fag. Det benyttes forskjellig undervisningsformer som forelesninger, seminarer, spill, kollokvier, tokt, laboratoriearbeid og praksis i fiskeri- og havbruksnæringen. Programmet har fokus på studentaktiv læring, og det må forventes 40 timers arbeid i uken, inkludert selvstudium, for å nå læringsmålene for studiet.

Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FSK-1100 Fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp. KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp. MAT-0001 Brukerkurs i matematikk - 10 stp.
2. sem. (vår) FSK-1120 Akvatisk biologi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp. FSK-1122 Biokjemi og mikrobiologi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp. FSK-1121 Statistikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp. FSK-1123 Økonomi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp.
3. sem. (høst) FSK-2020 Bærekraftig fiskeri - 30 stp.
4. sem. (vår) FSK-2030 Bærekraftig havbruk - 30 stp.
5. sem. (høst) FSK-2040 Bærekraftig sjømat - 30 stp.
6. sem. (vår) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp.

Hva lærer du?

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten


Ferdigheter
Kandidaten


Generell kompetanse

Kandidaten


Undervisning og eksamen

I emnene som inngår i studieprogrammet benyttes forskjellig undervisningsformer som forelesninger, seminarer, kollokvier, laboratoriearbeid, felt, tokt, samt praksis i fiskeri- og havbruksnæringen. Emnene vil gripe inn i hverandre faglig og undervisningsmessig. Mye av undervisningen skjer i universitetets laboratorier. Detaljene i undervisningsopplegget, og faglig innhold for hvert semester, vil du finne under menyen "Oppbygging av studiet".

De to første semestrene av studiet består av innføringsemner. Dette er eksempelvis matematikk og kjemi som er viktige støttefag for de videre studiene, samt ex.phil og et introduksjonsemne i fiskeri – og havbruksvitenskap.

Tredje, fjerde og femte semester inneholder tverrfaglige emner på 30 studiepoeng hver. Emnene er organisert tematisk og omhandler ulike sektorer av fiskeri- og havbruksnæringen.

I sjette semester av programmet er det 30 studiepoeng valgemner. Valgemnene må tilfredstille programmets krav til læringsutbytte. Dersom kandidaten planlegger å gå videre med en master innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap, må valgemnene som tas i det sjette semesteret planlegges med tanke på den faglige profilen kandidaten ønsker på mastergraden sin. I sjette semester er det også mulig å søke om og få dra på studentutveksling til utlandet.

I studieprogrammet inngår emner og deler som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med seks trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karaktersystemet som brukes for hvert emne står i emnets emnebeskrivelse. Noen av emnene kan ha arbeidskrav som må være bestått før man kan framstille seg til eksamen. Det kan være obligatoriske laboratorierapporter, ekskursjon- og toktrapporter, og/eller obligatorisk oppmøte på seminarundervisning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk, men enkelte emner kan ha hele, eller deler av, undervisningen på engelsk. Pensum er både på norsk og engelsk slik at studentene blir kjent med både norsk og engelsk fagspråk. Eksamen for alle obligatoriske emner i studieprogrammet kan besvares på norsk, også de som er undervist på engelsk. Som et ledd i UiTs internasjonaliseringstrategi undervises noen av valgemnene i sjette semester på engelsk. Noen av disse emnene kan også ha engelsk som eksamensspråk. Opplysninger om undervisnings- og eksamensspråk blir oppgitt i emnebeskrivelsene.

Utveksling

For studentene på programmet vil det være muligheter for utenlandsopphold i sjette semester. Studenter som skal på utenlandsopphold må ha gjennomført og bestått eksamener i emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng. Et utenlandsopphold kan gi deg faglige, språklige og kulturelle opplevelser som gir deg verdifull tilleggskompetanse - og minner for livet!

De siste årene har studenter på fiskeri- og havbruksvitenskap vært på utveksling til København (Danmark), på Hawaii (USA) og Tasmania (Australia). Det finnes mange type avtaler ved UiT, noen gjelder spesifikke program, mens andre er generelle avtaler som gjelder for hele UiT. Ta kontakt med studieveileder på programmet for status på aktive og operative avtaler før du søker om utveksling. De fleste avtalene vil kreve noe egeninnsats fra studenten før alt er på plass.


Jobbmuligheter

Et av hovedformålene med studiet er å gi kandidatene en bred utdanning med sikte på jobb i norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. Uteksaminerte kandidater jobber fiskeri- og havbruksrelatert med produksjon, salg, ressursforvaltning, markedsføring, administrasjon, produktutvikling og forskning, men også innenfor et vidt spekter av virksomheter utenfor de tradisjonelle næringene. Mulighetene for en relevant jobb, med gode utviklingsmuligheter, øker ved å bygge på bachelorgraden med en toårig mastergrad. Etter endt mastergrad får du tittelen fiskerikandidat.

Videre studier

Bestått bachelorgrad i fiskeri- og havbruksvitenskap med karaktersnitt på C (snittkarakter 2.5 poeng) eller bedre kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap ved Norges fiskerihøgskole (NFH).
Masterstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap er adgangsregulert med 40 studieplasser.

Kvalifiserte søkere til masterstudiet rangeres etter et vektet karaktergjennomsnitt. Dersom søkeren har flere rangeringsgrunnlag, skal poengberegningen som gir høyest rangering benyttes. Les med om rangering her.

Etter fullført mastergrad har kandidaten rett til å kalle seg fiskerikandidat - en kjent tittel innen norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.