Skriv ut Lukk vindu


 

Farmasi - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i farmasi
Opptakskrav:

Bachelorgrad i farmasi med en gjennomsnittskarakter på C

Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:3051

Beskrivelse av studiet

Masterstudiet er forskningsbasert og lar deg videreutvikle kunnskapen og ferdighetene dine innen farmasifaget.

Med fullført mastergrad i farmasi kan du søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt.

Første studieår:

På første semester fordyper du deg innen legemiddelteknologi og biofarmasi, som gjør deg i stand til å drøfte hvordan valg av behandling, samt pasientens individuelle forutsetninger, påvirker effekten av et legemiddel. Dette tar du i bruk når du er i klinisk praksis på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i 7 uker på slutten av semesteret. Der trener du på å samarbeide med annet helsepersonell om valg av legemiddelbehandling.

På vårsemesteret fordyper du deg i prinsippene for utvikling og innovasjon av nye legemidler. Du får også en forståelse for de økonomiske rammene i legemiddelmarkedet og lærer avanserte statistiske metoder for å analysere legemiddelbruk i befolkningen. Dette gir deg et godt grunnlag for å utøve arbeidsoppgaver knyttet til ledelse og drift av apotek.

De siste to månedene av første studieår skal du være i praksis på apotek. Der tar du i bruk alt det du har lært, slik at du kan løse problemer i dialog med pasienter og annet helsepersonell.

Andre studieår:

På andre studieår skal du skrive masteroppgave. Du velger deg et forskningsprosjekt der du fordyper deg innen et farmasifaglig fagområde. Prosjektene du kan velge mellom defineres av instituttets forskningsgrupper og er del av større forskningsprosjekt. Under prosjektperioden er du en del av forskningsgruppen og inkluderes i gruppens aktiviteter. De fleste prosjektene må i sin helhet gjennomføres i Tromsø.

Les om våre forskningsgrupper her: Forskning ved Institutt for farmasi


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FAR-3204 Avansert klinisk farmasi og tverrprofesjonelt samarbeid - 15 stp. FAR-3401 Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi - 10 stp. FAR-3203 Klinisk farmakokinetikk - 5 stp.
2. sem. (vår) FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi - 10 stp. FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi - 10 stp. FAR-3505 Apotekpraksis master - 10 stp.
3. sem. (høst) FAR-3911 Masteroppgave i farmasi - 50 stp.
4. sem. (vår)

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du...

Ferdigheter

Du...

Generell kompetanse

Du...


Undervisning og eksamen

Undervisningsformer:

Undervisningen foregår som forelesninger, seminar, gruppearbeid, laboratoriearbeid, klinisk praksis og apotekpraksis.

Arbeidskrav og deltakelse/tilstedeværelse:

Alle emnene har obligatoriske arbeidskrav som må være oppfylte/godkjente før man får ta eksamen. I emnebeskrivelsene vil det fremgå hva som er arbeidskrav i hvert enkelt emne.

Som hovedregel er all gruppe- og seminarundervisning obligatorisk. Det betyr at det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse (minimum 80% oppmøte). Laboratoriekurs krever både 100 % oppmøte på alle laboratorieøvelsene og godkjente journaler.

Andre arbeidskrav kan være innlevering av skriftlige oppgaver, muntlige presentasjoner og godkjent praksisopphold.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i 9 påfølgende semester.

Gjennom studiet blir det lagt stor vekt på kommunikasjon, formidling og aktiv deltakelse fra studentenes side.

Arbeidsomfang:

Du må forvente å jobbe med studiene ca 40 timer per uke. Dette inkluderer både timeplanfestet undervisning og selvstudium.

Eksamen:

Eksamen varierer fra emne til emne, og foregår som skriftlige skoleeksamener, hjemmeoppgaver, muntlige eksamener og praktiske eksamener.

Krav til studieprogresjon:

Masteroppgaven sendes ikke til vurdering før alle andre emner på mastergraden er bestått.


Praksis

Klinisk praksis:

I emnet FAR-3204 Avansert klinisk farmasi og tverrprofesjonell praksis inngår 7 uker klinisk praksis. Du er på sykehusavdeling på UNN eller i kommunehelsetjenesten 3 dager per uke. I tillegg er det et felles seminar en dag i uka. Praksisperioden varer fra midten av oktober til midten av desember.

Under praksisen må du følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene for studenter, som blant annet omfatter arbeidstøy. Les mer om dette her, under punktet "Praktisk informasjon": Student i UNN

Apotekpraksis:

Det inngår åtte ukers apotekpraksis i emnet FAR-3505. Praksisoppholdet starter i midten av april og varer til midten av juni. Dette er et strukturert studieopphold med obligatoriske oppgaver, og med tett oppfølging fra instituttet for å gi et best mulig læringsutbytte.

Praksisplassene er i primærapotek og sykehusapotek, og fordeles i samarbeid med Apotekforeningen. Det finnes rundt 500 praksissteder fordelt over hele Norge. Fordeling av praksis skjer i starten av første semester.

Studenten skal arbeide antall timer per uke tilsvarende full stilling. Studentene skal følge ordinær arbeidstid for arbeidstakere med femdagers arbeidsuke og ikke inngå i eventuelle turnusordninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Du har gode muligheter for å dra på utveksling på andre studieår. Hvor du kan reise vil avhenge av hvilket fagområde du ønsker å gjøre masterprosjektet ditt innenfor.

Ta kontakt med studieveileder dersom du er nysgjerrig på hvilke muligheter som finnes for deg.


Jobbmuligheter

Med mastergrad i farmasi kan du søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt i Norge og EU.

Provisorfarmasøyter kan jobbe:

Det er stor etterspørsel etter farmasøyter, spesielt i apotek. Lønnsbetingelsene er gode.

"Apoteker" er yrkestittelen for den som har det faglige og administrative lederansvaret for et apotek (driftskonsesjonær). Stillingen krever mastergrad i farmasi, og 2 års relevant yrkeserfaring.

Med mastergrad i farmasi er man kvalifisert til å søke om opptak til PhD-program.

Videre studier

Med mastergrad i farmasi har man mulighet til å søke om opptak til doktorgradsprogram.