Illustrasjonsbilde

APA 7 eksempelsamling

APA 7 eksempelsamling

APA 7 eksempelsamlingen gir generelle anbefalinger om hvordan du refererer til en rekke forskjellige kilder og hvordan du setter dem opp i referanselisten basert på den 7. utgaven av APA-stilen. Den kan brukes som en mal alene eller sammen med Norsk APA-manual og den tilhørende norske APA-stilen til EndNote.

Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes andre retningslinjer for referansehåndtering for ditt studium enn det som gis her i vår eksempelsamling. Vi anbefaler derfor alle å ta kontakt med faglærer/veileder for å høre hvilke regler som gjelder for de enkelte fag.

APA-stilen er en referansestil som bruker forfatter og årstall i parentesene i teksten. Referanselisten ordnes alfabetisk på forfatternes etternavn og skal inneholde opplysninger om hvem som har forfattet dokumentet, når det ble publisert, hva det heter og hvor det kommer fra (who, when, what, where).

Denne APA-eksempelsamlingen er basert på en norsk bearbeiding av den 7. utgaven av Publication manual of the American Psychological Association, resultatet av et nasjonalt samarbeid for å lage en standard for norsk APA-stil. Norsk APA 7.-manual (2023) kan lastes ned fra Sikt, og eksemplene i vår samling stemmer overens med denne manualen.

Bøker

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

Dalland (2020, s. 43) argumenterer …
… (Dalland, 2020)

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Forlag.

Dalland, O. (2020). Metode og oppgaveskriving (7. utg.). Gyldendal akademisk.

Merknader

Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I EndNote
Bok med én forfatter
I teksten

(Forfatter1 & Forfatter2, årstall, ev. sidetall)

Eriksen og Germeten (2012, s. 23) mener …

Det kan ha … (Eriksen & Germeten, 2012)

I referanselisten

Forfatter, A. & Forfatter, B. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Forlag.

Eriksen, E. & Germeten, S. (2012). Barnevern i barnehage og skole: Møte mellom barn, foreldre og profesjoner. Cappelen Damm akademisk.

Merknader

Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I EndNote
Bok med to forfattere
I teksten

(Forfatter1 et al., årstall, ev. sidetall)

(Allen et al., 2011)

Allen et al. (2011, s. 54) viser til …

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter, F., Forfatter, G., Forfatter, H., Forfatter, I., Forfatter, J., Forfatter, K., Forfatter, L., Forfatter, M., Forfatter, N., Forfatter, O., Forfatter, P., Forfatter, Q., Forfatter, R., Forfatter, S. & Forfatter, T. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Forlag.

Allen, J., O'Toole, W., Harris, R. & McDonnell, I. (2011). Festival & special event management (5. utg.). Wiley.

Merknader

I teksten henviser man til første forfatter etterfulgt av et al. Alle forfatternavn føres opp i innførselen i referanselisten.

Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I EndNote
Bok med tre til tjue forfattere
I teksten

(Forfatter1 et al., årstall, ev. sidetall)

(Jaramillo et al., 2012)

Jaramillo et al. (2012, s. 54) viser til …

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter, F., Forfatter, G., Forfatter, H., Forfatter, I., Forfatter, J., Forfatter, K., Forfatter, L., Forfatter, M., Forfatter, N., Forfatter, O., Forfatter, P., Forfatter, Q., Forfatter, R., Forfatter, S., … Forfatter, Å.(Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Forlag.

Jaramillo, C., Gilbert, A. N., Bulixi, T. P., Farland, N., Smith, L. J., Leland, K., Fran, J., Moore, R. B., Garrett, B. C., Done, N. D., Witting, R. E., Dunkle, F. T., Smith, J. M., Johnson, H. H., Bath, N., Williams, S. T., Brown, N., Jones, T. R., Miller, J., … Wintle, N. (2012). Understanding new technology. Neal-Schuman Publishers.

Merknader

I teksten henviser man til første forfatter etterfulgt av et al. I referanselisten føres de nitten første forfatterne opp, etterfulgt av utelatelsestegn (…) og så den siste forfatteren.

Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I EndNote
Bok med tjueen eller flere forfattere
I teksten

(Redaktør(er), årstall)

(Kassah et al., 2014)

I referanselisten

Redaktør, A., Redaktør B. & Redaktør, C. (Red.). (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Forlag.

Kassah, B. L., Tingvoll, W.-A. & Kassah, A. K. (Red.). (2014). Samhandlingsreformen under lupen: Kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget.

Merknader

Bruk dette eksempelet dersom du ønsker å henvise til en bok med redaktør(er), en antologi, som en helhet som dekker et bestemt tema eller fagområde. Hvis du ønsker å henvise til et bestemt kapittel i en antologi følger du eksempelet for Kapittel i bok med redaktør(er).

Hvor mange redaktører som skal vises i henvisningen i teksten og listes opp i innførselen i referanselisten følger samme oppsett som bøker med én, to, tre til tjue, og tjueen eller flere forfattere.

Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I EndNote
Bok med redaktør(er)
I teksten

(Forfatter(e), årstall, ev. sidetall)

(Bjørnenak & Helgesen, 2009)

Bjørnenak og Helgesen (2009, s. 101) viser til ...

I referanselisten

Forfatter, A. & Forfatter, B. (Årstall). Kapittelets tittel: Undertittel. I A. Redaktør & B. Redaktør (Red.), Bokens tittel: Undertittel (utg., s. xx–xx). Forlag.

Bjørnenak, T. & Helgesen, Ø. (2009). Kunderelasjoner og økonomisk styring. I B. T. Kalsaas (Red.), Ledelse av verdikjeder: Strategi, design og konkurranseevne (s. 99–115). Tapir akademisk.

Merknader

Merk at bøker uten redaktør(er) ikke refereres til på kapittelnivå, men som hel bok.

Hvor mange kapittelforfattere som skal vises i henvisningen i teksten og listes opp i innførselen i referanselisten følger samme oppsett som bøker med én, to, tre til tjue, og tjueen eller flere forfattere. Det samme gjelder for opplisting av redaktør(er) i innførselen i referanselisten.

Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I EndNote
Kapittel i bok med redaktør(er)
I teksten

Helt flerbindsverk

(Forfatter(e), årstall)

(Alnæs, 2004–2007)

Enkeltbind i flerbindsverk

(Forfatter(e), årstall, ev. sidetall)

(Alnæs, 2004, s. 24)

(Lederman & Abell, 2014)

Kapittel i enkeltbind med redaktør

(Forfatter(e), årstall, ev. sidetall)

(Bull, 1994, s. 235)

I referanselisten

Helt flerbindsverk

Forfatter, A. (eller Redaktør, A. (Red.).) (Årstall). Tittel: Undertittel (utg., Bd. x–xx). Forlag.

Alnæs, K. (2004–2007). Historien om Europa (Bd. 1–4). Den norske bokklubben.

Enkeltbind i flerbindsverk

Forfatter, A. (eller Redaktør, A. (Red.).)(Årstall). Tittel: Undertittel (utg., Bd. x). Forlag.

Alnæs, K. (2004). Historien om Europa: Bd. 1. Oppvåkning. Den norske bokklubben.

Lederman, N. & Abell, S. K. (Red.). (2014). Handbook of research on science education (Bd. 2). Routledge.

Kapittel i enkeltbind med redaktør

Forfatter, A. & Forfatter, B. (Årstall). Kapittelets tittel: Undertittel. I A. Redaktør & B. Redaktør (Red.), Bokens tittel: Undertittel (utg., Bd. x, s. xx–xx). Forlag.

Bull, T. (1994). Nordnorsk språkvariasjon. I M. A. Hauan (Red.), Nordnorsk kulturhistorie: Det mangfoldige folket (Bd. 2, s. 228–239). Gyldendal.

Merknader

Hvis bindet har egen tittel, inkluderes bindnummer og tittel etter hovedtittelen i kursiv (se Alnæs). Hvis bindet ikke har egen tittel settes bindnummeret i parentes uten kursiv etter tittelen (se Lederman & Abell).

Hvor mange forfattere eller redaktører som skal vises i henvisningen i teksten og listes opp i innførselen i referanselisten følger samme oppsett som bøker med én, to, tre til tjue, og tjueen eller flere forfattere.

Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I EndNote
Helt flerbindsverk Enkelbind i flerbindsverk med egen tittel Enkeltbind i flerbindsverk uten egen tittel Kapittel i enkeltbind med redaktør(er)
I teksten

(Forfatter(e), årstall, ev. sidetall)

(Huddart & Stott, 2020)

I følge Huddart og Stott (2020, s. 25) ...

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.) [ev. beskrivelse]. Forlag. DOI eller URL

Huddart, D. & Stott, T. (2020). Adventure tourism: Environmental impacts and management. Palgrave Macmillian. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18623-4

Merknader

Hvis boka har DOI, foretrekkes dette. For e-bøker som er identiske med trykt utgave, er URL valgfritt. Dersom boken ikke har DOI og e-bokversjonen kun er tilgjengelig gjennom en betalingstjeneste, skal du referere som til trykt bok.

E-bøker viser ofte ikke sidetall som du finner dem i den trykte boka, henvis heller til kapittel og avsnitt, ettersom det vil gjøre det lettere for lesere av andre formater.

I EndNote
E-bok
I teksten

(Organisasjon, årstall, ev. sidetall)

(Kunnskapsdepartementet, 2015)

I referanselisten

Organisasjon. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Forlag. DOI eller URL

Kunnskapsdepartementet. (2015). Kompetanse for kvalitet: Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. https://www.regjeringen.no/contentassets/731323c71aa34a51a6febdeb8d41f2e0/kd_kompetanse-for-kvalitet_web.pdf

Merknader

Merk at dersom forfatteren og utgiver er samme person eller organisasjon, utelates opplysningen for å unngå gjentagelse.

Bruk den fullstendige navneformen i teksten for å unngå misforståelser. Hvis institusjons- eller organisasjonsnavnet har en godt kjent og entydig forkortelse kan man introdusere forkortelsen i skarpe klammer ved første henvisning og deretter vise til denne kortformen.

Ved første henvisning:
... (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet [NTNU], 2018)

Ved senere henvisninger:
... (NTNU, 2018)

I EndNote
Bok med institusjon/organisasjon som forfatter
I teksten

Forfatter(e), årstall original utg./oversatt utg., ev. sidetall)

(Freud, 1930/1966, s. 77)

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel (A. Oversetter, Overs.). Forlag. (Opprinnelig utgitt årstall)

Freud, S. (1966). Ubehaget i kulturen (P. Larsen, Overs.). Cappelen. (Opprinnelig utgitt 1930)

Merknader

Ved henvisning til oversatte verk, må du sette inn årstallene for både original og oversatt utgave skilt med skråstrek.

I referanselista setter du inn oversetters navn i parentes etter tittelen, etterfulgt av forkortelsen Overs. I parentes til slutt skriver du Opprinnelig utgitt og årstall.

I EndNote
Oversatte bøker

Artikler

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Heimtun, 2010)

Heimtun (2010, s. 180) argumenterer ...

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Årgang(nummer), sidetall xx–xx. DOI eller URL (hvis det finnes)

Heimtun, B. (2010). The holiday meal: Eating out alone and mobile emotional geographies. Leisure Studies, 29(2), 175–192. https://doi.org/10.1080/02614360903261495

Merknader

Manglende informasjon

Ikke alle periodika publiseres med årgang/volume, nummer/issue og/eller sidetall/artikkelnummer. Hvis noen av disse elementene mangler er det bare å utelate dem fra referansen.

Artikkelnummer

Noen artikler har et artikkelnummer eller e-lokator i stedet for sidetall. Artikkelnummeret/e-lokatoren skal i så fall erstatte sidetallet i referansen. Skriv Artikkel før nummeret.

Digital Object Identifier (DOI)

DOI skal presenteres som en fullstendig lenke: https://doi.org/10.1037/arc0000014

Mer om DOI og URL fra APA Style.

I EndNote
Tidsskriftartikkel med én forfatter
I teksten

(Forfatter1 & Forfatter2, årstall, ev. sidetall)

(Pettersen & Solstad, 2014)

Pettersen og Solstad (2014, s. 365) hevder ...

I referanselisten

Forfatter, A. & Forfatter, B. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Årgang(nummer), sidetall xx–xx. DOI eller URL (hvis det finnes)

Pettersen, I. J. & Solstad, E. (2014). Managerialism and profession-based logic: The use of accounting information in changing hospitals. Financial Accountability & Management, 30(4), 363–382. https://doi.org/10.1111/faam.12043

Merknader

Manglende informasjon

Ikke alle periodika publiseres med årgang/volume, nummer/issue og/eller sidetall/artikkelnummer. Hvis noen av disse elementene mangler er det bare å utelate dem fra referansen.

Artikkelnummer

Noen artikler har et artikkelnummer eller e-lokator i stedet for sidetall. Artikkelnummeret/e-lokatoren skal i så fall erstatte sidetallet i referansen. Skriv Artikkel før nummeret.

Digital Object Identifier (DOI)

DOI skal presenteres som en fullstendig lenke: https://doi.org/10.1037/arc0000014

Mer om DOI og URL fra APA Style.

I EndNote
Tidsskriftartikkel med to forfattere
I teksten

(Forfatter1 et al., årstall, ev. sidetall)

Chandon et al. (2009, s. 10) viser til ...

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter F., Forfatter, G., Forfatter, H., Forfatter, I., Forfatter J., Forfatter, K., Forfatter, L., Forfatter, M., Forfatter, N., Forfatter, O., Forfatter, P., Forfatter, Q., Forfatter, R., Forfatter, S. & Forfatter, T. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Årgang(nummer), sidetall xx–xx. DOI eller URL (hvis det finnes)

Chandon, P., Hutchinson, J. W., Bradlow, E. T. & Yound, S. H. (2009). Does in-store marketing work? Effects of the number and position of shelf facings on brand attention and evaluation at the point of purchase. Journal of Marketing, 73(6), 1–17. https://doi.org/10.1509/jmkg.73.6.1

Merknader

I teksten henviser man til første forfatter etterfulgt av et al. Alle forfatternavn føres opp i innførselen i referanselisten.

Manglende informasjon

Ikke alle periodika publiseres med årgang/volume, nummer/issue og/eller sidetall/artikkelnummer. Hvis noen av disse elementene mangler er det bare å utelate dem fra referansen.

Artikkelnummer

Noen artikler har et artikkelnummer eller e-lokator i stedet for sidetall. Artikkelnummeret/e-lokatoren skal i så fall erstatte sidetallet i referansen. Skriv Artikkel før nummeret.

Digital Object Identifier (DOI)

DOI skal presenteres som en fullstendig lenke: https://doi.org/10.1037/arc0000014

Mer om DOI og URL fra APA Style.

I EndNote
Tidsskriftartikkel med tre til tjue forfattere
I teksten

(Forfatter1 et al., årstall, ev. sidetall)

... (Adam et al., 2017, s. 99)

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter F., Forfatter, G., Forfatter, H., Forfatter, I., Forfatter J., Forfatter, K., Forfatter, L., Forfatter, M., Forfatter, N., Forfatter, O., Forfatter, P., Forfatter, Q., Forfatter, R., Forfatter, S., … Forfatter, Å. ,(Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Årgang(nummer), sidetall xx–xx. DOI eller URL (hvis det finnes)

Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M. M., Aglieri Rinella, G., Agnello, M., Agrawal, N., Ahammed, Z., Ahmad, S., Ahn, S. U., Aiola, S., Akindinov, A., Alam, S. N., Albuquerque, D. S. D., Aleksandrov, D., Alessandro, B., Alexandre, D., Alfaro Molina, R., Alici, A., Alkin, A., … Zmeskal, J. (2017). Determination of the event collision time with the ALICE detector at the LHC. The European Physical Journal Plus, 132(2), Artikkel 99. https://doi.org/10.1140/epjp/i2017-11279-1

Merknader

I teksten henviser man til første forfatter etterfulgt av et al. I referanselisten føres de nitten første forfatterne opp, etterfulgt av utelatelsestegn (…) og så den siste forfatteren.

Manglende informasjon

Ikke alle periodika publiseres med årgang/volume, nummer/issue og/eller sidetall/artikkelnummer. Hvis noen av disse elementene mangler er det bare å utelate dem fra referansen.

Artikkelnummer

Noen artikler har et artikkelnummer eller e-lokator i stedet for sidetall. Artikkelnummeret/e-lokatoren skal i så fall erstatte sidetallet i referansen. Skriv Artikkel før nummeret.

Digital Object Identifier (DOI)

DOI skal presenteres som en fullstendig lenke: https://doi.org/10.1037/arc0000014

Mer om DOI og URL fra APA Style.

I EndNote
Tidsskriftartikkel med tjueen eller flere forfattere
I teksten

(Forfatter(e), årstall, ev. sidetall)

(Madsen, 2009)

Madsen (2009, s. 21) mener ...

I referanselisten

Forfatter, A. (År, Dato). Artikkeltittel: Undertittel. Avistittel, sidetall.

Madsen, O. J. (2009, 14.–20. august). Oss selv gjennom røykteppet. Morgenbladet, s. 20–22.

Merknader

Ta med seksjon om nødvendig for å skille ulike utgaver eller deler av avisen fra hverandre (for eksempel: Aftenposten, Kultur).

I EndNote
Avisartikkel i trykt avis
I teksten

(Forfatter, årstall, ev. avsnitt)

(Madsen, 2009)

Madsen (2009, avsn. 3) mener ...

I referanselisten

Forfatter, A. (År, Dato). Artikkeltittel: Undertittel. Avistittel. URL

Madsen, O. J. (2009, 14. august). Oss selv gjennom røykteppet. Morgenbladet. https://morgenbladet.no/samfunn/2009/oss_selv_gjennom_roykteppet

Merknader

Ta med seksjon om nødvendig for å skille ulike utgaver eller deler av avisen fra hverandre (for eksempel: Aftenposten, Kultur).

I EndNote
Avisartikkel fra internett
I teksten

("Korttittel," årstall, ev. sidetall/avsnitt)

("Høyre vil opprette," 2009)

I referanselisten

Artikkeltittel: Undertittel. (År, Dato). Avistittel. URL

Høyre vil opprette fond for Lofoten. (2009, 12. august). Aftenposten. https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/41yBq/hoeyre-vil-opprette-fond-for-lofoten

Merknader

I henvisning i tekst brukes en korttittel, f.eks. de tre første ordene i artikkeltittelen, eller hele tittelen hvis den er kort. Korttittelen omsluttes av anførselstegn.

Ta med seksjon om nødvendig for å skille ulike utgaver eller deler av avisen fra hverandre (for eksempel: Aftenposten, Kultur).

I EndNote
Avisartikkel uten forfatter/journalist
I teksten

(Forfatter(e), årstall, ev. sidetall/avsnitt)

(Svendsen, 2005)

(Svendsen & Askheim, 2018)

Caligor og Petrini (2021) beskriver ...

I referanselisten

Forfatter, A. (publiseringstidspunkt). Tittel på innførsel. I A. Redaktør (Red.), Tittel på oppslagsverk (utg., Bd., s. x–x). Forlag.

Svendsen, T. O. (2005). Alta. I P. Henriksen (Red.), Store norske leksikon (4. utg., Bd. 1, s. 241–242). Kunnskapsforlaget.

Forfatter, A. (publiseringstidspunkt). Tittel på innførsel. I (A. Redaktør (Red.),) Tittel på oppslagsverk. (Hentet [lesedato] fra) URL

Svendsen, T. O. & Askheim, S. (2021, 10. mars). Alta. I Store norske leksikon. https://snl.no/Alta

Caligor, E. & Petrini, M. J. (2021). Narcissistic personality disorder: Epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, course, assessment, and diagnosis. UpToDate. Hentet 18. april 2023 fra https://www.uptodate.com/contents/narcissistic-personality-disorder-epidemiology-pathogenesis-clinical-manifestations-course-assessment-and-diagnosis

Merknader

Hvis innholdet på nett kan endres over tid er det viktig å ta med enten dato for siste oppdatering i parentesen for publiseringstidspunkt eller legge til en lesedato før URL.

Merk at for oppslagsverket UpToDate skal hentet-dato inkluderes i referansen; dette fordi innholdet endres over tid.

I EndNote
Artikkel i oppslagsverk med forfatter (trykt) Artikkel i oppslagsverk med forfatter (nett) Artikkel i oppslagsverk med forfatter og lesedato (nett)
I teksten

("Korttittel," Årstall, ev. sidetall/avsnitt)

("Selfangst," 1998)

("Sjakk," 2021)

("Eufori," u.å.)

I referanselisten

Tittel på innførsel. (publiseringstidspunkt). I A. Redaktør (Red.), Tittel på oppslagsverk (utg., Bd., s. x–x). Forlag.

Selfangst. (1998). I P. Henriksen (Red.), Store norske leksikon (3. utg., Bd. 13, s. 132–133). Kunnskapsforlaget.

Tittel på innførsel. (publiseringstidspunkt). I Tittel på oppslagsverk. (Hentet lesedato fra) URL

Sjakk. (2021, 4. mars). I Wikipedia. https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Sjakk&oldid=21294875

Eufori. (u.å.). I Medisinsk ordbok. Hentet 13. april 2021 fra https://www.ordnett.no/search?language=no &phrase=eufori

Merknader

Hvis innholdet på nett kan endres over tid er det viktig å ta med enten dato for siste oppdatering i parentesen for publiseringstidspunkt eller legge til en lesedato før URL.

For Wikipedia-artikler vil innholdet bli endret. Inkluder derfor sist oppdatert dato etter år og henvis til arkivert versjon av siden slik at leserne kan innhente den eksakte versjonen du har brukt. Du får tilgang til arkiverte versjoner i Wikipedia ved å gå inn via «Vis historikk» og velge tidspunktet for versjonen du brukte.

I EndNote
Artikkel i oppslagsverk uten forfatter (trykt) Artikkel i oppslagsverk uten forfatter (nett) Artikkel i oppslagsverk uten forfatter med lesedato (nett)

Offentlige dokumenter

I Norge henviser vi til «originalloven» som konsolideres ved endringer. Det er den konsoliderte versjonen av lover som står i lovsamlingen, og man bruker originaldatoen når man refererer til den. Man kan også vise til dato for endringer hvis man diskuterer selve endringen, men da refererer man til endringens offisielle tittel.

I teksten

(Lovens korttittel, årstall, ev. paragraf)

(Opplæringslova, 1998)

I opplæringslova (1998, § 6-2) ...

I referanselisten

Korttittel. (Årstall). Full tittel (datokode). Nettstedets navn. URL

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (LOV-1998-07-17-61). Lovdata. https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61

Merknader

En oversikt over korttitler og datokoder finnes i Lovdata. For juridiske tekster kan det gjelde andre krav (se f.eks. forfatterveiledningen for Tidsskrift for Rettsvitenskap)

I henvisningen i teksten kan man ved behov henvise til paragrafer i lover. Lover skal skrives med liten forbokstav i teksten (unntaket er Grunnloven) og skal ikke kursiveres. For å finne en kort URL for lover og forskrifter i Lovdata, klikk på «del dokument» (øverst til høyre).

Kommentarutgaver refereres i henhold til kilden, dvs. som nettsider, bøker, etc.

I EndNote
Lover
I teksten

(Forskriftens korttittel, årstall, ev. paragraf/kapittelnr., avsnitt)

(Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2017)

I følge forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017, kap. 4, avsn. 2) skal barnehagen være ...

I referanselisten

Korttittel. (Årstall). Full tittel (datokode). Nettstedets navn. URL

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (2017). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (FOR-2017-04-24-487). Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/2017-04-24-487

Merknader

I henvisningen i teksten kan man ved behov henvise til paragrafer i forskrifter. Forskrifter skal skrives med liten forbokstav i teksten og skal ikke kursiveres.

I EndNote
Forskrifter
I teksten

(Organisasjon, årstall, ev. sidetall)

(Kunnskapsdepartementet, 2017)

I den nye rammeplanen for barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 25) står det ...

(Falck-Pedersen & Kongstein, 2017, s. 35)

I referanselisten

Organisasjon. (Årstall). Tittel: Undertittel. Nettstedets navn. URL

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Udir. https://www.udir.no/contentassets/7c4387bb50314f33b828789ed767329e/rammeplan-for-barnehagen---bokmal-pdf.pdf

Falck-Pedersen, T & Kongstein, C. (2017). Rammeplan for barnehagen: Innhold og oppgaver. Pedlex

Merknader

Bruk året rammeplanen gjelder fra som publiseringsdato.

Rammeplaner er gitt som forskrifter, men mange er også gjengitt andre steder. Lag referanse i henhold til den utgivelsen du har lest. Bokutgivelsene fra PedLex føres inn som bok.

Hvis du har lest rammeplanen på Lovdata skal du følge eksempelet for Forskrifter.

I EndNote
Rammeplaner Rammeplaner: Bokutgivelse fra PedLex
I teksten

(Departement/direktorat, årstall planen gjelder fra, ev. sidetall)

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7)

(Kunnskapsdepartementet, 2019)

(Utdanningsdirektoratet [Udir], 2020)

I følge læreplan i Vg1 helse- og oppvekstfag (Udir, 2020, s. 14) skal ...

I referanselisten

Departement/direktorat. (Publiseringstidspunkt). Tittel på overordnet del/læreplan (ev. Plankode). Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon/Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. URL

Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen/id2570003/

Kunnskapsdepartementet. (2019). Læreplan i norsk (NOR01-06). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/nor01-06?lang=nob

Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01‑03). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/hsf01-03

Merknader

Bruk den elektroniske versjonen av læreplanen, da denne er mest oppdatert.

Utdanningsdirektoratet gir føringer for hvordan læreplaner skal siteres (se Hvordan referere til læreplanene?). Oppsettet her følger Udir, men med APA 7 tegnsetting.

Korrekte opplysninger om utgiver og dato finner du ved å laste ned PDF-versjonen av læreplanen fra udir.no.

I EndNote
Læreplaner: Overordnet del Læreplaner: Kunnskapsdepartementet Læreplaner: Udir
I teksten

(Meldingsnummer (år–år), ev. sidetall)

... (Meld. St. 33 (2015–2016), s. 14)

... som nevnt i Innst. 49 S (2016–2017) mener komiteen at [...] ( s. 10) ...

... i forslaget til ny lov om e-helse (Prop. 65 L (2019–2020), s. 15) ...

I referanselisten

Meldingsnummer (år–år). Tittel: Undertittel. Departementet. URL

Meld. St. 33 (2015–2016). NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet. Arbeids- og sosialdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20152016/id2501017/

Innst. 49 S (2016–2017). Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Nav i en ny tid - for arbeid og aktivitet. Arbeids- og sosialkomiteen. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-049s/

Prop. 65 L (2019–2020). Lov om e-helse (e-helseloven). Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-65-l-20192020/id2696053/

Merknader

Har du brukt en trykt utgave, utgår URL.

Oppsettet følger nå anbefalt standard fra Stortinget for hvordan henvise til Stortingsforhandlinger.

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret og publikasjoner fra Stortinget og regjering har fått nye navn. Stortingsmeldinger heter nå "Melding til Stortinget" (Meld. St.). Nye publikasjonsbetegnelsene fra Stortinget.

I EndNote
Melding til Stortinget Innstilling til Stortinget Proposisjon til Stortinget
I teksten

(NOU Årstall: Nummer, ev. sidetall)

... (NOU 2016: 16, s. 10)

... NOU 1998: 18 (s. 29)

I referanselisten

NOU Årstall: Nummer. (Årstall). Tittel: Undertittel. Departement. URL

NOU 2016: 16. (2016). Ny barnevernslov: Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barne- og likestillingsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/

NOU 1998: 18. (1998). Det er bruk for alle: Styrking av folkehelsearbeidet i kommunene. Sosial- og helsedepartementet.

Merknader

Det er ikke nødvendig å gjenta årstallet i parentesen når du oppgir NOU-nummeret i teksten.

Har du brukt en trykt utgave, utgår URL.

Dissenser publiseres som kapitler eller vedlegg, og refereres til ved den fulle NOU-en, med teksthenvisning til dissensen: "... Hodnesdals dissens (NOU 2019: 4), kap. 15)."

I EndNote
NOU (nett) NOU (trykt)
I teksten

(Institusjon/Departement, årstall, ev. sidetall/kapittel/avsnitt)

... (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, Innledning, avsn. 1)

I referanselisten

Institusjon/departement. (Årstall). Tittel: Undertittel (eventuell kode) [Rundskriv]. Utgiver. URL

Justis- og beredskapsdepartementet. (2016). Utleveringer av opplysninger fra asylmottak til politiet (Nr. GI-10/2016) [Rundskriv]. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-102016--utlevering-av-opplysninger-fra-asylmottak-til-politiet/id2507000/

Merknader
I EndNote
Rundskriv
I teksten

(Forfatter/Institusjon, årstall, ev. sidetall)

... (Bergan, 2018, s. 15)

I referanselisten

Forfatter/Institusjon. (Årstall). Tittel: Undertittel (Seriekode/Rapportnavn og -nr.). Utgiver. URL

Bergan, M. A. (2018). Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017: Ungfisktellinger og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret (NINA Rapport 1392). Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2485755

Merknader

Rapporter likner bøker og e-bøker og er gjerne utgitt av offentlige eller private institusjoner. Noen har en seriekode eller rapportnavn- og nummer, og dette oppgis da i parentes etter tittelen.

I EndNote
Rapporter
I teksten

(Korttittel, årstall, ev. artikkelnummer)

... (Barnekonvensjonen, 1989, art. 9)

... slik det fremgår av Barnekonvensjonen (1989, art. 9)

(Organisasjon/institusjon, årstall, ev. sidetall eller artikkelnummer)

... (De forente nasjoner, 2006, art. 12, pkt. 3)

I referanselisten

Hentet fra Lovdata:

Korttittel. (årstall). Lang tittel (Avtalens undertegningsdato). Nettstedets navn. https://xxxxx

Barnekonvensjonen. (1989). Konvensjon om barnets rettigheter (20-11-1989). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8

Hentet fra organisasjon eller institusjon:

Ansvarlig organisasjon. (årstall). Tittel på konvensjon. Nettstedets navn. https://xxxxx

De forente nasjoner. (2006). Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Barne- og familiedepartementet. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/sla/funk/konvensjon_web.pdf

Merknader

Konvensjoner og andre traktater kan hentes fra Lovdata eller hjemmesiden til en organisasjon eller institusjon. Du må lage referanse i henhold til den utgivelsen du har lest. Når det gjelder dato er det for slike kilder dato for inngåelse eller signering som benyttes; hos Lovdata er dette feltet «Avtalens undertegningsdato». Det anbefales å oppgi lenken som leder rett til teksten (altså ikke via nøkkelinformasjonen i Norges traktater).

I EndNote
Konvensjon fra Lovdata Konvensjon fra organisasjon

Andre kilder

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

Kleemann (2015, s. 34) viser i sin avhandling hvordan språket ...

(Smedseng, 2014)

(Smith, 2012, s. 10)

I referanselisten

Trykt

Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel [Doktorgradsavhandling/Masteroppgave]. Institusjon.

Kleemann, C. B. (2015). Lek på to språk: En studie av språkalternering og kodeveksling i tospråklig rollelek på nordsamisk og norsk i en samisk barnehage [Doktorgradsavhandling]. UiT Norges arktiske universitet.

Fra institusjonelt arkiv

Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel [Doktorgradsavhandling/Masteroppgave, Institusjon]. Navnet på arkivet. URL

Smedseng, N. (2014). The northern lights experience: Negotiation strategies [Masteroppgave, UiT Norges arktiske universitet]. Munin. https://hdl.handle.net/10037/6409

Fra betalingsdatabase

Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel (Publikasjonsnummer/dokumentkode) [Doktorgradsavhandling, Institusjon]. Navnet på databasen.

Smith, V. R. (2012). Designing online instruction for internationally educated nurses (Publikasjonsnr. 3548123) [Doktorgradsavhandling, Capella University]. ProQuest LLCC.

Merknader
I EndNote
Doktorgradavhandling/masteroppgave (trykt) Doktorgradavhandling/masteroppgave fra institusjonelt arkiv Doktorgradavhandling/masteroppgave fra betalingsdatabase
I teksten

(Forfatter(e)/produsent(er), årstall, ev. sidetall)

(Hansen, 2016)

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel på datasett (Versjon) [Datasett]. Utgiver. DOI eller URL eller Hentet dd.måned åååå fra URL

Hansen, P. (2016). Replication data for: What makes a word easy to acquire? The effects of word class, frequency, imageability and phonological neighbourhood density on lexical development (V1) [Datasett]. DataverseNO. https://doi.org/10.18710/JEWIVW

Merknader

Inkluderer en henvisning i teksten og innførsel i referanselista til et datasett hvis du enten (a) har gjennomført en ny analyse av åpent tilgjengelige data eller (b) har arkivert egne data som presenteres for første gang i det aktuelle verket.

Publiseringstidspunkt for publiserte data vil være året de ble publisert, mens for upublisert data vil det være året eller årsspennet dataene ble samlet inn.

Hvis datasettet har et versjonsnummer skal dette inkluderes i en parentes etter tittelen.

Beskrivelsen i skarpe klammer er fleksibel, f.eks. datasett eller datasett og kodebok.

I referansen skal man for publiserte datasett inkludere navnet på organisasjonen som har publisert, arkivert, produsert eller distribuert datasettet. For upubliserte datasett oppgir man kilden (f.eks. et universitet) hvis dette er kjent.

Lesedato skal kun være med hvis dataene kan endres over tid (f.eks. hvis data fortsatt samles inn).

I EndNote
Datasett
I teksten

(Statistikkprodusent, årstall, ev. sidetall/avsnitt)

Første henvisning:
(Statistisk sentralbyrå [SSB], 2021)

Påfølgende henvisninger:
(SSB, 2021)

I referanselisten

Statistikkprodusent. (Årstall, Dato sist oppdatert). Tittel. URL

Statistisk sentralbyrå. (2021, 19. mai). Befolkning. https://www.ssb.no/befolkning/folketall/statistikk/befolkning

Statistikk fra statistikkbanken:

Statistisk sentralbyrå. (2021). 08145: Nye studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og alder 2000 - 2020 [Statistikk]. https://www.ssb.no/statbank/table/08145

Merknader

Statistikk fra statistikkbanken

Hvis du vil vise til egenprodusert statistikk fra Statistikkbanken må du huske å redegjøre i teksten for hvilke søk du har gjort og hvordan du oppnådde resultatene.

I EndNote
Statistikk Statistikkbanken
I teksten

(Forfatter/Institusjon, årstall, ev. sidetall)

(Standard Norge, 1997)

I referanselisten

Elektronisk

Forfatter A./Institusjon. (Årstall). Tittel: Undertittel (Seriekode). DOI eller URL

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1987). IEEE guide for handling and disposal of transformer grade insulating liquids containing PCBs (ANSI/IEEE Std. 799-1987). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1987.81034

Trykt

Forfatter A./Institusjon. (Årstall). Tittel: Undertittel (Seriekode). Utgiver.

Standard Norge. (1997). Tømrer og skurlast: Metode for måling av kjennetegn (NS-EN 1310).

Merknader

Standarder likner bøker og e-bøker, og er gjerne utgitt av offentlige eller private institusjoner. Vanligvis har de en seriekode; denne oppgis i parentes etter tittelen.

Merk at dersom forfatteren og utgiver er samme person eller organisasjon, utelates opplysningen for å unngå gjentagelse.

I EndNote
Standarder (elektronisk) Standarder (trykt)
I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Storleer, 2004, s. 64)

(Xi et al., 2018, s. E3863)

I referanselisten

Kapittel i bok med redaktør(er)

Forfatter, A. (Årstall). Konferansebidragets tittel: Undertittel. I A. Redaktør & B. Redaktør (Red.), Konferansepublikasjonens tittel: Undertittel (s. xx-xx). Forlag.

Storleer, R. (2004). The new UBiT Web: A better way to organize and retrieve information. I M. Hummelshøj (Red.), Knowledge and change: Proceedings of the 12th Nordic Conference for Information and Documentation, September 1–3, 2004, Hotel Hvide Hus, Aalborg, Denmark (s. 62–67). Royal School of Library and Information Science.

Tidsskriftartikkel

Forfatter, A. (Årstall). Konferansebidragets tittel: Undertittel. Konferansepublikasjonens tittel: Undertittel, Årgang(nummer), sidetall xx–xx. DOI eller URL (hvis det finnes)

Xi, B., Di, N., Liu, J., Zhang, R. & Cao, Z. (2018). Hydrologic regulation of plant rooting depth: Pay attention to the widespread scenario with intense seasonal groundwater table fluctuation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(17), E3863–E3864. https://doi.org/10.1073/pnas.1803987115

Merknader

Konferanseartikler kan du finne i bøker eller i periodika/tidsskrift. Bruke samme mal som for kapittel i bok med redaktør eller tidsskriftartikkel.

I EndNote
Konferansebidrag: Kapittel i bok med redaktør(er) Konferansebidrag: Tidsskriftartikkel
I teksten

(Forfatter/Organisasjon, årstall, ev. sidetall/avsnitt)

(Vinther, 2016, Definisjon, avsn. 3)

(Helsedirektoratet, 2016, pkt. 3)

(Nasjonalbiblioteket, u.å., Kartsenteret: Fra det fjerne)

I referanselisten

Forfatter, A./Organisasjon. (Årstall, publiseringsdato/dato sist oppdatert). Tittel: Undertittel. Nettstedets navn. [Hentet lesedato fra] URL

Nettside med forfatter

Vinter, T. (2016, 11. januar). Fusk og plagiering. De nasjonale forskningsetiske komiteene. https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/redelighet/fusk-og-plagiering/

Nettside med organisasjon som forfatter

Helsedirektoratet. (2016, 24. oktober). Kostrådene og næringsstoffer: Nasjonale faglige råd. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer

Nettside med lesedato

Nasjonalbiblioteket. (u.å.). Arrangementer. Hentet 25. juni 2021 fra https://www.nb.no/besok-oss/arrangementer

Merknader

Informasjon på nettsider oppdateres stadig, og av og til er det ikke mulig å finne eksakt publiseringsdato. Dersom det finnes informasjon om publiseringstidspunkt eller siste oppdatering brukes dette.

Dersom du ikke finner publiseringdato eller årstall, bruker du u.å = uten år.

Det er ikke nødvendig å ha med lesedato (besøksdato) for vanlige nettsider, men dersom innholdet på en side endres ofte skal lesedato være med. Hvis det er oppgitt en tydelig dato for når siden sist ble publisert eller oppdatert, oppgis denne i stedenfor lesedato.

Nettstedets navn utgår dersom det er det samme som forfatter.

Hvis du ønsker å vise til et helt nettsted, men ikke en spesifikk nettside derfra, er det nok å legge inn URL-en til nettstedet i teksten din.

Eksempel:
Nysgjerrigper er Forskningsrådets tilbud til barn og unge (https://www.nysgjerrigper.no).

I EndNote
Nettside med forfatter Nettside med organisasjon som forfatter Nettside med lesedato

Anmeldelser publiseres i en mengde ulike publiseringskanaler, for eksempel i aviser, nettsider eller tidsskrift. Følg egenskapene til den enkelte medietypen ved oppsett av referansene.

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall/avsnitt)

(Norheim, 2018)

I referanselisten

Bokanmeldelse på internett

Forfatter, A. (Årstall, publiseringsdato/dato sist oppdatert). Tittel på anmeldelsen: Undertittel. [Anmeldelse av boka Tittel på boka, av A. Bokforfatter]. Nettstedets navn. URL

Norheim, M. (2018, 3. mai). Galskap og gørr på Grønland [Anmeldelse av boka Rød mann/Sort mann, av K. Leine]. NRK. https://www.nrk.no/kultur/xl/anmeldese_-_rod-mann_sort-mann_-av-kim-leine-1.14025151

Merknader

Merk at APA bruker komma mellom tittelen på boka og forfatterens navn.

I EndNote
Bokanmeldelser på internett
I teksten

(Bloggforfatter, årstall, ev. avsnitt)

(Lee, 2020, avsn. 2)

I referanselisten

Bloggforfatter, A. (Årstall, publiseringsdato/dato sist oppdatert). Tittel på blogginnlegg: Undertittel. Bloggens tittel. URL

Lee, C. (2020, 13. mars). New reference examples on the APA style website. APA Style Blog. https://apastyle.apa.org/blog/reference-examples

Merknader

Hvis du ønsker å henvise til en blogg (altså hele ressursen) kan du skrive URL-en til bloggen, i parentes, i teksten. Den skal ikke oppføres i referanselista.

Eksempel:
Oppgaven min analyserer bokbloggen til Gjøvik bibliotek (http://boktipsgjovikbib.blogspot.no).

I EndNote
Blogginnlegg
I teksten

(Regissør/hovedansvarlig(e), årstall, ev. tidsangivelse/spenn)

(Bornedal, 2002)

I Bornedals film (2002, 30:25) vises det ...

I referanselisten

Hovedansvarlig(e) for filmen. (Funksjon). (Publiseringstidspunkt). Filmens tittel [Film eller mer presis beskrivelse]. Filmstudio. URL

Bornedal, O. (Regissør). (2002). Jeg er Dina [Film]. Northern Lights.

Merknader

Det er ikke nødvendig å angi om du så materialet på DVD, på kino eller i en strømmetjeneste. Har du sett en DVD med spesialmateriale, kan du ta denne opplysningen med innenfor de skarpe klammene, angi med semikolon foran: [Film; spesialutgave på DVD]. Tilpass ordlyden til ditt behov.

Regissøren krediteres som forfatter av filmen, hvis regissør ikke er oppgitt velger man andre i tilsvarende roller.

I EndNote
Film
I teksten

(Hovedansvarlig(e), årstall ev. årsspenn)

(Benioff et al., 2011–2019)

(Magnus, 2011–2017)

(Benioff et al., 2013)

(Andem, 2016)

I referanselisten

TV-serie

Hovedansvarlig(e) for TV-serien. (Funksjon). (Publiseringstidspunkt). TV-seriens tittel [Beskrivelse]. Utgiver. URL

Benioff, D., Weiss, D. B., Strauss, C., Doelger, F., Caulfield, B., Cogman, B., Sapochnik, M. & Nutter, D. (Produsenter). (2011–2019). Game of thrones [TV-serie]. HBO.

Magnus, M. (Produsent). (2011–2017). Skam [TV-serie]. NRK. https://tv.nrk.no/serie/skam

Episode i TV-serie

Ansvarlig for del (Funksjon). (Publiseringstidspunkt). Tittel for del [Beskrivelse]. I Ansvarlig for helhet (Funksjon), Tittel for helhet. Utgiver. URL

Benioff, D. (Manusforfatter), Weiss, D. B. (Manusforfatter) & Nutter, D. (Regissør). (2013). The Rains of Castamere (Sesong 3, Episode 9) [Episode i TV-serie]. I D. Benioff, D. B. Weiss, C. Strauss, F. Doelger, B. Caulfield, B. Cogman, M. Sapochnik & D. Nutter (Produsenter), Game of thrones. HBO.

Andem, J. (Manusforfatter & Regissør). (2016). - Jeg så deg første skoledag (Sesong 3, Episode 10) [Episode i TV-serie]. I M. Magnus (Produsent), Skam. NRK. https://tv.nrk.no/serie/skam/sesong/1/episode/3/avspiller

Merknader

Produsent krediteres som forfatter av TV-serien.

Manusforfatter og regissør krediteres som forfatter(e) av episoden.

I EndNote
TV-serie fra strømmetjeneste TV-serie fra nett Episode i TV-serie fra strømmetjeneste Episode i TV-serie fra nett
I teksten

(Ansvarlig person/institusjon, årstall, ev. tidsangivelse/spenn)

(University of Bergen UiB, 2010, 2:44)

(Kjellberg, 2020)

I referanselisten

Ansvarlig person eller institusjon [brukernavn]. (År, dato). Tittel [Video]. Utgiver. URL

University of Bergen UiB. (2010, 27. mai). Et plagieringseventyr [Video]. YouTube. https://youtu.be/Mwbw9KF-ACY

Kjellberg, F. A. U. [PewDiePie]. (2020, 15. januar). It's been real, but I'm out! [Video]. YouTube. https://youtu.be/IZXgjR9INsA

Merknader

Finn permanent URL-en ved å klikke på Del.

Person eller gruppe som lastet opp videoklippet krediteres som forfatter. Dette gjøres selv om det er andre som har laget filmen i utgangspunktet.

I EndNote
Video på Youtube (uten brukernavn) Video på YouTube (med brukernavn)
I teksten

(Ansvarlig(e) person(er)/institusjon, årstall, ev. tidspunkt)

(Flesvig & Niva, 2019–nåtid)

(Rønneberg, 2020, 3:50)

I referanselisten

Podkast

Ansvarlig(e) person(er) eller institusjon. (Ev. funksjon). (Publiseringstidspunkt). Tittel: Undertittel [Audio eller Video podkast]. Utgiver. URL

Flesvig, H. & Niva, M. (Programledere). (2019–nåtid). Friminutt med Herman og Mikkel [Audio podkast]. NRK. https://radio.nrk.no/podkast/friminutt_med_herman_og_mikkel

Podkastepisode

Ansvarlig(e) person(er) eller institusjon. (Ev. funksjon). (År, dato). Episodetittel (ev. episodenummer) [Audio eller Video podkastepisode]. I Tittel: Undertittel. Utgiver. URL

Rønneberg, K. (Programleder). (2020, 11. februar). Norske influensere: Er bransjen i ferd med å bli voksen? [Audio podkastepisode]. I Forklart. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/podkast/ap/program/100194

Merknader

Hvis du har hentet podkasten gjennom en app og ikke kjenner URL-en, kan du utelate denne opplysningen.

I EndNote
Podkast Podkastepisode
I teksten

Album

(Komponist/Utøver(e), årstall, ev. tidsangivelse)

(Tord Gustavsen trio, 2003)

(Mozart, 1785/2019)

Enkeltspor

(Komponist/Artist, årstall, ev. tidsangivelse)

(Eilish, 2019)

(Bach, 1748/2019)

I referanselisten

Album

Komponist/Utøver(e). (Publiseringstidspunkt). Tittel på album [Materialbetegnelse]. Utgiver.

Tord Gustavsen trio. (2003). Changing places [Album]. EMI.

Mozart, W. A. (2019). Piano concertos no. 21, C major 467, no. 25, C major K. 503 [Album innspilt av Maria Tipo og Pro Musica Orchestra Vienna]. VOX. (Opprinnelig utgitt 1785)

Enkeltspor

Komponist/Artist. (Publiseringstidspunkt). Sangtittel [Sang innspilt av … artist hvis annen enn låtskriver]. På Tittel på album. Utgiver. (Opprinnelig utgivelse eller opptaksår hvis annerledes enn copyrightsår)

Eilish, B. (2019). Bad guy [Sang]. På When we all fall asleep, where do we go? Darkroom; Interscope.

Bach, J. S. (2019). Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659 [Sang innspilt av P. Osetinskaya]. På Bach and Scarlatti. Melodiya. (Opprinnelig utgitt 1748)

Merknader

Det er ikke nødvendig å spesifisere hvordan du hørte på albumet, om det var CD, Spotify eller lignende. Du kan legge til forklaringer innenfor skarpe klammer med semikolon etter Album: [Album; inneholder skjulte spor]. Tilpass ordlyden til ditt behov.

Det kan være aktuelt å angi roller, f.eks. tekstforfatter eller komponist.

I EndNote
Album (moderne musikk) Album (klassisk musikk) Enkeltspor/sang (moderne musikk) Enkeltspor/sang (klassisk musikk)
I teksten

(Komponist/tekstforfatter, årstall)

(Nesbø, 1998)

I referanselisten

Komponist & tekstforfatter. (publiseringstidspunkt). Tittel: Undertittel [Materialbetegnelse]. Forlag.

Nesbø, J. (1998). Slå meg på! Popmusikk [Musikktrykk]. Blåmann musikkforlag.

Merknader
I EndNote
Musikktrykk (notetrykk)

Som hovedregel skal det refereres til primærkilden. Der dette er oppgitt i kompendiet, refereres dokumentet i henhold til vanlige regler. Er dokumentet et kapittel fra en bok med redaktør(er), se eksempel for Kapittel i bok med redaktør(er). Er dokumentet hentet fra et tidsskrift, se eksemplene under Artikler. Er dokumentet et kapittel fra en bok med forfatter(e), vis til hele boka.

NB! Dersom opplysninger om opprinnelig kilde mangler bør du være kritisk til å bruke det som referanse.

Hvis du ønsker å vise til muntlige kilder som forelesninger, e-post eller telefonsamtaler kan du gjøre det ved å sette inn en parentes i teksten som viser hva slags kilde det er du viser til, f.eks. (T. P. Olsen, e-post, 23. oktober 2014) eller (A. Skogli, forelesning, 1. november 2014). Det er også mulig å bruke fellesbetegnelsen personlig kommunikasjon: (O. Johansen, personlig kommunikasjon, 3. juli 2013).

Ettersom dette er kilder som ikke er gjenfinnbare skal de kun angis i teksten og ikke føres opp i referanselisten. Husk også at ved bruk av muntlige kilder må man be om bekreftelse fra personen på at han/hun er riktig gjengitt.

chat loading...