Prosjektorganisasjonen

Modell for organisering av fusjonsarbeidet.

Rektorrådet. Foto: Stig Brøndbo
Rektorrådet

Den øverste instansen i fusjonsarbeidet vil være Rektorrådet, med et strategisk og koordinerende ansvar i fusjonsarbeidet. Rektorrådet vil fremme anbefalinger for styrene ved de tre institusjonene som senere treffer vedtak.

Det er etablert et fusjonssekretariat bestående av representanter fra alle de tre institusjonene. Sekretariatets hovedfunksjon vil være å understøtte og bistå den tekniske og operative prosessen i fusjonsarbeidet.

Fusjonsarbeidet er organisert etter følgende modell:

Så langt har man bestemt at det etableres faggrupper innenfor følgende fagområder:

  • Ingeniørvitenskap og teknologi
  • Helse- og omsorgsfag
  • Økonomi og ledelse
  • Sosialfag
  • Lærerutdanning
  • Sikkerhet og beredskap

Det vil der det er nødvendig også opprettes undergrupper innenfor de nevnte områdene.

Det vil videre etableres en gruppe for organisasjon, med undergrupper som vil arbeide med tema relatert til campus, styring og ledelse og administrasjon.

Temaene formidling, FoU og utdanning plassers under gruppen kjernevirksomhet. Arbeidet med å få på plass en omstillingsavtale er også synliggjort i modellen. Det siste området er sikker drift, som vil arbeide med å sikre at driftskritiske funksjoner tas hensyn til i fusjonsarbeidet. I dette ligger blant annet samordningen av IT-systemer, administrative systemer, regelverk og forskrifter.

Organisering av fusjon

Mandat for de forskjellige gruppene er nå under utarbeidelse, og vil legges frem for godkjenning i første Rektorrådsmøte som avholdes i uke 16. Arbeidet med sikker drift er allerede påbegynt, mens de øvrige gruppene vil starte sitt arbeid så raskt som mulig etter første Rektorrådsmøte.