Omstillingshåndbok

Omstillingshåndboka danner grunnlag for vurderinger ved innplassering til stilling ved det fusjonerte universitetet.

Omstillingshåndbokas formål er å utdype deler av prosessen ved innplassering. Rettskravvurdering ved
innplassering i stilling og viktige begreper med betydning for innplasseringer blir omtalt spesielt.

Håndboka skal sammen med vedlagte prosessbeskrivelse og veiledninger/maler bidra til gode prosesser og legge forholdene til rette for god ivaretakelse av alle ansatte som er berørt av fusjonen.

Prosessbeskrivelsen angir trinn og prosedyrer ved innplassering, henviser til vedlagte maler og veiledninger, og angir hvem som er ansvarlig underveis i prosessen.

Omstillingshåndboka  med relevante vedlegg er vedlagt.

Omstillingsavtale og andre arbeidsdokumenter finnes her.