Vedtok ny organisasjonsstruktur

– Dette er et godt svar på det oppdraget vi har fått fra regjeringa. Vi organiserer det nye universitetet med større og mer robuste fagmiljø.

Rektorene Bodil Olsvik, Arne-Erik Holdø og Anne Husebekk. Foto: Stig Brøndbo, UiT

Det sier rektorene Arne-Erik Holdø (HiN), Bodil Olsvik (HiH) og Anne Husebekk (UiT) i en felles uttalelse.

Tirsdag 27. oktober drøftet de tre styrene hvordan det fusjonerte universitetet skal se ut, altså hvordan det skal organiseres fra 1. januar 2016. 

Forskjellige forslag fra styrene

Alle styrene holdt sine møter samtidig på hvert sitt rom på campus Tromsø. Som ventet la de også fram litt forskjellige forslag til vedtak.

Styret ved HiH la inn et forslag på at Harstad skulle ha et fakultet, men de to andre styrene gikk inn for forslaget som rektorrådet kom fram til i forrige uke: at en midlertidig enhet av vernepleiemiljøet skal inn under universitetsstyret fram til en eksterngruppe har vurdert endelig plassering. Utvalget får en frist til 1. juni 2016, som er en måned lenger enn tidligere foreslått.

Les mer: – Vi må ha fakultet i Harstad

Styret ved HiN la fram forslag at flere av UiTs institutter skulle inngå i det nye fakultet i Narvik, men fikk ikke gjennomslag. Rektorrådet foreslo i forrige uke en løsning for dette med Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi som ledes fra Narvik og Fakultet for naturvitenskap og teknologi som ledes fra Tromsø, og det ble denne organiseringa som til slutt ble vedtatt.

– Utgangspunktet for fusjonsprosessen har vært potensialet for samling av de teknologifaglige miljøene og helse- og sosialfagene i Nord-Norge. Universitetsstyret har beslutta denne modellen i dag. Vi er fornøyde med å ha oppnådd enighet om en felles modell på et vanskelig og viktig punkt, sier rektorene i sin felles uttalelse.

Les mer: Anbefaler ekspertutvalg for å løse organisering

Felles uttalelse fra rektorene

Organiseringa av helse- og sosialfagene har også vært et viktig tema i prosessen: 

– Vi har funnet gode løsninger for sykepleie. Når det gjelder vernepleie er universitetsstyret opptatt av at dette fagmiljøet må ha gode betingelser for å utvikle seg videre i det fusjonerte universitetet, og har derfor besluttet en foreløpig organisering på nivå med fakultetene. For sosialfagene skal det nedsettes et ekspertutvalg som skal gi forslag om hvordan forskning og studier på dette feltet skal styrkes og organiseres. 

En tilsvarende prosess for fagmiljøene innenfor sikkerhet og beredskap skal også settes i gang.

Legger vekt på gode prosesser

Etter organisasjonsstrukturen nå er vedtatt, ser man nå framover:

– Dagens vedtak er i tråd med vår anbefaling. Vi mener styret i dag har lagt et godt grunnlag for å bygge den fusjonerte institusjonen. Det blir Norges tredje største universitet målt i studenttall, med virksomhet over hele Nord-Norge. Sammen blir vi en enda viktige institusjon for å besvare noen av vår tids mest presserende spørsmål om blant annet klima, teknologi, velferd og helse.

– Prosessen er ikke over. Nå starter det viktige arbeidet med å legge til rette for at vi kan nå de målene vi har satt og innfri de forventningene samfunnet har til oss når det kommer til kvalitet og relevans. Vi legger vekt på å få til gode prosesser, ivareta de ansattes rettigheter og interesser, og sikre driften i en fusjonert institusjon, avslutter de tre rektorene.

 

Fra dagens universitetsstyremøte, Campus Tromsø. Organiseringsstruktur ble diskutert i flere timer. Foto: Randi Solhaug