Skriv ut Lukk vindu


 

Datateknikk - videreutdanning

Fakta

Varighet:2 Semester
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen ny grad. Ved bestått 60 studiepoeng sammen med graden Bachelor i ingeniørfag med 30 studiepoeng matematikk-/statistikkemner og minst 7,5 studiepoeng fysikk oppnås kravet for opptak til Master i Teknologi - Applied Computer Science.
Opptakskrav:Bachelor ingeniørfag eller tilsvarende
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:3087

Beskrivelse av studiet

Studiet er satt sammen av emner på 10 studiepoeng med og utvalgte emner fra det ordinære bachelorstudiet for Datateknikk. Det er en normert studiebelastning på 30 studiepoeng hvert semester.

For oppdaterte emnebeskrivelser av emner henvises det til UiTs nettsider.

Studiet er satt sammen i tråd med føringer gitt i rammeplan for ingeniørutdanningen. De fleste emner har arbeidskrav som når oppfylt gir eksamensrett. Noen emner har krav om oppmøte som følge av laboratorieaktivitet. For detaljer om arbeidskrav henvises det til emnebeskrivelser for de enkelte emner.

Studiet er heltidsstudium basert på campus Narvik. Studiet tilbys også som nettstudium med frivillige samlinger.


Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

- algoritmer og datastrukturer

- databaser

- programvareutvikling

- web-utvikling

- datakommunikasjon og sikkerhet

Ferdigheter:

- bruke objektorienterte, iterative, inkrementelle, testdrevne og smidige utviklingsmetoder til å produsere programvare

- utvikle programvare ved bruk av kjente algoritmer, mønstre og rammeverk

- teste brukervennlighet og funksjonalitet til programvare

- anvende programmeringsverktøy, systemutviklingsmiljø, systemprogramvare og nettverk

- utarbeide krav og modellere

Generell kompetanse:

- grunnleggende sikkerhetsmekanismer i aktuelle IKT-løsninger

- gjeldende lover og regelverk for lagring av personopplysninger


Undervisning og eksamen

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsomfang ligger omkring 1500-1800 arbeidstimer (i samsvar med ECTS). ECTS er basert på den arbeidsbelastning studentene må legge til grunn for å nå læringsmålene. For å nå læringsmålene må studenten forvente å arbeide 35-40 timer i uken som da inkluderer forelesninger, laboratoria, øvinger, og selvstudium. Arbeidsbelastningen varierer utover ukene i semesteret som følge av ulike læringsaktiviteter.

Undervisningsformer

Det benyttes problembasert læring, forelesninger, laboratorieoppgaver, med omvendt klasserom som pedagogisk metode. Forelesninger kan også være videoopptak med presentasjon av fagstoff. Alle forelesninger og timeplanfestede aktiviteter gjøres det opptak av, og de fleste andre aktiviteter som laboratorieoppgaver e.l. blir også gjort opptak av når hensiktsmessig. Opptak publiseres gjennom LMS og er tilgjengelig for studenter innen de emner dette angår. Disse aktiviteter kan også være tilgjengelig på dedikerte nettmøter. Undervisningen bygger på relevant forskning og utvikling og faglig utviklingsarbeid innen emnene.

Læringsaktiviteter

Det benyttes flere ulike læringsaktiviteter. De mest brukte læringsaktiviteter er selvstendige øvingsoppgaver, øvingsoppgaver i grupper, prosjektoppgaver i grupper, selvstendige laboratorieoppgaver og laboratorieoppgaver i grupper. Andre læringsaktiviteter som presentasjoner demonstrasjoner, og ekskursjoner forekommer. Det vises til den enkelte emnebeskrivelse for detaljer om læringsaktiviteter

Vurderingsformer

Det benyttes skriftlig eksamen, digital eksamen, muntlig eksamen og mappevurdering. I mappevurdering kan det inngå flere vurderingsformer som karaktersatte arbeider og oppgaver og flervalgsoppgaver under tilsyn. Vurdering av prosjektoppgaver inngår også som en del av vurderingsformer. Det benyttes i all hovedsak karakterskala A til F og Bestått/Ikke Bestått i henhold til Universitets- og Høgskolerådets beskrivelser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Jobbmuligheter

Kompetansen supplerer eksisterende bachelorgrad slik at yrkesmuligheter utvides til inkludere:

Videre studier

Studiet gir adgang til å søke opptak ved Master i Teknologi - Applied Computer Science ved UiT i Narvik der hvor kandidaten allerede har en bachelorgrad fra en annen disiplin. Det forutsettes at krav om 25 studiepoeng matematikk, 5 studiepoeng statistikk og 7,5 studiepoeng fysikk er oppfylt.