Mennesker med funksjonsnedsettelser og samisk bakgrunn

Header image Foto: Tone Elvebakk

Formålet med prosjektet har vært å øke forståelsen for situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse(r). Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har tidligere avdekket at det foreligger lite vitenskapelig forskningsbasert kunnskap på dette området.

Prosjektet har hatt en tredelt problemstilling: 1)-Hvordan opplever samer med funksjonsnedsettelse(r) sin egen hverdag? 2)- Hvordan opplever samer med funksjonsnedsettelse(r) viktige overganger i livet? 3)- Hvordan deltar samer med funksjonsnedsettelse(r) i demokratiske prosesser?


Start: april 01. 2014
Slutt: desember 30. 2016
Enhet: Department of Social Education

Kategorier: Oppdragsprosjekt
Disipliner: Samfunnsvitenskap
Nøkkelord: Funksjonshemming
Finansiering:

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
Andre


Medlemmer:

Line Melbøe
Ketil Lenert Hansen
Gunn-Tove Minde
Marit Ruth Rustad
Leif Svein Lysvik
Gunn Elin Fedreheim
Tone Åshild Dinesen
Bjørn Eirik Johnsen


Resultater:

 1. Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse(r) (Report)
 2. Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability (Academic article)
 3. Når diagnoseperspektivet overstyrer din samiske bakgrunn (Feature article)
 4. Urfolks- og minoritetsbakgrunn som meningsalibi (Feature article)
 5. Når diagnoseperspektivet overstyrer din samiske bakgrunn (Feature article)
 6. Likeverd: same og funksjonshemmet (Article in business/trade/industry journal)
 7. Demokratisk deltakelse blant mennesker i en dobbel minoritetssituasjon som same og funksjonshemmet. (Academic article)
 8. Samer med funskjonsnedsettelse (Popular scientific lecture)
 9. Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional perspectives on life stories of Sami people with Disabilities (Academic lecture)
 10. Cultural sensitivity and barriers: Sami people with disabilities facing the welfare system (Academic article)
 11. Challenges in global Indigenous-Disability comparative research, or, why nation-state political histories matter (Academic article)
 12. Role of the “differently-abled” researcher: Challenges and solutions in inclusive research (Academic article)
 13. Identity construction of Sami people with disabilities (Academic article)
 14. Møtet med velferdstjenestene (Academic lecture)
 15. Samer får ikke likeverdige tjenester (Interview)
 16. Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional Perspectives on the Life Experiences of Sami People with Disabilities (Academic article)
 17. Inkluderende og bærekraftig utdanning for alle, også for elever med funksjonsnedsettelser og samiske bakgrunn (Lecture)
 18. Hate speech targeting Sami people with disabilities (Academic lecture)
 19. Hate speech targeting Sami people with disabilites (Academic chapter/article/Conference paper)
 20. Personer med utviklingshemming får liten tilgang til kjønnsidentitet (Interview)