ASVF

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning

Om Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning skal bidra med viktig kunnskap om forhold som kan fremme og hemme mennesker i utsatte posisjoner og funksjonshemmedes deltakelse på ulike samfunnsarenaer, deriblant hjem, skole, arbeidsliv, fritid og i demokratiske prosesser. Senteret vil ha et særlig fokus på forhold knyttet til bærekraft, deltakelse og likeverd for mennesker med funksjonsnedsettelser og minoritetsbakgrunn i nord.

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning er forankret ved Institutt for vernepleie og er lokalisert ved UiT Norges arktiske universitet, Harstad. Senteret ledes av førsteamanuensis Gunn Elin Fedreheim.


Nyheter


Arrangement


Ingen arrangementer for øyeblikket

Hva forsker vi på?

Vi forsker innen temaene funksjonshemming, velferd, etnisitet, kultur, migrasjon og folkehelse. Tematikken utforskes både på individ- og systemnivå, og med særlig fokus på likeverd og deltakelse på arenaene hjem, skole, arbeid, kultur og fritid. Medforskning som en demokratiserende prosess står sentralt ved ASVF. Kontekstuelt arbeider vi i det cirkumpolare nord, der blant annet urfolksperspektiv står i fokus.


Hvem er vi


ProsjekterPartnere

ASVF ved UiT Norges arktiske Universitet, Harstad har mange gode samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har intensjonsavtaler med praksisfeltet der vi driver praksisledet forskning som for eksempel ved Bergsodden sykehjem. Vi samarbeider med Dissimilis, NFU, Bufdir, Inko og en rekke andre institusjoner, interesseorganisasjoner m.m.  I tillegg er flere av forskerne aktive i faglige nettverk både nasjonalt og internasjonalt på funksjonshemmings-, migrasjons og kulturfeltet.

Ved senteret er følgende tema satsningsområder for våre eksterne samarbeid:


ASVF – Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning


St Olavs gt 27
Postboks 1063
Smedgata 4, 9404 Harstad
gunn.e.fedreheim@uit.no
Show map
Logg inn / Login