ASVF

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning

Om Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning skal bidra med viktig kunnskap om forhold som kan fremme og hemme mennesker i utsatte posisjoner og funksjonshemmedes deltakelse på ulike samfunnsarenaer, deriblant hjem, skole, arbeidsliv, fritid og i demokratiske prosesser. Senteret vil ha et særlig fokus på forhold knyttet til deltakelse og likeverd for mennesker med funksjonsnedsettelser og minoritetsbakgrunn i nord.

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning er forankret ved Institutt for vernepleie og er lokalisert ved UiT Norges arktiske universitet, Harstad.

Kunnskapen ved forskningssenteret blir til gjennom et tett samarbeid med mennesker i utsatte posisjoner, funksjonshemmede og deres organisasjoner, ulike velferdsinstanser, utdannings- og forskningsmiljø, samt kommunale og statlige myndigheter.

Forskningssenterets aktivitet er tett knyttet til utdanningene ved avdelingen og praksisfeltet. Dette innebærer at forskningen er praksisnær og praksisrelevant, ved å ta utgangspunkt i sentrale tema innenfor bachelor- og masterutdanningen. Sentralt her er miljø- og helsearbeid knyttet til vernepleierutdanningen. Forskningen anvendes i undervisningen på bachelor- og masternivå. På den måten bidrar forskningssenteret til å styrke utdanningenes forankring i forskning og vitenskapelig kunnskap. Videre legges det opp til studentinvolvering i enkelte av senterets forskningsprosjekter. Senteret ønsker å bidra til en kunnskapsbasert praksis/tjeneste. I tillegg søkes forskning formidlet til ansatte i praksisfeltet gjennom å skape arenaer for kunnskapsutveksling på tvers av tjenestene, utdanningene og forskningsmiljøene gjennom seminarer, workshops m.m.

Forskerne tilknyttet senteret har kompetanse innenfor en rekke fagdisipliner, deriblant sosiologi, psykologi, pedagogikk, teatervitenskap, vernepleie, statsvitenskap og juss. Det anvendes både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, men hovedsakelig kvalitative tilnærminger. 

Forskning

Vi forsker innen temaene funksjonshemming, velferd, etnisitet, kultur, migrasjon og folkehelse.

Tematikken utforskes både på individ- og systemnivå, og med særlig fokus på likeverd og deltakelse på arenaene hjem, skole, arbeid og fritid.

Funksjonshemming

Et sentralt forskningsfelt ved senteret er livssituasjonen og levekårene til mennesker med funksjonsnedsettelser. Senteret er særlig opptatt av forhold som kan bidra til å svekke eller styrke mulighetene mennesker med nedsatt funksjonsevne har for medbestemmelse og deltakelse på ulike arenaer i samfunnet.

Velferd           

Forskningssenteret er opptatt av innhold i og organisering av velferdstjenester for mennesker med funksjonsnedsettelser eller som av ulike grunner er i utsatte posisjoner. Dette omfatter blant annet tilbud og tjenester knyttet til bolig, pleie- og omsorg, helse, utdanning og arbeidsliv. Det fokuseres på tjenestemottakernes, så vel som tjenesteyternes erfaringer, samt profesjonsutvikling.

Migrasjon, etnisitet og kultur

Senteret er opptatt av forskning knyttet til migrasjon, dvs. menneskers forflytning på tvers av landegrenser. Fokus rettes også særskilt mot etnisitet, dvs. de ulike kulturelle bånd eller karakteristika som binder mennesker sammen og får dem til å føle seg som en egen gruppe.  Med utgangspunkt i senterets beliggenhet i nord, legges det særlig vekt på likeverd og deltakelse for nasjonale urfolk og minoritetsgrupper som samer og kvener.

Senteret fokuserer videre på kulturelle og språklige barrierer for deltakelse, hvordan kulturelle erfaringer kan danne bakgrunn for hvordan mennesker i utsatte posisjoner og/ eller med funksjonsnedsettelser forstår sin livssituasjon, og betydningen av kulturforståelse når tilbud og tjenester skal utformes og ytes ovenfor disse gruppene.

Folkehelse

Forskning på folkehelse og folkehelsearbeid omhandler kunnskap om befolkningens helse og trivsel, og om samfunnets og dets profesjoner og fagpersoners innsats for å opprettholde, bedre og fremme denne. Forskningssenteret er interessert i hva som påvirker folkehelsen til mennesker i utsatte posisjoner og med funksjonsnedsettelser. Her vil blant annet fysisk aktivitet, oppvekstsvilkår, utdanning og arbeid, samt forebyggingsaspektet ved psykisk helse, være sentralt. Videre rettes fokus mot samarbeid på tvers av sektorer og samfunnsområder.

Forskere


Partnere

Senter for funksjonshemmingsforskning ved UiT Norges arktiske Universitet, Harstad har mange gode samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt. Nedenfor vises noen av de viktigste partnerne, som det også er inngått intensjonsavtaler om samarbeid med. I tillegg er senteret og flere av forskerne aktive i faglige nettverk både nasjonalt og internasjonalt på funksjonshemmingsfeltet.

Tematiske satsninger ved ASVF: 

Migrasjon og inkludering

Tematiske satsninger for «Migrasjon og inkludering» er å utvikle kunnskap om utfordringer som innvandrere og profesjonelle i hjelpeapparatet møter i forbindelse med inkludering i ulike aktiviteter i samfunnet.

Den tematiske satsningen er viktig fordi det er ønskelig at mennesker som tilhører minoritetsgrupper blir inkludert i samfunnet og deltar i velferdsstatens utvikling. Det er derfor nødvendig å utvikle kunnskap om hvilke muligheter og begrensninger aktører opplever når de ønsker å delta i ulike aktiviteter som arbeid, skole, fritidsaktiviteter osv.     Samtidig vet vi at det er mange utfordringer i hjelpeapparatet når det er behov for profesjonelles medvirkning i inkludering av mennesker som tilhører ulike minoritetsgrupper. Utfordringene er knyttet til arbeidsoppgaver, migrasjonsfaglig kompetanse, inkluderingskompetanse, organisering og ledelse. Et økt press på hjelpeapparatet på grunn av økt migrasjon og for eksempel arbeidsløshet, gjør det viktig å utvikle kunnskap om både kompetansebehov, organisering og ledelse i hjelpeapparatet for å forebygge, samtidig som at mennesker får den starthjelp de trenger. 

Mangfold og toleranse

Denne tematiske satsningen har som formål å bidra til utvikling av kunnskap som kan være med på å fremme samfunnsdeltagelsen til mennesker i utsatte posisjoner og/eller funksjonsnedsettelser. Fokus rettes særskilt mot deltagelse og likeverd for mennesker med funksjonsnedsettelser og minoritetsbakgrunn i nord, som samer med funksjonsnedsettelser. Vi er opptatt av at forskningen vår skal være politisk relevant og kunne danne bakgrunn for endring både av velferdsordninger og samfunnsmessige forhold for denne gruppen.  

Pågående prosjekter: 

  1. Innovativ arbeidsinkludering (NFR: “Rethinking work inclusion for people with intellectual disability” )
  2. Kulturdeltagelse i Ny Ung Kunst
  3. Drama & inkludering i lærende felleskap
  4. Innovasjon i eldreomsorgen: Kunst & demens
  5. Dagligliv & Self-Advocay
  6. Urfolk & funksjonsnedsettelser