Skriv ut Lukk vindu


 

Sosialt arbeid - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i sosialt arbeid
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:

20. april 2022 kl. 14.00


1. mars for realkompetansesøkere

Søknadskode:186 080

Beskrivelse av studiet

Bachelor i sosialt arbeid kvalifiserer til yrkestittelen sosionom.

Sosionomutdanningen er forankret i fagfeltet sosialt arbeid og har også bidrag fra samfunnsvitenskapelige, psykologiske og juridiske fag. Praksisstudier og ulike studentaktive læringsformer er viktige elementer i studiet.

Sosialt arbeid tar utgangspunkt i at i at mennesket er aktivt og relasjonelt forholder seg til omgivelser og strukturer de lever under. Kandidatene skal ha en forståelse av sammenhengen mellom individuelle utfordringer og den samfunnsmessige konteksten for problemer og mulige løsninger. Studiet legger til rette for at studentene skal tilegne seg analytisk kompetanse og øve opp evnen til refleksjon, formidling og handlingskompetanse, også i situasjoner preget av konflikter, ulike interesser og virkelighetsoppfatninger.

Studiet har et særskilt fokus på nordområdene, og kandidatene skal tilegne seg kompetanse for å utøve og utvikle sosialt arbeid i en etnisk og kulturelt mangfoldig region. Utdanningen vektlegger utvikling av kulturanalytisk og normkritisk kompetanse med blikk for mangfold, særlig i forhold til kjønn, seksualitet og etnisitet, samt bevissthet om sosial og økonomisk ulikhet.

Sosionomer arbeider med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer. Profesjonelt sosialt arbeid utøves i hovedsak i direkte kontakt mellom sosionomer og brukere, lokalsamfunn, organisasjoner, grupper, familier eller enkeltpersoner.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester, høst
SSO-1011 Introduksjon til sosialt arbeid som fagfelt og yrkesrolle 15 stp
SSO-1012 Velferdssamfunnets oppbygging og utfordringer 15 stp
2. semester, vår
SSO-1021 Forebyggende sosialt arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå 15 stp
SSO-1022 Samhandling og læring i obligatorisk praksis - Praksis 1 15 stp
3. semester, høst
SSO-1031 Sosialt arbeid i velferdssamfunnet/ Social work in the welfare society 15 stp
SSO-1032 Saksbehandling i sosialt arbeid 15 stp
4. semester, vår
SSO-1041 Tiltak og endringsarbeid i obligatorisk praksis - Praksis 2 30 stp
5. semester, høst
SSO-1051 Beslutninger og dilemmaer i sosialt arbeid 15 stp
SSO-1052 Sosialpolitiske føringer, administrering og oppsøkende sosialt arbeid/ Social-political constraints, administrations and outreach social work 15 stp
6. semester, vår
SSO-2161 Mangfold, marginalisering og sosialt arbeid 10 stp
SSO-2162 Vitenskapsteori og forskningsmetode. Bacheloroppgave 20 stp

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten

Ferdigheter:

Kandidaten kan

Generell kompetanse:

Kandidaten


Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer
Undervisningen bygger på relevant forskning, faglig utviklingsarbeid, erfarings- og praksisnær kunnskap, og har studentaktive og prosessrettede læringsformer der teoretiske kunnskaper, yrkesmessige ferdigheter og personlig kompetanse ses i sammenheng. 

Andre undervisningsformer er forelesninger, seminarer, ferdighetstrening, rollespill/simulering, individuelt-, gruppe- og prosjektarbeid, praksis, refleksjon, veiledning, skriftlige og muntlige arbeidskrav og digitalisert undervisning. 

Studiet vektlegger studentaktive, praksisautentiske og prosessrettete læringsformer. Det er påkrevd at studentene arbeider aktivt med egen faglig utvikling, både individuelt og i grupper.

  

Eksamen

Eksamen og vurdering er regulert i henhold til Forskrift for studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Hensikten med vurdering er av pedagogisk og kvalitetsmessig karakter, og vurdering vektlegger prøving og sluttresultat. Vurdering er en viktig del av undervisnings- og læreprosessen i løpet av studiet. Vurdering skal også sikre at den enkelte student har utviklet kompetanse i henhold til læringsmålene for studiet, og som er forenlig med god yrkesutøvelse.

Det avholdes eksamener for hvert emne umiddelbart etter at undervisningen i det aktuelle emnet er ferdig. Kravene fremgår av emnebeskrivelsene. Vi benytter både intern og ekstern sensor. Studentene må selv sette seg inn i forskriftene før eksamen. For å kunne fremstille seg til eksamen, kreves det at studenten har bestått de ulike arbeidskrav som fremgår av emneplanene, krav til tilstedeværelse, forkunnskapskrav/progresjonskrav, samt praksisstudier.

Ved vurdering av muntlige og skriftlige eksamener benyttes karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Vurderingsformen beskrives under hvert emne.


Praksis

Studiet har to praksisperioder. Første praksisperiode gjennomføres i 2. semester og er på 6 uker, inkludert for- og etterarbeid. Andre praksisperiode gjennomføres i 4. semester og er på 17 uker, inkludert for - og etterarbeid.

Gjennom praksisstudiene gis studentene mulighet for å trene på å observere, analysere, forstå samt oppøve ulike yrkesspesifikke ferdigheter på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Praksisperiodene gjennomføres i Troms og Finnmark. Det er Institutt for barnevern og sosialt arbeid som tildeler praksisplass. Det er ikke anledning for studenter å fremskaffe praksisplasser på eget initiativ. Studentene får tildelt praksisplass innenfor Troms og Finnmark, det geografiske området hvor vi har samtlige kommunale praksisavtaler. Dette innebærer at praksisplasser kan tildeles på andre steder enn studiested.

Det vil være anledning til å søke praksisplass i utlandet for praksis i 4. semester.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Institutt for barnevern og sosialt arbeid ønsker å stimulere studentene til faglige utenlandsopphold av 4 - 6 måneders varighet som en del av studieløpet, enten i forbindelse med praksisstudium eller teoribaserte kurs (utveksling).

Praksisstudium:
Etter søknad kan praksis 2 gjennomføres i tilknytning til en av våre samarbeidspartnere i utlandet.

Utveksling:
Etter søknad kan 5. semester tas som utveksling i tilknytning til en av våre samarbeidspartnere i utlandet.

SØKNADFRIST OG INFO:

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde .

 


Jobbmuligheter

Mange sosionomer arbeider innen kommunale sosialtjenester, som NAV eller i barnevernstjenesten. Andre arbeider i barne- og ungdomspsykiatrien, utekontakten, kriminalomsorg, rusomsorg, voksenpsykiatri, på familievernkontor, i barnevernsinstitusjoner, eldreomsorg, på sykehus, i skolen, med flyktningearbeid, miljøarbeidertjeneste for funksjonshemmede eller pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste. Enkelte har administrative oppgaver i det offentlige, arbeider i frivillige organisasjoner eller innenfor personaladministrasjon. De fleste sosionomer jobber i offentlig sektor, men det finnes også mange i privat sektor og innen internasjonalt sosialt arbeid.

Videre studier

Bachelor i sosialt arbeid danner opptaksgrunnlag for sosial- og barnevernsfaglige masterstudier. Vanligvis kreves det minimum gjennomsnittskarakter C for å være kvalifisert til masterstudier. Ved UiT og flere høgskoler/universitet gis det også tilbud om videreutdanninger og masterprogrammer.

Institutt for barnevern og sosialt arbeid tilbyr master i barnevern og master i sosialt arbeid.